Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 4 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -4.478 -4.320 -4.255 -4.255
Besluitvorming na Begroting 2020 82 76 82 77
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 69 71 72 72
Septembercirculaire 2019 - - - -
Project MFC Keverdijk 15 15 20 15
Oostelijke Vestingwallen -2 -10 -10 -10
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -4.396 -4.244 -4.173 -4.178
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - -
Geen
Overige voorstellen -227 -22 -22 -22
Gebiedsontwikkeling Muiden Noord-West -150 - - -
Regioconservator -22 -22 -22 -22
Onderzoek tijdelijke woningbouw -15 - - -
Visie wonen met zorg -40 - - -
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -4.623 -4.266 -4.195 -4.200

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Naarderheem/Amersfoortsestraatweg
In februari 2020 heeft Vivium/Naarderheem in een brief aan het college en de raadsleden gemeld dat zij starten met de uitvoering van hun plannen voor vernieuwbouw van Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Voor hun plannen worden de uitgangspunten en de visie van het Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg gehanteerd. Daarnaast geeft Vivium aan dat het nieuwe Naarderheem over een revalidatiebad gaat beschikken. Dat bad kan door externen worden gebruikt. Tot slot schrijft Vivium dat hun plannen de aanzet kunnen zijn voor de aanpak van de verkeersafwikkeling aan de Amersfoortsestraatweg. Deze elementen bieden kansen voor de gemeente Gooise Meren. Het college wil deze kansen en mogelijke andere koppelkansen met Naarderheem verder onderzoeken.

Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden
Als uitwerking van de "Economische visie Gooise Meren 2040” wordt de Visie Aan de Gooise Kust opgesteld. Deze visie heeft tot doel de kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust te benoemen en benutten. Dit alles ter versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed. Zoals in het College-uitvoeringsprogramma wordt benoemd, dient de visie te worden vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Daar willen we nu invulling aan geven voor de Havens van Muiden. In dit uitvoeringsprogramma dienen de randvoorwaarden en fasering van (toekomstige) initiatieven van derden in de havens van Muiden te worden bepaald. De verschillende initiatieven en opgaven langs de oevers van de Vecht kunnen niet los van elkaar beschouwd worden. Ook vanuit het gebied is er behoefte om gezamenlijk te kijken hoe er slim geschoven kan worden binnen de beschikbare ruimte. Het is daarom noodzakelijk te starten met het opstellen van het ‘Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden’. Zodat urgente kansen in het havengebied kunnen worden opgepakt, waterrecreatie daarmee een impuls krijgt en er doorgepakt kan worden op het verder verbeteren van de matige verstandhouding tussen een deel van de lokale partijen en de gemeente.

Maximaal sociaal
In de Woonvisie en het College-uitvoeringsprogramma is het uitgangspunt een minimaal gelijkblijvend percentage sociale huurwoningen en 1/3 in het betaalbare segment (sociaal), 1/3 middeldure woningen en 1/3 duur. Echter, om onze ambitie - een toevoeging van minimaal 350 sociale huurwoningen in 2025, zodat er straks 5.800 sociale huurwoningen zijn- te realiseren, is het noodzakelijk om bij nieuwbouw meer dan een derde sociaal te bouwen. Hiermee zorgen we dat het percentrage sociale huurwoningen op de totale voorraad aan woningen in Gooise Meren minimaal gelijk blijft. En dat is eigenlijk nog niet genoeg. Het college wil daarom inzetten op meer sociale woningbouw, waarbij 1/3 sociale huur als ondergrens gezien wordt. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Daarin moet sociale woningbouw het uitgangspunt worden in plaats van het sluitstuk. Vandaar maximaal sociaal, zeker op gemeentelijke grond. Daarin moet sociale woningbouw één van de uitgangspunten worden in plaats van het sluitstuk. Vandaar de wens om zo veel mogelijk sociaal te bouwen waar dit kan, ; de gemeente bouwt naar behoefte. De bebouwing moet passend zijn bij de omgeving, waarbij een mix van woningen prevaleert. Belangrijk is om de integraliteit ook in het oog te houden. Vandaar dat het college ook oog houdt voor het middel dure huursegment.

