Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Jaarlijks kent de gemeente twee voortgangsverslagen. In deze verslagen informeert het college de raad over de realisatie van de begroting. Een voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor het rapporteren van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten. Voor deze effecten staan in het voortgangsverslag voorstellen om de door de raad goedgekeurde baten en lasten aan te passen. Op basis van zijn budgetrecht kan de raad besluiten om de voorgestelde aanpassingen toe te staan. Voortgangsverslagen bieden de raad de gelegenheid om te sturen op deze afwijkingen en zo invulling te geven aan zijn kader stellende rol. 

Het 1e Voortgangsverslag heeft dit jaar een iets andere inhoud dan in voorgaande jaren. In de achterliggende maanden is een college uitvoeringsprogramma (CUP) opgesteld om de ambities, die in hoofdlijnen waren opgenomen in het coalitieakkoord, te concretiseren. Alle ambities uit dit CUP voor 2023 en de financiële gevolgen hiervan zijn in dit voortgangsverslag verwerkt voor dit jaar. De financiële doorwerking in latere jaren is verwerkt in de Perspectiefnota 2024. Daar zijn ook de ambities opgenomen die gelden voor 2024 en verder. 


Financieel perspectief

In 2023 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van € 5.962.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. 

Een deel van de financiële effecten werkt door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Perspectiefnota 2024 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2024-2027. In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2023 opgenomen. 

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Financieel beeld na vaststelling 
Voortgangsverslag 2023-1
2023 2024 2025 2026
(bedragen x € 1.000)        
Saldo Programmabegroting 2023-2026 (november 2022) 291 V 4.993 V 9.408 V 119 N
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april 2023 0 N 0 N 0 N 0 N
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 5.962 N 5.623 N 6.951 N 4.970 N
Nieuw saldo meerjarenbegroting 5.671 N 630 N 2.457 V 5.089 N
Onttrekking aan Algemene Reserve 5.671 V 0 N 0 N 0 N
Nieuw saldo meerjaranbegroting 0 N 630 N 2.457 V 5.089 N


Het verwachte tekort voor 2023 van € 5.962.000 wordt voor €5.180.000. veroorzaakt door de nieuwe ambities uit het CUP. Deze worden in bijlage 1 benoemd. 
Daarnaast zijn er verwachte afwijkingen op de actuele begroting 2023. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten (bijvoorbeeld bij de noodopvang vluchtelingen in programma 4) of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting. Het aandeel in het verwachte tekort van afwijkingen die niet budgettair neutraal zijn bedraagt € 782.000. De wijzigingen hiervan die groter zijn dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.


Lasten

•    € 164.000    Bijdrage Stichting Grote kerk Naarden         programma 1
•    € 165.000     Onderwijsachterstanden beleid (OAB)        programma 2
•    € 500.000    Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken        programma 3
•    € 222.000    Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders    programma 5

Baten 
•    € 228.000    Verkoop Energiestraat 10 Naarden        programma 6    
•    € 1.776.000     September- en Decembercirculaire 2022        programma 6    

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk Recapitulatie zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.