Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Richtlijnen
De Financiële verordening geeft richtlijnen voor de producten uit de planning en controlcyclus. In artikel 5 zijn de richtlijnen opgenomen voor de voortgangsverslagen. Wij hanteren de volgende richtlijnen: 

In het voorgangsverslag rapporteert het college:
i.    per programma over afwijkingen;
ii.    over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
iii.    over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
iv.    over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
v.    niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
vi.    over majeure en/of politiek relevante afwijkingen.

Programma’s 
Het college rapporteert per programma over afwijkingen en specifiek in dit voortgangsverslag ook over nieuwe ambities op basis van het CUP. Per programma zijn daarom aangegeven: algemene ontwikkelingen, ontwikkelingen met een financieel effect, ontwikkelingen in de kredieten en nieuwe ambities. Aan het eind van ieder programma is  een financieel overzicht opgenomen met de effecten op de begroting 2023. 

Algemene ontwikkelingen zijn inhoudelijk van aard of bevatten een ‘winstwaarschuwing’. Van deze ontwikkelingen kan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid worden ingeschat en wordt eerst geprobeerd om die afwijkingen zoveel als mogelijk binnen het betreffende programma op te lossen. 
Bij de ontwikkelingen met een financieel effect is aangegeven of dit alleen op dit jaar betrekking heeft (incidenteel) of meerjarig (structureel) is. Bij deze ontwikkelingen is een bedrag aangegeven of de opmerking dat de ontwikkeling budgettair neutraal is. Deze term betekent dat het om een verschuiving gaat naar een andere plek in de begroting of dat de wijziging in de lasten gelijk is aan de wijziging in de baten. 
Onder de ontwikkelingen in de kredieten zijn ook de beslispunten opgenomen. Deze beslispunten zijn nodig om aan de wettelijke regels (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten) te voldoen. Ze zijn hier expliciet benoemd om hierover zo transparant mogelijk te zijn. In het raadsvoorstel wordt hier naar verwezen onder het kopje ‘beslispunten’. 
De nieuwe ambities komen overeen met de ambities die in het CUP zijn opgenomen voor 2023. Een deel van deze ambities is alleen beleidsmatig. Bij deze ambities is aangegeven dat er geen financiële effecten zijn bij het uitvoeren hiervan. Andere ambities hebben wel financiële effecten en voor een deel werken deze ook door in latere jaren. De doorwerking in latere jaren is verwerkt in de perspectiefnota.

Financieel overzicht 
Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 op blz. 39 zijn voor- of nadelen aangegeven. Een voordeel kan voortkomen uit lagere lasten of hogere baten ten opzichte van de begroting. Een nadeel kan zowel hogere lasten als lagere baten ten opzichte van de begroting betekenen. 

Het financieel overzicht aan het eind van ieder programma kan als volgt worden gelezen:
•    De 1e kolom (begroting 2023) bevat de cijfers uit de begroting 2023, zoals die door de raad op 9 november 2022 is vastgesteld.
•    De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m april) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die t/m april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2023 te vinden.
•    De 3e kolom (wijzigingen 1e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen, wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. Wijzigingen kleiner dan € 10.000 met een meerjarig effect zijn wel meegenomen in de begrotingswijziging, maar hier niet benoemd omdat ze zeer gering zijn in omvang.
•    De 4e kolom (begroting 2023 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.


Recapitulatie 
Na de programma’s volgen enkele financiële overzichten die het totaal van de wijzigingen in alle programma’s weergeven. Als eerste is een financiële recapitulatie opgenomen. Hierin zijn de financiële overzichten uit de programma’s samengebracht. Het totale financiële effect is hier zichtbaar. In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 dat hierop volgt is dit totale financiële effect weergegeven aan de hand van de financiële voor- en nadelen in de programma’s. Tot slot zijn de meerjarige financiële effecten aangegeven in een overzicht. Deze effecten komen terug in de Perspectiefnota 2024.


Begrotingswijzigingen 
Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met april 2023.


Bijlagen
Aan dit voortgangsverslag zijn 3 bijlagen toegevoegd: (1) een tabel met detailinformatie van de nieuwe ambities, (2) een transformatietabel en (3) de Motiemonitor. 
De raad besluit bij het vaststellen van deze voortgangsrapportage over afwijkingen van de begroting en over veel nieuwe ambities voor 2023. In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 op blz. 39 en bijlage 1 zijn deze afwijkingen allemaal weergegeven. In het raadsvoorstel wordt bij de beslispunten verwezen naar deze overzichten.
De transformatietabel geeft de overgang weer van 9 programma’s in de planning & control documenten in 2022 naar 6 programma’s in 2023. Op 19 april jl. zijn de indeling in programma’s en deze tabel aan de raad toegelicht. Over de programma-indeling wordt besloten bij de Perspectiefnota 2024, die gelijk met dit voortgangsverslag wordt behandeld. 
In oktober 2022 is in het Presidium besloten dat de lijst met moties en toezeggingen slechts 2 keer per jaar opgeschoond hoeft te worden, namelijk bij de twee voortgangsverslagen. Daarom is de Motiemonitor nu toegevoegd aan dit voortgangsverslag.