Sitemap

VV1-2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1 Voor en van iedereen Blz. 9
1.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 10
Sporthal Bredius Blz. 11
1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 12
Collectieve voorzieningen Blz. 13
Spuk Gala Blz. 14
Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden Blz. 15
Nieuwe wet Wams Blz. 16
Beslispunt reserve: Blz. 17
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 18
1.3. Kredieten Blz. 19
Extra scheidingswand sporthal Bredius Blz. 20
Beslispunt krediet Blz. 21
1.4. Nieuwe ambities Blz. 22
Beweeg- en sportvisie evalueren Blz. 23
Hulp start in de wijk Blz. 24
Voorkomen isolement Blz. 25
‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket Blz. 26
Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme Blz. 27
Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid Blz. 28
Aanbesteding cultuurcoach Blz. 29
Actieplan mantelzorg (2022 – 2025) Blz. 30
Actieplan publieke gezondheid Blz. 31
Verkenning project Lunet en Project Naarderheem Blz. 32
Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte Blz. 33
Harmonisatie binnensport Blz. 34
Aanvullende collectieve voorzieningen Blz. 35
Aanpak effectief inzetten subsidies Blz. 36
Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum Blz. 37
Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen Blz. 38
Cultuurvisie Blz. 39
Beslispunt reserve: Blz. 40
Financiële tabel Blz. 41
Programma 2 Kansrijk opgroeien Blz. 42
2.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 43
Geen Blz. 44
2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 45
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Blz. 46
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 47
2.3. Kredieten Blz. 48
Geen Blz. 49
2.4. Nieuwe ambities Blz. 50
Verkorten wachttijden jeugdzorg Blz. 51
Onderzoek verwijzingen van huisartsen Blz. 52
Gezamenlijke aanpak lerarentekort Blz. 53
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 54
Actieplan NPO-gelden Blz. 55
Preventieve voorzieningen Blz. 56
Jeugd betrekken bij beleid Blz. 57
Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg Blz. 58
Herziening integraal huisvestingsprogramma Blz. 59
Financiële tabel Blz. 60
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving Blz. 61
3.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 62
Doelstellingen Blz. 63
3.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 64
3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening Blz. 65
Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat. Blz. 66
Herinrichting Van der Helstpark Blz. 67
Realisatie zoutsilo Blz. 68
Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1 Blz. 69
3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 70
Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen. Blz. 71
Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken Blz. 72
Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen Blz. 73
Verhogen budget waterschapsbelasting Blz. 74
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 75
3.3. Kredieten Blz. 76
Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat Blz. 77
Vervangingsinvesteringen groen 2023 Blz. 78
Dijkverhoging Zuidpolderweg Blz. 79
Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.) Blz. 80
Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet Blz. 81
Beslispunten kredieten Blz. 82
3.4. Nieuwe ambities Blz. 83
Doelgroepenverordening Blz. 84
Huisvestingsverordening Blz. 85
Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren Blz. 86
Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers Blz. 87
Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten Blz. 88
Beeldkwaliteit volgens normen meten Blz. 89
Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen Blz. 90
Dierenwelzijnsbeleid herzien Blz. 91
Agenda duurzaamheid 2024-2050 Blz. 92
De transitievisie warmte uitvoeren Blz. 93
Regionale Energiestrategie Blz. 94
Convenant WattNu vernieuwen Blz. 95
Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed Blz. 96
Actieplan geluid rond lokale wegen Blz. 97
Omgevingswet voorbereiden Blz. 98
Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken Blz. 99
Bestemmingsplannen Blz. 100
Welstandsnota aanpassen Blz. 101
Uitvoeringsprogramma havens Muiden Blz. 102
Definitief ontwerp Zonnegeluidswal Blz. 103
Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen Blz. 104
Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven Blz. 105
Visie wonen en zorg Blz. 106
Woonvisie herzien Blz. 107
Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje Blz. 108
Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren Blz. 109
Financiële tabel Blz. 110
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar Blz. 111
4.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 112
Geen Blz. 113
4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 114
BUIG Blz. 115
Nieuwe Wet inburgering Blz. 116
Noodopvang Vluchtelingen Blz. 117
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 118
4.3. Kredieten Blz. 119
Parkeergarage Brediusdam Blz. 120
Beslispunt krediet Blz. 121
4.4. Nieuwe ambities Blz. 122
Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen Blz. 123
Winkeltijden actualiseren Blz. 124
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Blz. 125
Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren Blz. 126
Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude Blz. 127
Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen Blz. 128
Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen Blz. 129
Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag Blz. 130
Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken Blz. 131
Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum Blz. 132
Religieus erfgoed inventariseren Blz. 133
Visie op hoofdwegenstructuur Blz. 134
Parkeerketen moderniseren Blz. 135
Meer ondersteuning voor ondernemers Blz. 136
Intensivering van activiteiten wegens instroom Blz. 137
Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten Blz. 138
Financiële tabel Blz. 139
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening Blz. 140
5.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 141
Nieuwe cao gemeenten 2023 Blz. 142
Inhuur M&O Blz. 143
5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 144
1 fte extra wethouder Blz. 145
Inhuur projectleider invoering financieel pakket Blz. 146
Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders. Blz. 147
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 148
5.3. Kredieten Blz. 149
Geen Blz. 150
5.4. Nieuwe ambities Blz. 151
Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken Blz. 152
Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren Blz. 153
Participatievisie herijken Blz. 154
Categorieën verplichte participatie Omgevingswet Blz. 155
Handreiking participatie initiatiefnemers Blz. 156
De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren Blz. 157
Overige wijkagenda’s opstellen Blz. 158
Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026 Blz. 159
Nota Verbonden partijen uitvoeren Blz. 160
Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren Blz. 161
Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen Blz. 162
Inrichten kanaalstrategie dienstverlening Blz. 163
Bevorderen digitale toegankelijkheid Blz. 164
Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek Blz. 165
Aanpak toekomstgerichte organisatie Blz. 166
Inrichten dashboards Blz. 167
Invulling geven aan rol in programma landschap MRA Blz. 168
Financiële tabel Blz. 169
Programma 6 Financieel gezond Blz. 170
6.1. Algemene ontwikkelingen Blz. 171
Geen Blz. 172
6.2.Ontwikkelingen met een financieel effect Blz. 173
Exploitatietekort Lunet Blz. 174
Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg Blz. 175
Verkoop Energiestraat 10 Naarden Blz. 176
September- en decembercirculaire 2022 Blz. 177
Overige wijzigingen (< € 70.000) Blz. 178
6.3. Kredieten Blz. 179
Beslispunt krediet Blz. 180
6.4. Nieuwe ambities Blz. 181
Portefeuilleplan vastgoed Blz. 182
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen Blz. 183
Grondbeleid heroverwegen Blz. 184
Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen) Blz. 185
Verhogen inkomsten door subsidies Blz. 186
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project) Blz. 187
Onderzoek lokale leges Blz. 188
Financiële tabel Blz. 189
Recapitulatie Blz. 190
Financiële Recapitulatie Programma's Blz. 191
Recapitulatie Blz. 192
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 Blz. 193
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 Blz. 194
Structurele doorwerking Blz. 195
Structurele doorwerking Blz. 196
Begrotingswijzigingen 2023 Blz. 197
Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023. Blz. 198
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap