Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Algemene ontwikkelingen

2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Terug naar navigatie - Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Op basis van het aantal kinderen met een hoger risico op een achterstand krijgen gemeenten Rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), dit is een specifieke uitkering (SPUK). Op basis van de beschikking is de toekenning vanaf  2023 verlaagd van € 230.000 naar € 65.000. Omdat wij eraan hechten om Voor en vroegschoolse educatie (VVE) te bieden aan kinderen die komen vanuit een achtergrond met minder kansen, zoals de kinderen van statushouders, blijven de inzet en daarmee ook de lasten gelijk, en wordt deze grotendeels gefinancierd vanuit de gemeentelijke middelen. 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 165.000 nadelig (structureel)

2.3. Kredieten

2.4. Nieuwe ambities

Verkorten wachttijden jeugdzorg

Terug naar navigatie - Verkorten wachttijden jeugdzorg

We ontwikkelen een plan van aanpak om de wachttijden in de jeugdzorg te verkorten. Dit doen we samen met regiogemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Onderzoek verwijzingen van huisartsen

Terug naar navigatie - Onderzoek verwijzingen van huisartsen

We doen onderzoek naar de verwijzingen van huisartsen naar individuele jeugdhulp. Dit geeft inzicht in   de aantallen, kwaliteit, wachttijden en kosten van de verwijzingen. Op basis hiervan kunnen we meer zicht en grip krijgen en eventueel naar alternatieve verwijsroutes kijken.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Terug naar navigatie - Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Voor 2020-2022 is er een regionale samenwerkingsagenda gemaakt voor het tegengaan van het lerarentekort. Dit was op basis van subsidies vanuit het Rijk. We evalueren met de regio-partners of we deze aanpak voortzetten en welke andere mogelijkheden we zien.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Terug naar navigatie - Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

We stellen het integraal plan lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) op. Dit biedt een meerjarenperspectief op de lokalen, vergelijkbaar met het integraal huisvestingplan onderwijs (IHP). Het plan geeft inzicht in de capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen. Ook de inventaris is onderdeel van dit plan.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Actieplan NPO-gelden

Terug naar navigatie - Actieplan NPO-gelden

In 2022 is het actieplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangepast. Mede in het licht van het lerarentekort en effectieve besteding kijken we met de scholen hoe we beter de verbinding kunnen leggen met cultuur, muziekonderwijs en sport. 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Preventieve voorzieningen

Terug naar navigatie - Preventieve voorzieningen

We voeren vooruitlopend op de Jeugdnota een aantal projecten uit voor kinderen/ jeugd, die er vanuit preventief opzicht mede op gericht zijn om  de behoefte aan zwaardere jeugdzorg op termijn te beperken. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten Childfriendly City Unicef, Maatschappelijke diensttijd (MDT), Buurtgezinnen, Samen oplopen en Kansrijke start.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 220.000 nadelig incidenteel

Jeugd betrekken bij beleid

Terug naar navigatie - Jeugd betrekken bij beleid

Vooruitlopend op de herijking van de participatievisie maken we al werk van het actiever betrekken van kinderen en jongeren bij onze plannen in samenspraak met het onderwijs en welzijnsveld. 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 24.000 nadelig structureel

Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg

Terug naar navigatie - Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg

We voeren de aanbevelingen uit het verbeterplan en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in samenhang uit. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de versterking van het jeugdteam. 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Herziening integraal huisvestingsprogramma

Terug naar navigatie - Herziening integraal huisvestingsprogramma

We herzien het integraal huisvestingsprogramma (IHP). De ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid (van BENG naar ENG), multifunctioneel ruimtegebruik nemen we hierbij mee.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 20.798 846 413 22.058
Totaal baten -957 -727 125 -1.559
Resultaat voor bestemming 19.841 119 538 20.498
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -91 0 0 -91
Resultaat na bestemming 19.750 119 538 20.408