Sitemap

 1. Blz. 1 VV1-2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Inleiding
    1. Blz. 6 Inleiding
   3. Blz. 7 Leeswijzer
    1. Blz. 8 Leeswijzer
   4. Blz. 9 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 10 1.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 11 Sporthal Bredius
    2. Blz. 12 1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 13 Collectieve voorzieningen
     2. Blz. 14 Spuk Gala
     3. Blz. 15 Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden
     4. Blz. 16 Nieuwe wet Wams
     5. Blz. 17 Beslispunt reserve:
     6. Blz. 18 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 19 1.3. Kredieten
     1. Blz. 20 Extra scheidingswand sporthal Bredius
     2. Blz. 21 Beslispunt krediet
    4. Blz. 22 1.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 23 Beweeg- en sportvisie evalueren
     2. Blz. 24 Hulp start in de wijk
     3. Blz. 25 Voorkomen isolement
     4. Blz. 26 ‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket
     5. Blz. 27 Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme
     6. Blz. 28 Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid
     7. Blz. 29 Aanbesteding cultuurcoach
     8. Blz. 30 Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)
     9. Blz. 31 Actieplan publieke gezondheid
     10. Blz. 32 Verkenning project Lunet en Project Naarderheem
     11. Blz. 33 Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
     12. Blz. 34 Harmonisatie binnensport
     13. Blz. 35 Aanvullende collectieve voorzieningen
     14. Blz. 36 Aanpak effectief inzetten subsidies
     15. Blz. 37 Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum
     16. Blz. 38 Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen
     17. Blz. 39 Cultuurvisie
     18. Blz. 40 Beslispunt reserve:
    5. Blz. 41 Financiële tabel
   5. Blz. 42 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 43 2.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 44 Geen
    2. Blz. 45 2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 46 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
     2. Blz. 47 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 48 2.3. Kredieten
     1. Blz. 49 Geen
    4. Blz. 50 2.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 51 Verkorten wachttijden jeugdzorg
     2. Blz. 52 Onderzoek verwijzingen van huisartsen
     3. Blz. 53 Gezamenlijke aanpak lerarentekort
     4. Blz. 54 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs
     5. Blz. 55 Actieplan NPO-gelden
     6. Blz. 56 Preventieve voorzieningen
     7. Blz. 57 Jeugd betrekken bij beleid
     8. Blz. 58 Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg
     9. Blz. 59 Herziening integraal huisvestingsprogramma
    5. Blz. 60 Financiële tabel
   6. Blz. 61 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 62 3.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 3.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 65 3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening
     2. Blz. 66 Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.
     3. Blz. 67 Herinrichting Van der Helstpark
     4. Blz. 68 Realisatie zoutsilo
     5. Blz. 69 Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1
    2. Blz. 70 3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 71 Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.
     2. Blz. 72 Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken
     3. Blz. 73 Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen
     4. Blz. 74 Verhogen budget waterschapsbelasting
     5. Blz. 75 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 76 3.3. Kredieten
     1. Blz. 77 Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat
     2. Blz. 78 Vervangingsinvesteringen groen 2023
     3. Blz. 79 Dijkverhoging Zuidpolderweg
     4. Blz. 80 Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)
     5. Blz. 81 Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet
     6. Blz. 82 Beslispunten kredieten
    4. Blz. 83 3.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 84 Doelgroepenverordening
     2. Blz. 85 Huisvestingsverordening
     3. Blz. 86 Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren
     4. Blz. 87 Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
     5. Blz. 88 Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten
     6. Blz. 89 Beeldkwaliteit volgens normen meten
     7. Blz. 90 Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen
     8. Blz. 91 Dierenwelzijnsbeleid herzien
     9. Blz. 92 Agenda duurzaamheid 2024-2050
     10. Blz. 93 De transitievisie warmte uitvoeren
     11. Blz. 94 Regionale Energiestrategie
     12. Blz. 95 Convenant WattNu vernieuwen
     13. Blz. 96 Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed
     14. Blz. 97 Actieplan geluid rond lokale wegen
     15. Blz. 98 Omgevingswet voorbereiden
     16. Blz. 99 Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken
     17. Blz. 100 Bestemmingsplannen
     18. Blz. 101 Welstandsnota aanpassen
     19. Blz. 102 Uitvoeringsprogramma havens Muiden
     20. Blz. 103 Definitief ontwerp Zonnegeluidswal