Centrum Bussum Gebiedsvisie
In 2019 heeft de raad de Gebiedsvisie en het Centrumplan voor Bussum vastgesteld. Bussum is het grootste en belangrijkste winkelgebied van de gemeente Gooise Meren. Om het centrum leefbaar en economisch vitaal te houden, moet het uitnodigend zijn voor iedereen, die hiernaartoe wil komen. De ambities in de gebiedsvisie en het centrumplan dragen bij aan het bevorderen en faciliteren van economische bedrijvigheid en een economische structuur, waaronder een aantrekkelijk winkelcentrum. Bij de invulling van de projecten in het centrum van Bussum is de Gebiedsvisie voor ons leidend.

Om het ambitiebeeld voor het centrum te realiseren en tot daadwerkelijke versterking van de economische vitaliteit te komen, is samen met inwoners en ondernemers een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn concrete projecten, acties en maatregelen benoemd om het centrum levendiger, aantrekkelijker en groener te maken. Een mooi voorbeeld is de Vlietlaan, waar de gemeente al de herinrichtingsplannen aan het vormgeven is samen met omwonenden en ondernemers. Of de herinrichting van het gemeentehuisplein waardoor het plein toegankelijker en groener wordt. Maar ook de ontwikkeling van een aantal specifieke locaties, waaronder Mariënburg, De Vonk en parkeergarage De Olmen. Voor het ontwikkelen van De Vonk en de Parkeergarage De Olmen verwachten wij dit jaar de projectopdrachten voor te leggen en de startkredieten aan te vragen.

Kortom, er liggen kansen om het centrum de komende periode die facelift te geven die het nodig heeft. Dat vereist inzicht, inzet en actie van alle partijen die bij het centrum betrokken zijn: bedrijven, ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren, inwoners (Centrummanagment). Het is van belang samen de stappen te zetten, die nodig zijn om de vitaliteit van het centrum te versterken. Belangrijk is om daarvoor de organisatie van het Centrummanagement Bussum verder te professionaliseren.

Gebiedsontwikkeling Bussum Zuid
Het Rijk maakt met de diverse regio’s in ons land afspraken over de verstedelijkingsopgaven. Medio november 2020 zal het rijk met de MRA-regio afspraken maken over investeringen en fasering. Daarbij wordt als uitganspunt gekozen voor het polycentrisch model. Amsterdam dienst daarbij als kern met middelgrote steden als satellieten met daarom heen kleinere kernen, gericht op de satellietsteden wat betreft voorzieningen. In dit model wordt ingezet op een ontwikkeling waarbij mobiliteit, wonen, economie en landschap zoveel mogelijk in samenhang worden bezien met duurzaamheid, vergroening en leefbaarheid als belangrijke waarden.

Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek is in lijn met het polycentrisch model bij de MRA aangegeven voor welke gebieden er ontwikkelingen mogelijk zijn. In Bussum-Zuid liggen er kansen om aan verschillende ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Door te participeren in de verstedelijkingsopgave kan ook een beroep worden gedaan op de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
In 2020 wordt daarom een verkenning gemaakt van de mogelijkheden om Bussum-Zuid als OV knooppunt te versterken en gelijktijdig in de omgeving ontwikkelingskansen te benutten. Bijvoorbeeld door het realiseren van extra woningen en werkgelegenheid en het versterken van de natuur.
In deze verkenning wordt opgenomen:

a. Het potentiële plangebied
b. Een samenhangend beeld van wonen, natuur (landschap, groen, water), economie en mobiliteit
c. Een ontwikkelingsperspectief (e.g. de groene wijk; de gezonde wijk) dat gebruikt kan worden als visie voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
d. De vereiste/ gewenste bijdrage van het Rijk om de ontwikkeling mogelijk te maken (investeringen)
e. De fasering van de ontwikkeling (is start voor 2030 mogelijk)

Deze verkenning levert aanvullende informatie, die nodig is voor besluitvorming over verdere participatie in de verstedelijkingsstrategie. Daarna kan de verkenning als input dienen voor het voorstel van de Gooi en Vechtstreek in MRA verband en besluiten door het Rijk over de fasering en investeringen. Als Bussum-Zuid in de definitieve plannen wordt opgenomen, wordt in 2021 gestart met een projectmatige aanpak om tot concretisering van de ambities te komen. Hiervoor is capaciteit nodig. Welke kosten dit met zich meebrengt, is nog niet bekend.

