Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Algemene ontwikkelingen

Nieuwe cao gemeenten 2023

Terug naar navigatie - Nieuwe cao gemeenten 2023

Er is een nieuwe cao gemeenten vastgesteld. De nieuwe cao gaat in op 2 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2024.
Het cao-voorstel kent veel structurele en weinig incidentele effecten. De structurele effecten van het cao-voorstel zijn de salarisontwikkelingen, te weten een (landelijk) gemiddelde stijging van 9,1% per 2 januari 2023.  Deze voorstellen passen niet binnen de verwachtte loonontwikkeling van 3,43% die in onze Programmabegroting 2023 is opgenomen. Er was met € 1,1 miljoen extra salariskosten rekening gehouden, maar dit zal ongeveer nog € 1,1 miljoen extra hoger uitvallen (op basis van de werkelijke salariskosten voor de gemeente). Het is de verwachting dat deze extra kosten grotendeels via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden vergoed. Zodra er meer duidelijkheid is over de werkelijke financiële gevolgen (zowel per werknemer als in het gemeentefonds), zullen deze worden verwerkt in de begroting 2023 (via het 2e voortgangsverslag 2023) en meerjarenbegroting (in de perspectiefnota/begroting 2024).

Inhuur M&O

Terug naar navigatie - Inhuur M&O

In het verlengde van 2022 zien we ook in 2023 dat er op een aantal plekken in de organisatie, met name bij M&O, een reële kans is op hogere kosten in het personeelsbudget als gevolg van de inzet van inhuur. In afstemming met portefeuillehouders wordt kritisch gekeken naar de urgentie en noodzaak van uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de daarvoor benodigde capaciteit en middelen. Om essentiële basiswerkzaamheden uit te kunnen blijven voeren en voortgang op een aantal belangrijke dossiers te kunnen blijven realiseren is basis capaciteit op de afdeling nodig. Met name in het fysieke domein. In de huidige arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures ingevuld te krijgen waardoor we ook in 2023 (deels) aangewezen blijven op (duurdere) externe inhuur.

5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

1 fte extra wethouder

Terug naar navigatie - 1 fte extra wethouder

Conform raadsbesluit “306802 Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren”, d.d. 30 november 2022, 1 fte extra wethouder te benoemen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 112.000 nadelig (structureel)

Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Terug naar navigatie - Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Per 1 januari 2024 gaat de gemeente Gooise Meren werken met een nieuw financieel pakket. 
De implementatie van het financieel systeem is een complex, intensief en specifiek proces dat is gericht op de borging van alle financiële processen in nauwe samenwerking met interne collega’s en de leverancier. Binnen de gemeente is onvoldoende capaciteit en kennis om dit traject te begeleiden en  uit te voeren. Er is een externe projectleider aangetrokken  en hiervoor is extra budget nodig. Hiervoor wordt een budget van € 130.000 gevraagd.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 130.000 nadelig (incidenteel)

Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Terug naar navigatie - Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Jaarlijks worden de wethouders pensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorziening wordt berekend op basis van de netto contante waarde. Door de stijging van de marktrente, is er in 2022 een fors bedrag vrijgevallen, waardoor de toekomstige jaarlijkse dotatie omhoog moet, om t.z.t. aan de verplichtingen te voldoen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 222.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 70.000 nadelig)
-    Hogere fees agv meer inhuur via Flextender (€ 40.000 nadelig)
-    Hogere vergoeding Commissie bezwaarschriften door toename bezwaren (€ 30.000 nadelig)

5.3. Kredieten

5.4. Nieuwe ambities

Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Terug naar navigatie - Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Wij stellen het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek bij de uitvoering van de wet Bibob vast. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals de gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te screenen. Op basis van de besluitvorming over een mogelijke regionale samenwerking, wordt deze verder uitgewerkt met de buurgemeenten. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Participatievisie herijken

Terug naar navigatie - Participatievisie herijken

Wij onderzoeken of de huidige participatievisie herijking behoeft, zodat we beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van participatie. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen
Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2024: € 130.000 nadelig structureel

Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Terug naar navigatie - Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Van de initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan, stellen wij de participatie met derden verplicht. Hiervoor leggen wij de gemeenteraad een lijst categorieën ter besluitvorming voor. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Handreiking participatie initiatiefnemers

Terug naar navigatie - Handreiking participatie initiatiefnemers

We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers (mede) participatie en dialoogtrajecten organiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een handreiking, inclusief impactscan.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren

Terug naar navigatie - De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren

We geven uitvoering aan de vier vastgestelde wijkagenda’s. Daarbij ligt de focus op de  doelen van de wijkagenda: faciliteren van het gesprek met de wijken, vergroten van betrokkenheid in de wijken en stimuleren van eigen initiatief en het leveren van inbreng op bijstelling van of opstellen van beleid. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Overige wijkagenda’s opstellen

Terug naar navigatie - Overige wijkagenda’s opstellen

We stellen de komende jaren voor alle wijken/gebieden van de gemeente een wijkagenda op. In 2023 bepalen we de indeling van de wijken die we daarvoor hanteren. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

Terug naar navigatie - Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

In 2023 wordt de Regionale samenwerkingsagenda ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In de agenda worden de opgaven benoemd die de komende raadsperiode extra aandacht krijgen in de regionale samenwerking.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Nota Verbonden partijen uitvoeren

Terug naar navigatie - Nota Verbonden partijen uitvoeren

De uitvoering van de nota Verbonden partijen wordt in 2023 en de jaren daarna opgepakt. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin we via beleid, informatie en ‘governance’ grip hebben op de verbonden partij, afgezet tegen het inhoudelijk en financieel belang van de verbonden partij in kwestie.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Terug naar navigatie - Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren
Het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) bestaat uit gemeentelijke toezichthouders en boa’s uit de zes gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Het BIT heeft als doel regionaal meer integrale controles uit te voeren. Wij evalueren de pilot BIT Gooi- en Vechtstreek en besluiten over de voortgang van het BIT. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel

Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen

Terug naar navigatie - Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen

We ontwikkelen pilots om ervaring op te doen met nieuwe manieren om inwoners en organisaties bij onze beleidsbepaling en besluitvorming te betrekken. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Inrichten kanaalstrategie dienstverlening

Terug naar navigatie - Inrichten kanaalstrategie dienstverlening

We bepalen op welke manier we onze dienstverleningskanalen zoals telefonie, sociale media en de website toegankelijker en transparanter maken en voeren dit de komende jaren uit. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel

Bevorderen digitale toegankelijkheid

Terug naar navigatie - Bevorderen digitale toegankelijkheid

We stellen een notitie op voor het optimaliseren van onze digitale kanalen, waarmee we ervoor zorgen dat iedereen onze diensten en producten zo optimaal mogelijk kan afnemen. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 20.000 nadelig structureel

Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

Terug naar navigatie - Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

We doen gemeente breed onderzoek om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en te bepalen hoe  inwoners en ondernemers in het proces beter geïnformeerd kunnen worden over de afhandeling van hun vraag of verzoek.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Aanpak toekomstgerichte organisatie

Terug naar navigatie - Aanpak toekomstgerichte organisatie

We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er ruimte is om ontwikkelmogelijkheden te benutten en toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie. Daarbij houden we rekening met krapte op de arbeidsmarkt, doorontwikkeling van de organisatie, de groei van onze gemeente en de  balans tussen capaciteit en ambitie .

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 150.000 nadelig structureel

Inrichten dashboards

Terug naar navigatie - Inrichten dashboards

We richten dashboards in die beschikbare data goed inzichtelijk kunnen maken. Dit helpt onze organisatie om beter te kunnen sturen en te rapporteren, bijvoorbeeld over het financiële proces of verschillende beleidsvelden zoals WMO en Jeugd. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

Terug naar navigatie - Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

De gemeente is (samen met de provincie) trekker van het bestuurlijk overleg landschap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het overleg richt zich op de betekenis en waarde van landschap in relatie tot de grote opgaven waarvoor de MRA zich gesteld ziet, zoals onder meer de woningbouwopgave, de energietransitie en het mobiliteitsvraagstuk.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 12.431 -88 344 12.688
Totaal baten -825 0 2 -823
Resultaat voor bestemming 11.606 -88 346 11.865
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 11.606 -88 346 11.865