Programma 6 Financieel gezond

6.1. Algemene ontwikkelingen

6.2.Ontwikkelingen met een financieel effect

Exploitatietekort Lunet

Terug naar navigatie - Exploitatietekort Lunet

De huidige exploitatievergoeding is € 80.000, het bedrag dateert uit 2003. Het bedrag is nooit geïndexeerd en tot en met 2022 aangehouden, de jaarlijkse tekorten werden uit de reserve gehaald. In 2023 is de reserve leeg en vanuit de Lunet is er een verzoek ingediend om de exploitatievergoeding te verhogen met € 205.000 om de tekorten op te vangen. 80.000 euro kan gedekt worden uit de onderhoudsbudgetten.
 
Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 125.000 nadelig (structureel) 

Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg

Terug naar navigatie - Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg

Zoals vermeld in raadsvoorstel 456655 van KC De Meerstroom een voorstel voor de sloop van de oude gemeentewerf en het bouwrijp maken van de locatie. De werf in Muiderberg is niet meer in gebruik. Voorgesteld wordt dat op deze locatie IKC De Meerstroom komt. Het oude gebouw met asbest moet worden gesaneerd en gesloopt, evenals het omliggende opslag terrein. 

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 65.000 nadelig (incidenteel) 

Verkoop Energiestraat 10 Naarden

Terug naar navigatie - Verkoop Energiestraat 10 Naarden

In januari 2023 hebben wij in hoger beroep een schikking getroffen bij het gerechtshof Leeuwarden. Daar is het volgende aan voorafgegaan. De erfpachters van de Energiestraat 10 op Gooimeer Zuid in Naarden, hebben in juli 2018 een aanbod van ons gekregen om het perceel te kopen. Op basis van het aanvullend erfpachtbeleid voor bedrijven, bedroeg de koopsom € 247.500. Erfpachters waren het niet eens met de koopsom, en gingen in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland en daarna in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden. In hoger beroep is een schikking getroffen, waarbij partijen overeen zijn gekomen om een deel van de betaalde canons (€ 20.000) van de afgelopen jaren in mindering te brengen op de koopsom. Vervolgens is de koopovereenkomst gesloten met de koopsom van € 227.500 van de schikking. Tot slot is de akte van levering bij de notaris gepasseerd, waarbij erfpachters laatstgenoemde koopsom hebben betaald en zij de volle eigendom van het perceel hebben gekregen. De jaarlijkse canons van € 8.059 komen te vervallen.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 227.500 voordelig (incidenteel) 
Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 8.059 nadelig (structureel)

September- en decembercirculaire 2022

Terug naar navigatie - September- en decembercirculaire 2022

U bent met twee raadsmededelingen geïnformeerd over de september- en decembercirculaires 2022.
De septembercirculaire 2022 is positief. Met name de demping van het zogenoemde ‘ravijnjaar’ 2026 valt hierbij op. Echter dit betreft een incidentele meevaller. Er is tevens sprake van een toename van het accres door bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling in 2023 op basis van de MEV-raming in september. Daarnaast zijn er voor Inburgering extra middelen beschikbaar gesteld tot 2024.
De decembercirculaire 2022 bevat, naast een kleine algemene correctie, structureel extra middelen voor 2023 van (afgerond) € 35.000 voor de Wet Goed Verhuurderschap. De bijdrage is bedoeld om gemeenten meer mogelijkheden te geven om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken.
Beide circulaires samen leiden tot onderstaande vrij besteedbare ruimte.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 1.776.000 voordelig 
Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2024: € 1.070.000 voordelig
Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2025: € 131.000 voordelig 
Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2026: € 2.119.000 voordelig

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 20.000 nadelig)
-    Extra onderhoudslasten i.a.v. nieuwe invulling Oranje Nassauschool (Muiderberg)
(€ 40.000 nadelig tot 2024)
-    Tijdelijke verhuur voormalige PC Hooftschool (€ 40.000 voordelig tot 2024)
-    Tijdelijke exploitatiekosten van PC Hooftschool (€ 20.000 nadelig tot 2024)

Incidenteel (€ 26.000 nadelig)
-    Bijdrage aan nieuw clubgebouw volkstuinvereniging Nooit Gedacht (€ 25.000 nadelig)
-    Overige < € 10.000 (€ 1.000 nadelig)

6.3. Kredieten

6.4. Nieuwe ambities

Portefeuilleplan vastgoed

Terug naar navigatie - Portefeuilleplan vastgoed

We stellen een portefeuilleplan op waarin we beschrijven welke panden wij als gemeente in bezit hebben en waarin wij bepalen welke hiervan essentieel zijn, welke strategisch zijn en welke we kunnen afstoten. In de komende jaren wordt dit plan uitgevoerd.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen

Terug naar navigatie - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen

We werken aan het verduurzamen van ons eigen vastgoed en we willen de geleerde lessen en onze voorbeeldrol als gemeente uitdragen richting onze inwoners en bedrijven. Om dit te realiseren stellen we een communicatieplan op.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Grondbeleid heroverwegen

Terug naar navigatie - Grondbeleid heroverwegen

We stellen een discussienota op over de  manier waarop wij ons grondbeleid voeren.. We brengen de voor- en nadelen van de verschillende vormen van grondbeleid in beeld. We gaan daarbij ook in op alternatieve instrumenten om te sturen op het realiseren van onze beleidsdoelen. We houden daarbij rekening met de veranderende markt.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

Terug naar navigatie - Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

We zien dat er regelmatig situaties zijn waarbij gemeentegrond (groen en water) oneigenlijk wordt gebruikt door particuliere (woning)eigenaren. We brengen gemeente breed in beeld waar deze situaties zich voordoen. 

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Verhogen inkomsten door subsidies

Terug naar navigatie - Verhogen inkomsten door subsidies

In 2023 voeren we een pilot uit om te onderzoeken of we onze inkomsten door het binnenhalen van (extra) subsidies kunnen verhogen. We stellen daarvoor een subsidiespecialist aan.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)

Terug naar navigatie - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)

We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen door uitvoering te geven aan het Esco-project. In dit project treffen we diverse duurzaamheidsmaatregelen bij een vijftal heel verschillende gebouwen. Hierdoor dient een 50% afname van CO2-uitstoot gerealiseerd te zijn in 2030. Het project is ook bedoeld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen en helpt te bepalen welke maatregelen in aanmerking komen voor een bredere toepassing. Het project heeft een looptijd van 15 jaar.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 24.000 nadelig structureel

Onderzoek lokale leges

Terug naar navigatie - Onderzoek lokale leges

We onderzoeken of de leges kostendekkend zijn en of we dat op de juiste manier berekenen (juistheid en rechtmatigheid). Gemeentelijke leges mogen niet méér dan kostendekkend zijn, wel lager. We stellen een advies op over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid en een uitleg van de relatie tussen de hoogte van diverse leges en de doelen waarvoor ze gelden.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 31.135 239 1.012 32.386
Totaal baten -110.682 107 -1.773 -112.348
Resultaat voor bestemming -79.548 346 -761 -79.963
Toevoeging reserves 2.190 0 228 2.418
Onttrekking reserves -1.254 -813 0 -2.067
Resultaat na bestemming -78.611 -466 -534 -79.611