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt niet per 1 januari 2021 in werking. Het uitstel is nodig omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is. Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk, die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus vragen, ziet de minister op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Voor de zomer wordt naar verwachting een nieuwe datum voor de inwerkingtreding bekend gemaakt. Wij rekenen op een half jaar tot een jaar uitstel.

Belangrijk is dat de inhoud van de wet niet ter discussie staat. Die is al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Uitstel betekent zeker geen afstel. Het belang van een goede voorbereiding op de inwerkingtreding blijft dus overeind. De gemeente Gooise Meren gaat dan ook gewoon door met het ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Dus meer samenwerking, meer participatie met stakeholders en de omgeving en een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Ook werken we door aan onze Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de verschillende programma’s. Het uitstel heeft wel direct betekenis voor de te volgen procedures en de instrumenten die daarbij horen. We maken langer gebruik van de bekende producten zoals het bestemmingsplan, Tracébesluit, inpassingsplan en projectplan Waterwet. Ook experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen langer doorlopen. De nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals Omgevingsplan en projectbesluit, kunnen pas later gebruikt worden. Het uitstel geeft ons meer tijd om ons samen voor te bereiden op de Omgevingswet.

Binck Bank tour
In 2019 is onderzocht of het faciliteren van een tijdrit van de BinckBank Tour een optie zou kunnen zijn binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Dat heeft destijds geen doorgang gevonden, maar de optie om in de toekomst met elkaar te onderzoeken of dit een mogelijk en gewenst evenement is, is wel opengelaten. Binnen de regio is op dit moment geen concreet plan om hier mee aan de slag te gaan. Daarom wordt hier in ieder geval geen extra budget voor aangevraagd. Mocht de wens toch concreet worden, dan zal hiervoor financiële ruimte gevonden moeten worden binnen het reguliere budget. Daarmee zou dit wel te koste gaan van andere uit het College-uitvoeringsprogramma volgende ambities op het gebied van economie, recreatie en toerisme.

Financiële effecten na begroting 2020

Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020

Beveiligd baggeren Muidertrekvaart
In het bestuurlijk overleg met KNSF is de veiligheid van de Muidertrekvaart aan de orde geweest omdat daar nog veel niet gesprongen explosieven (NGE) in liggen. Rondom de nieuwe bruggen zijn die verwijderd om de bouw veilig te kunnen uitvoeren. Daar waar niet onderzocht is, liggen nog veel NGE. Omdat het vaarverkeer toeneemt als gevolg van bewoning Krijgsman en er meer rondom de Trekvaart gerecreëerd wordt, neemt de kans op een ongeval toe. Alhoewel het risico zeer klein is, kan de impact groot zijn. De kosten voor het beveiligd baggeren zal circa. € 500.000 bedragen. De gemeente krijgt daarvan 70 % terug in het kader van de bommenregeling van het Rijk (voor zover de regeling blijft gelden).

Regioconservator en Erfgoed Festival
Door middel van de jaarlijkse structurele bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van zowel de inzet van de regioconservator als het tweejaarlijks Erfgoed Festival, wordt invulling gegeven aan de ambitie in het College-uitvoeringsprogramma om recreatie en toerisme te stimuleren. Doel is het versterken van de infrastructuur en positie van cultuur en erfgoed in de regio. Zowel de regioconservator als het Erfgoed Festival hebben zich de afgelopen jaren bewezen. Culturele instellingen hebben op basis van de resultaten tot nu toe aangegeven grote meerwaarde te zien in de continuering van de inzet van de regioconservator en het Erfgoed Festival.