     21. Blz. 104 Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen
     22. Blz. 105 Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven
     23. Blz. 106 Visie wonen en zorg
     24. Blz. 107 Woonvisie herzien
     25. Blz. 108 Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje
     26. Blz. 109 Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren
    5. Blz. 110 Financiële tabel
   7. Blz. 111 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 112 4.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 113 Geen
    2. Blz. 114 4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 115 BUIG
     2. Blz. 116 Nieuwe Wet inburgering
     3. Blz. 117 Noodopvang Vluchtelingen
     4. Blz. 118 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 119 4.3. Kredieten
     1. Blz. 120 Parkeergarage Brediusdam
     2. Blz. 121 Beslispunt krediet
    4. Blz. 122 4.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 123 Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen
     2. Blz. 124 Winkeltijden actualiseren
     3. Blz. 125 Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
     4. Blz. 126 Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren
     5. Blz. 127 Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude
     6. Blz. 128 Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen
     7. Blz. 129 Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen
     8. Blz. 130 Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag
     9. Blz. 131 Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken
     10. Blz. 132 Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum
     11. Blz. 133 Religieus erfgoed inventariseren
     12. Blz. 134 Visie op hoofdwegenstructuur
     13. Blz. 135 Parkeerketen moderniseren
     14. Blz. 136 Meer ondersteuning voor ondernemers
     15. Blz. 137 Intensivering van activiteiten wegens instroom
     16. Blz. 138 Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten
    5. Blz. 139 Financiële tabel
   8. Blz. 140 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 141 5.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 142 Nieuwe cao gemeenten 2023
     2. Blz. 143 Inhuur M&O
    2. Blz. 144 5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 145 1 fte extra wethouder
     2. Blz. 146 Inhuur projectleider invoering financieel pakket
     3. Blz. 147 Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.
     4. Blz. 148 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 149 5.3. Kredieten
     1. Blz. 150 Geen
    4. Blz. 151 5.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 152 Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken
     2. Blz. 153 Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren
     3. Blz. 154 Participatievisie herijken
     4. Blz. 155 Categorieën verplichte participatie Omgevingswet
     5. Blz. 156 Handreiking participatie initiatiefnemers
     6. Blz. 157 De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren
     7. Blz. 158 Overige wijkagenda’s opstellen
     8. Blz. 159 Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026
     9. Blz. 160 Nota Verbonden partijen uitvoeren
     10. Blz. 161 Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren
     11. Blz. 162 Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen
     12. Blz. 163 Inrichten kanaalstrategie dienstverlening
     13. Blz. 164 Bevorderen digitale toegankelijkheid
     14. Blz. 165 Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek
     15. Blz. 166 Aanpak toekomstgerichte organisatie
     16. Blz. 167 Inrichten dashboards
     17. Blz. 168 Invulling geven aan rol in programma landschap MRA
    5. Blz. 169 Financiële tabel
   9. Blz. 170 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 171 6.1. Algemene ontwikkelingen
     1. Blz. 172 Geen
    2. Blz. 173 6.2.Ontwikkelingen met een financieel effect
     1. Blz. 174 Exploitatietekort Lunet
     2. Blz. 175 Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg
     3. Blz. 176 Verkoop Energiestraat 10 Naarden
     4. Blz. 177 September- en decembercirculaire 2022
     5. Blz. 178 Overige wijzigingen (< € 70.000)
    3. Blz. 179 6.3. Kredieten
     1. Blz. 180 Beslispunt krediet
    4. Blz. 181 6.4. Nieuwe ambities
     1. Blz. 182 Portefeuilleplan vastgoed
     2. Blz. 183 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen
     3. Blz. 184 Grondbeleid heroverwegen
     4. Blz. 185 Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)
     5. Blz. 186 Verhogen inkomsten door subsidies
     6. Blz. 187 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)
     7. Blz. 188 Onderzoek lokale leges
    5. Blz. 189 Financiële tabel
   10. Blz. 190 Recapitulatie
    1. Blz. 191 Financiële Recapitulatie Programma's
     1. Blz. 192 Recapitulatie
    2. Blz. 193 Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023
     1. Blz. 194 Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023
    3. Blz. 195 Structurele doorwerking
     1. Blz. 196 Structurele doorwerking
    4. Blz. 197 Begrotingswijzigingen 2023
     1. Blz. 198 Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap