Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Algemene ontwikkelingen

Sporthal Bredius

Terug naar navigatie - Sporthal Bredius

Sporthal Bredius is half maart 2023 opgeleverd, dit is later dan gecommuniceerd in het 2e Voortgangsverslag 2022. Conform de winstwaarschuwing verwachten wij nog steeds een krediet overschrijding van € 500.000.  
Afhankelijk van de afronding komen wij uiterlijk bij Voortgangsverslag 2 of de Decemberwijziging hierop terug.

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Collectieve voorzieningen

Terug naar navigatie - Collectieve voorzieningen

Stichting MEE biedt cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners op alle levensgebieden.  De inzet betreft volwassenen en kinderen. De cliëntondersteuners zijn de schakel tussen de gemeente en andere instanties, waarbij zij de juiste vertaling van de clientvraag en ondersteuning geven, waardoor de vraag naar zwaardere zorg vaak voorkomen wordt. Zij ontlasten hiermee de gemeentelijke uitvoeringsdienst en voldoen aan de wettelijke taak van clientondersteuning. In de afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning toegenomen; dit is ook de verwachting voor de toekomst. Met de extra subsidie kan worden ingezet op verkorting van de lange wachtlijsten van MEE, vermindering van de druk op de gemeentelijke uitvoeringsdienst en het verminderen van verwijzing naar zwaardere zorg. De verhoging voor het jaar 2023 van € 68.000 wordt gedekt vanuit de reserve sociaal domein. 

 Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 68.000 nadelig (incidenteel)

Spuk Gala

Terug naar navigatie - Spuk Gala

Vanuit het (NPA) nationaal preventieakkoord is het IZA (Integraal Zorgakkoord) uitgewerkt. Dit akkoord zet in op gezondheid en welzijn. Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is een onderdeel binnen het IZA en richt zich op de onderwerpen gezondheid, welzijn en sport. 
In het jaar 2023 ontwikkelen we een plan van aanpak op 15 onderwerpen in het GALA waar wij SPUK (Specifieke Uitkering) -middelen voor ontvangen. Het bedrag dat we ontvangen zetten we in op de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast ontwikkelen we regionaal 2 ketenaanpakken ‘Welzijn op Recept’ en ‘Valpreventie’.
In 2024, 2025 en 2026 zullen de SPUK/GALA-middelen ingezet worden om de doelen uit de opgestelde plannen verder uit te voeren, te behalen en te borgen. Het gaat in 2023 om een subsidie van € 739.000. In de jaren 2024 t/m 2026 zijn voor dezelfde onderwerpen verschillende bedragen toegekend. In 2026 hebben we dan een totaalbedrag toegekend gekregen van € 2.780.997. Dit geld mag alleen in het kader van IZA/GALA besteed worden.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden

Terug naar navigatie - Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden

Stichting Grote Kerk Naarden heeft het kerkgebouw in eeuwigdurende erfpacht en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van het rijksmonumentale gebouw. Zij wil enkele aanpassingen doen om geregistreerd museum te worden, waaronder het beter zichtbaar maken van het tongewelf (dat komende jaren hersteld wordt voor ruim 2,5 miljoen). Om dit te kunnen financieren en aanspraak te maken op cofinanciering door derden is € 164.000 euro nodig als gemeentelijk bijdrage. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 164.000 nadelig (incidenteel) 

Nieuwe wet Wams

Terug naar navigatie - Nieuwe wet Wams

Het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in maart 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Wams geeft gemeenten de bevoegdheid om voor inwoners die te maken hebben met meervoudige problematiek gegevens uit te mogen wisselen met als doel een gecoördineerde integrale hulpverlening aan te kunnen bieden. De beoogde ingangsdatum van de Wams is 1 januari 2024. Gelet op de complexiteit van de Wams adviseert de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) tijdig met de voorbereidingen te beginnen en hiervoor een projectleider aan te stellen. Na de zomer biedt de VNG een ondersteuningsprogramma aan. Voor het aanstellen van een projectleider Wams is een bedrag van € 86.000 nodig in 2023. De dekking voor deze kosten zijn de reeds ontvangen middelen die middels de decembercirculaire 2021 aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld voor de invoering van de Wams.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 86.000 nadelig (incidenteel) 

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 67.000 nadelig)
-    Toename beheerlasten agv areaal uitbreiding sportpark Bredius hockeyveld
(€ 50.000 nadelig)
-    SPUK - bijdrage Informatiepunt Digitale Overheid (€ 55.000 budgettair neutraal)
-    Overige < € 10.000 (€ 17.000 nadelig)

Incidenteel (€ 136.000 nadelig)
-    Verminderen druk op tekort kleedkamers door splitsing 2 kleedkamers BFC (€ 30.000 nadelig)
-    Overname beregeningsinstallatie SDO (€ 15.000 nadelig)
-    Verstrekken eenmalige sportsubsidie ‘Sporten om de hoek’ (€ 26.000 nadelig)
-    Alsnog toekennen abusievelijk niet verleende subsidie 2022 Stichting Grote Kerk Naarden
(€ 47.000 nadelig)
-    Uitvoeren actieprogramma ‘Kansrijke start’ eerste 1.000 dagen jeugd (€ 28.000 nadelig)
-    Overige < € 10.000 (€ 10.000 voordelig)

1.3. Kredieten

Extra scheidingswand sporthal Bredius

Terug naar navigatie - Extra scheidingswand sporthal Bredius

Zowel door de scholen als door de verschillende binnensportverenigingen wordt aangegeven dat een tweede scheidingswand in sporthal Bredius noodzakelijk is om nu en in de toekomst voldoende ruimte capaciteit te hebben voor alle activiteiten die in de sporthal plaatsvinden. In de bouw is rekening gehouden met deze mogelijkheid, maar nog niet uitgevoerd.

1.4. Nieuwe ambities

Beweeg- en sportvisie evalueren

Terug naar navigatie - Beweeg- en sportvisie evalueren

We evalueren de doelen van de beweeg- en sportvisie. Daarbij kijken we ook naar een aanscherping van de opdracht voor Team Gooise Meren Beweegt. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

Hulp start in de wijk

Terug naar navigatie - Hulp start in de wijk

We voeren de pilot “welzijn op recept” uit om ouderen te helpen zelf hun veerkracht en welbevinden te verbeteren. We verkennen hoe nog beter kan worden samengewerkt tussen huisartsen, eerstelijnsmedewerkers, zorgprofessionals en welzijnswerkers.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

Voorkomen isolement

Terug naar navigatie - Voorkomen isolement

Om isolement te voorkomen, zetten we een aantal succesvolle pilots voort en voeren we de inclusieagenda uit. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket

Terug naar navigatie - ‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket

Met preventie en vroegsignalering zetten we in op de eigen kracht van inwoners. Met adequate collectieve voorzieningen willen we zorgen dat  de behoefte aan inzet van individuele hulptrajecten (geïndiceerd maatwerk) afneemt. In dit maatregelenpakket zitten maatregelen zoals: opstellen armoedemonitor, organiseren vroegsignalering bij betalingsachterstanden.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid

Terug naar navigatie - Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid

We stellen een plan van aanpak vast om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden. We werken hierbij samen met de regiogemeenten en de maatschappelijke partners.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

Aanbesteding cultuurcoach

Terug naar navigatie - Aanbesteding cultuurcoach

We besluiten of de cultuurcoach onderdeel is van de aanbesteding van de buurt-sportcoach, of dat deze er los van staat. Dit jaar start de cultuurcoach als pilot.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen 

Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)

Terug naar navigatie - Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)

We gaan het actieplan mantelzorg (2022 – 2025) uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partners (waaronder de gemeente) in de ondersteuning van mantelzorgers. Ook herijken we de mantelzorgwaardering. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel 

Actieplan publieke gezondheid

Terug naar navigatie - Actieplan publieke gezondheid

In 2023 stellen we een plan van aanpak vast om het actieplan Publieke Gezondheid (2022-2025) te kunnen uitvoeren. Het speerpunt van 2023 is het organiseren en stimuleren van de samenwerking tussen de lokale partners op het gebied van welzijn en zorg.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Verkenning project Lunet en Project Naarderheem

Terug naar navigatie - Verkenning project Lunet en Project Naarderheem

We doen een verkenning naar de  mogelijkheden om bij het nieuwe Naarderheem een zwembad te creëren . Hier aan gerelateerd onderzoeken we de mogelijkheid om het zwembad in de Lunet te sluiten. Hier geven we de komende jaren opvolging aan.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Harmonisatie binnensport

Terug naar navigatie - Harmonisatie binnensport

We stellen een aanpak op voor de harmonisatie van de binnensport en implementeren deze.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Aanvullende collectieve voorzieningen

Terug naar navigatie - Aanvullende collectieve voorzieningen

We zetten collectieve voorzieningen (zoals Cliëntondersteuning, Maatjesproject en de laagdrempelige dagbesteding dementie) in om de behoefte aan (duurdere) WMO-maatwerkvoorzieningen te beperken. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 500.000 nadelig structureel

Aanpak effectief inzetten subsidies

Terug naar navigatie - Aanpak effectief inzetten subsidies

We willen meer effect bereiken met de subsidies die we geven. We stellen daarvoor een aanpak vast en passen het accounthouderschap aan.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum

Terug naar navigatie - Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum

We ontwikkelen gezamenlijk een programma van functies en voorzieningen. Dit moet zorgen voor een economische impuls, het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het welzijnswerk en het faciliteren van initiatieven.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2024 e.v.: € 50.000 nadelig structureel

Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen

Terug naar navigatie - Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen

We inventariseren de maatschappelijke- en culturele voorzieningen, inclusief de wijkcentra en buurtverenigingen. We onderzoeken ook waaraan nadere behoefte is bij onze aanbieders, o.a. op het gebied van huisvesting en financiën. Hierbij leggen we ook de verbinding met de gezondheids- en welzijnsorganisaties.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting vanaf 2025 e.v.: € 50.000 nadelig structureel

Cultuurvisie

Terug naar navigatie - Cultuurvisie

We stellen de cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma vast. We richten een fonds (bestemmingsreserve)  in om de komende tien jaar de culturele basisinfrastructuur te kunnen versterken. 
Cultuuronderwijs maakt deel uit van het integrale jeugdbeleid, niet van deze cultuurvisie.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 2.000.000 nadelig incidenteel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 26.505 -21 2.817 29.301
Totaal baten -3.384 0 -849 -4.234
Resultaat voor bestemming 23.121 -21 1.968 25.067
Toevoeging reserves 0 0 2.000 2.000
Onttrekking reserves -171 0 -68 -239
Resultaat na bestemming 22.949 -21 3.900 26.828