Onderzoek tijdelijke woningbouw
We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheden van tijdelijke woningbouw in Gooise Meren. Thema’s in het onderzoek zijn: prijs + duur/ doelgroepen + contracttype/ locatie + consequenties/ ondersteuning pilots. Doel is inzicht verkrijgen in mogelijkheden van tijdelijke woningbouw om de druk op de (sociale huur) woningen gedeeltelijk en tijdelijk op te vangen. Met het onderzoek naar tijdelijke huisvesting zorgen we voor de basis (inzicht) om op een flexibele manier met de druk op de woningmarkt om te kunnen gaan. Begrote kosten zijn nodig voor mogelijk inhuur onderzoekcapaciteit. Het onderzoek kan niet worden uitgevoerd binnen de huidige capaciteit.

Visie wonen met zorg
Het college heeft in het College-uitvoeringsprogramma aangegeven een visie te willen ontwikkelen voor wonen met zorg. Hiervoor moet door middel van een haalbaarheidsstudie meer zicht komen op de woon- en begeleidingsbehoefte van mensen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar woon-zorg initiatieven waarbij woonvormen gecombineerd worden met passende ondersteuning. Daarnaast werken we aan een betere samenwerking tussen corporaties, gemeente, inwoners en zorgaanbieders op het gebied van kwetsbare inwoners. Dat gebeurt nu al, maar zal door het ontwikkelen van beleid meer richting krijgen. Afgewogen beleid is van belang om inwoners te ondersteunen bij het langer thuis blijven wonen en kaders te bieden voor nieuwe woon-zorg initiatieven. Het ontwikkelen van dit beleid is voorzien in 2021. Voor het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van de visie is extra ondersteuning nodig.

Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden
Als uitwerking van de "Economische visie Gooise Meren 2040" wordt de Visie Aan de Gooise Kust opgesteld. Deze visie heeft tot doel de kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust te benoemen en benutten, ter versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed. Zoals in het College-uitvoeringsprogramma wordt benoemd, dient de visie te worden vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Daar willen we nu invulling aan geven voor de Havens van Muiden. In dit uitvoeringsprogramma dienen de randvoorwaarden en fasering van (toekomstige) initiatieven van derden in de havens van Muiden te worden bepaald. De verschillende initiatieven en opgaven langs de oevers van de Vecht kunnen niet los van elkaar beschouwd worden. Ook vanuit het gebied is er behoefte om gezamenlijk te kijken hoe er slim geschoven kan worden binnen de beschikbare ruimte. Het is daarom op dit moment noodzakelijk om te starten met het opstellen van ‘Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden’ zodat urgente kansen in het havengebied kunnen worden opgepakt, waterrecreatie daarmee een impuls krijgt en er doorgepakt kan worden op het verder verbeteren van de matige verstandhouding tussen een deel van de lokale partijen en de gemeente. De inschatting van de gemeentelijk kosten, die met deze studie gepaard gaan voor 2021 is € 150.000. Onderdelen van de gebiedsvisie zijn achtereenvolgens: analyse/ diagnose huidige situatie; gesprekken met eigenaren en stakeholders, ontwerp ruimtelijke visie, te onderscheiden deelopgaven, inspraak.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Verder met de Vesting Muiden
Dit betreft reeds voorgenomen investeringen voor o.a. verlegging van de Mariahoeveweg, Parkeerplaats P2 (incl. overloop met de mogelijkheid voor een ijsbaan) en het Vestingplein. Totale uitgaven € 5,1 miljoen, waarvan ca. € 3 miljoen subsidiemogelijkheid.

Gebouw de Vonk
Het gebouw de Vonk aan de Nassaulaan 43 is bouwkundig in slechte staat. In het Coalitieakkoord ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’ is aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud en opknappen van de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang. De verwachting is dat het pand behouden kan blijven, in combinatie met een veilige verkeerssituatie ter plaatse. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met een nader te onderbouwen investering van grofweg € 1,5 miljoen.

Parkeergarage de Olmen
De parkeergarage de Olmen nadert zowel financieel als technisch het einde van zijn levensduur (2024). Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met een investering in de parkeergarage met het oog op levensduurverlenging of vervanging. Een eerste verkenning laat zien dat het meest waarschijnlijke scenario, namelijk sloop/nieuwbouw met gelijkblijvende capaciteit, om een investering vraagt van circa € 7,5 miljoen.