Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.1.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.

Terug naar navigatie - Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.

Aan de scope van het project Graaf Wichmanlaan is een extra straat toegevoegd, namelijk  de Schimmellaan. Voor zowel Graaf Wichmanlaan als Spiegelstraat, moeten infiltratievoorzieningen meegenomen worden in het project. Uitgangspunt was dat het hemelwater buiten de projectgebieden geloosd zou worden; na het doorrekenen blijkt dit niet mogelijk.
Om die redenen dient rekening gehouden te worden met hogere uitvoeringskredieten dan in de begroting is opgenomen. Op basis van het Definitieve Ontwerp volgt in de loop van 2023 een aanvraag voor de uitvoeringskredieten van beide projecten.

Herinrichting Van der Helstpark

Terug naar navigatie - Herinrichting Van der Helstpark

Op 9 maart 2022 heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor dit project (zaaknummer 43489). Het huidig uitgangspunt is dat de gemeente een warmtenet faciliteert, maar niet zelf realiseert. Naar verwachting gaat het rijk bijdragen in de financiering van warmtenetten, maar gelden zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om de koppelkans voor de aanleg van een warmtenet mogelijk te houden, is in oktober 2022 besloten om de uitvoering van de herinrichtingsprojecten in Muiderberg voorlopig uit te stellen (zaaknummer 235062).

Realisatie zoutsilo

Terug naar navigatie - Realisatie zoutsilo

In 2021 zijn kredieten aangevraagd t.b.v. de aanschaf van een zoutsilo en de fundering ervan op de gemeentewerf in Naarden. Op basis van uitgevoerde voorbereidingen in de achterliggende periode worden de totale kosten nu hoger geraamd dan eerder begroot.
De kostenverhoging wordt veroorzaakt door:
•    Aanpassing in benodigde fundering: oorspronkelijk is gerekend met een fundering van betonplaten en -poeren. Dit voldoet niet; de opdracht is gewijzigd in een vloeistofdichte gewapend betonvloer. 
•    Aanpassing werf: voor een goedwerkende zoutsilo zijn kleine aanpassingen op de werf nodig, i.v.m. afwatering en aansluiting riolering.
•    Benodigd en inmiddels uitgevoerd akoestisch onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit.
•    Indexering en aanscherping van het werk.

Op dit moment moet de uitvoering van het project nog starten. Wij verwachten de werkzaamheden in augustus af te ronden en met de volgende P&C-cyclus op basis van werkelijke afrekening aanvullend budget aan te vragen.

Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1

Terug naar navigatie - Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1

Bij de afronding van de realisatie zijn diverse aandachtspunten opgehaald bij gebruikers en aanwonenden omtrent privacy (beplanting), vergroening en toegankelijkheid. De aanvullende maatregelen zijn voorbereid en deels uitgevoerd maar zullen een overschrijding van het uitvoeringskrediet tot gevolg hebben . Daarnaast behoeft  de afwikkeling van de provinciale subsidie meer tijd en moet de daadwerkelijke compensatievergoeding van Waternet nog worden geeffectueerd. In een volgend voortgangsverslag zal het project worden afgesloten. Het tekort bedraagt naar verwachting +/- €150.000 euro (ca 4 % van de projectkosten). 

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.

Terug naar navigatie - Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.

Bermen worden jaarlijks hoger door de aanwas van straatvuil en natuurlijke materialen, zoals blad en maaisel. Deze aanwas belemmert de afwatering waardoor overtollig water op de rijweg blijft staan. Om de verkeersveiligheid te blijven borgen is het nodig om bermen af te graven. Om te blijven voldoen aan de zorgplicht vanuit wegbeheer worden de onderhoudsactiviteiten structureel opgenomen in het beheerplan wegen. De structurele kosten voor het roven van de bermen incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op € 100.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig (structureel)

Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken

Terug naar navigatie - Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken

Vorst en veel water op het wegdek heeft in het winterseizoen 2022/2023 impact gehad op het geluidreducerend asfalt aan de Meerstraat. Er is een hogere slijtage opgetreden dan in de meerjarenonderhoudsplanning is voorzien. Reparaties vanuit klein onderhoud zijn onvoldoende effectief om acute veiligheidsproblemen met gaten en steenslag op te kunnen vangen. De geraamde kosten voor herstel aan de asfaltrijbaan incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op €500.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 500.000 nadelig (incidenteel)

Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen

Terug naar navigatie - Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen

Voor activiteiten die passen binnen het provinciale beleid zoals verwoord in het programma `Groene Uitweg' heeft de Provincie Noord-Holland € 70.000 subsidie toegekend; 
Van de verleende subsidie 'Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen" is € 56.000 bestemd voor het realiseren van een faunapassage op de IJsselmeerweg ter hoogte van Muiderberg en € 14.000 wordt ingezet voor het uitvoeren van het activiteitenplan 2022/2023.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal 

Verhogen budget waterschapsbelasting

Terug naar navigatie - Verhogen budget waterschapsbelasting

Op basis van de eind 2022 ontvangen aanslag Waterschapsbelasting door Waternet over 2020 is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk van € 61.000.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 61.000 structureel

3.3. Kredieten

Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat

Terug naar navigatie - Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat

Momenteel zijn er 17 lopende kredieten inzake Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 
(totaal beschikbaar krediet € 2.086.032). In het in februari vastgestelde GRP 2023-2026 zijn in de exploitatie uitgaven opgenomen voor vergroenen en waterbestendig herinrichten. Hierdoor komen de desbetreffende lopende investeringen te vervallen (€ 414.000). Daarnaast worden de overige lopende investeringen samengevoegd tot één investering Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat per jaar. Met het vaststellen van het GRP 2023-2023 komen de uitgaven voor telemetrie ten laste van de exploitatie en kunnen twee investeringen vrijvallen (€ 92.000).

Vervangingsinvesteringen groen 2023

Terug naar navigatie - Vervangingsinvesteringen groen 2023

Tot op heden werd, conform de richtlijnen uit de Financiële verordening, met het vaststellen door uw raad van de begroting een investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen tot € 250.000 direct geautoriseerd. Door toepassen van jaarlijkse indexering zijn diverse bedragen voor vervangingsinvesteringen inmiddels groter geworden dan het grensbedrag van € 250.000. En die investeringskredieten zijn daardoor niet meer automatisch geautoriseerd.
Dit jaar moeten volgens planning diverse plantvakken worden vervangen en daarom wordt in dit voortgangsverslag autorisatie gevraagd voor een krediet voor vervangingsinvesteringen groen 2023 van € 267.383. Met de kapitaallasten van deze investering is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden.
We zullen bij een actualisatie van de Financiële verordening een voorstel tot aanpassing van het grensbedrag aan uw raad voorleggen.

Dijkverhoging Zuidpolderweg

Terug naar navigatie - Dijkverhoging Zuidpolderweg

Het Waterschap heeft aangegeven dat het Zuidpolderdijk in Muiden gaat versterken door middel van een dijkverhoging in het kader van de dijkenprogramma. De gemeente Gooise Meren moet in verband met een afgesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) conform de in deze SOK opgenomen kostenverdeelsleutel bijdragen in de kosten. Het Waterschap is qua uitvoering trekker van dit project en de werkzaamheden staan  gepland voor 2024. De financiële bijdrage volgens berekening verdeelsleutel is begroot op € 1.286.600 waardoor het beschikbare budget verhoogd moet worden met € 798.600.

Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)

Terug naar navigatie - Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)

Voor de komende jaren staat onderhoud gepland aan de buitenruimte in heel Muiderberg. Voor de oude kern van het dorp betreft het vervanging van de riolering en herinrichting, die in fasen wordt uitgevoerd. Vanwege de rioolvervanging is er sprake van een koppelkans met het warmtenet, die behouden moet blijven. Omdat financiering vanuit het rijk nog ontbreekt, heeft Gooise Meren in oktober 2022 besloten om de uitvoering voorlopig uit te stellen, maar wel de planvorming voor rioolvervanging en herinrichting uit te werken t/m de fase van Definitief Ontwerp. 

Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet

Terug naar navigatie - Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet

De asfaltrijweg en de vrijliggende fietspaden van de Weesperweg in Muiden zijn aan het einde van de levensduur. Dit komt voort uit de recent gehouden visuele weginspectie. Aan de hand van deze uitkomst van de inspectie is vervanging van de bestaande verhardingsmaterialen noodzakelijk. Om de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren, zijn er vanuit verkeerskundig oogpunt enkele verkeerskundige aanpassingen gewenst. 
In verband met de urgente noodzaak om deze weg aan te pakken is de start van de werkvoorbereiding voor dit project 3e kwartaal 2023 gepland. De voorbereidingskrediet is geraamd op € 250.000.

Beslispunten kredieten

Terug naar navigatie - Beslispunten kredieten

•    Een krediet van € 267.383 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen groen 2023
•    Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 798.600,- voor de Dijkverhoging Zuidpolderweg
•    Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van  € 225.000 voor het deelproject Dorpstraat
•    Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor het deelproject de Brink
•    Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het deelproject de Tesselschadelaan
•    Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de Weesperweg Muiden

3.4. Nieuwe ambities

Doelgroepenverordening

Terug naar navigatie - Doelgroepenverordening

We maken een doelgroepenverordening. Hiermee kunnen we sturen op de realisatie van woningbouwcategorieën voor (inkomens)doelgroepen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Huisvestingsverordening

Terug naar navigatie - Huisvestingsverordening

We maken een nieuwe huisvestingsverordening. Daarbij verkennen we of voorrang bij toewijzing van sociale huurwoningen aan doelgroepen (zoals leraren en zorgpersoneel) wenselijk, mogelijk en uitvoerbaar is. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren

Terug naar navigatie - Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren

We zoeken naar instrumenten die de positie van starters en andere doelgroepen op de woningmarkt versterken. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld of een anti-speculatiebeding en een  zelfbewoningsplicht goede instrumenten kunnen zijn. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Beeldkwaliteit volgens normen meten

Terug naar navigatie - Beeldkwaliteit volgens normen meten

We willen ook weten hoe de ‘feitelijke’ beeldkwaliteit is. Dat laten we minimaal 6 keer per jaar door een externe partij meten. We hanteren hier de zogenaamde CROW-normen voor.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen

Terug naar navigatie - Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen

We willen beter communiceren over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We geven 
vooral uitleg over wat we als gemeente doen in de buitenruimte. Bijvoorbeeld met betrekking tot de beeldkwaliteit, duurzaamheid,  ecologie en  actuele onderwerpen per jaargetijde. Daarom stellen we de komende jaren elk jaar een communicatiekalender op. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Dierenwelzijnsbeleid herzien

Terug naar navigatie - Dierenwelzijnsbeleid herzien

In 2023 herzien we het dierenwelzijnsbeleid van gemeente Gooise Meren. Samen met de gemeenten in de regio werken we actief samen om te zorgen voor een betere positie voor de dierenwelzijnsorganisaties en de wijze waarop we daar uitvoering aan kunnen geven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen
Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2024 e.v.: € 100.000 nadelig structureel

Agenda duurzaamheid 2024-2050

Terug naar navigatie - Agenda duurzaamheid 2024-2050

We stellen een agenda op om de activiteiten op het gebied van duurzaamheid te prioriteren en voeren deze uit. We kijken naar de activiteiten die het hoogste klimaat- en milieurendement hebben.
In deze agenda komt een overzicht van opgaven waar we aan werken, zoals energiebesparing bij huishoudens en bedrijven. Ook werken we uit hoe we nieuwe duurzaamheidsinitiatieven kunnen ondersteunen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

De transitievisie warmte uitvoeren

Terug naar navigatie - De transitievisie warmte uitvoeren

We stellen twee wijkuitvoeringsplannen op, waaronder die voor Muiderberg. Hiervoor schrijven we een position paper over de rol van de gemeente in de warmteketen. We gaan verder met het verkennen van de mogelijke warmteoplossingen in de verkenningsbuurten die in de transitievisie warmte zijn aangewezen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Regionale Energiestrategie

Terug naar navigatie - Regionale Energiestrategie

We verankeren de ambities in de RES 1.0 in het (omgevings)beleid van de gemeente . Door initiatieven te ondersteunen en bij pilots kennis te ontwikkelen, samen met onze partners (zoals WattNu),komen we tot beproefde beleidskaders. We ontwikkelen een participatiestrategie. We treffen voorbereidingen om in regionaal verband de RES 2.0 op te stellen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Convenant WattNu vernieuwen

Terug naar navigatie - Convenant WattNu vernieuwen

We werken samen met WattNu om de energietransitie uit te voeren. WattNu voert projecten uit om het energiebewustzijn te vergroten, de energiebesparing te versnellen en de lokale opwek van duurzame energie te stimuleren. We vernieuwen het convenant met WattNu waarin we afspraken over onze samenwerking vastleggen om beter aan te sluiten op de laatste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de vastgestelde Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed

Terug naar navigatie - Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed

We werken in regionaal verband aan oplossingen die eigenaren van monumenten kunnen helpen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden met een monumentenstatus of die deel uitmaken van een beschermd stads-/dorpsgezicht. We stellen hiervoor een plan van aanpak op  mede vanuit de opgedane ervaringen (zoals het glasproject Naarden-Vesting) en voeren deze de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Actieplan geluid rond lokale wegen

Terug naar navigatie - Actieplan geluid rond lokale wegen

Vanuit Europese regelgeving is het EU-actieplan geluid een verplicht programma in de Omgevingswet. In het plan staan normen voor de toegestane geluidsbelasting rond lokale wegen. Het plan omvat vervolgens maatregelen om te zorgen dat aan de geluidsnormen van lokale wegen wordt voldaan. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Omgevingswet voorbereiden

Terug naar navigatie - Omgevingswet voorbereiden

We bereiden ons voor op de Omgevingswet door het voorleggen van kaderstellende besluiten aan de raad, die bijvoorbeeld betrekking hebben op: bindend adviesrecht, inrichting commissie ruimtelijke kwaliteit, en participatie. Hiermee geven we invulling aan onze wettelijke verplichting.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken

Terug naar navigatie - Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken

We stellen de komende jaren verschillende (gebieds)visies op voor herstructurering en leefbaarheid, met het oog op mogelijkheden van en randvoorwaarden voor verdichting. Het gaat hierbij om Visie Bussum-Zuid, Masterplan Muiden Noordwest, Stedenbouwkundig plan Emma-locaties, Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen en het Stedenbouwkundigplan Hocras.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: p.m.

Bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - Bestemmingsplannen

We stellen verschillende bestemmingsplannen op, waaronder die voor BOR-gronden en Mariënburg.
Ook maken we een paraplubestemmingsplan met regels om kleine bouwwerken die nu standaard vergund worden, vergunningsvrij toe te staan.  Hierdoor hoeven minder vergunningen aangevraagd te worden. Ook actualiseren we de huidige bestemmingsplanregelingen, als voorbereiding op de Omgevingswet. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Welstandsnota aanpassen

Terug naar navigatie - Welstandsnota aanpassen

Met het aanpassen van de Welstandsnota en het opstellen van de beleidsregels zorgen we dat er, in gevallen waar dit weinig impact heeft, geen welstandsadvies meer nodig is.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Uitvoeringsprogramma havens Muiden

Terug naar navigatie - Uitvoeringsprogramma havens Muiden

We werken de plannen/maatregelen voor het verbeteren van infrastructuur voor waterrecreatie in Muiden uit, waaronder een mogelijke realisatie van een binnenhaven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Definitief ontwerp Zonnegeluidswal

Terug naar navigatie - Definitief ontwerp Zonnegeluidswal

In overleg met de provincie stellen we een definitief ontwerp op voor de aanleg van de geluidswal in de wijk Naarderbos, langs de A1, inclusief zonnepanelen. Dit leggen we aan de gemeenteraad voor.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven

Terug naar navigatie - Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven

Omdat we teruggaan van drie naar twee werven, moeten er keuzes gemaakt worden voor investeringen in de resterende twee werven. Als eerste stap stellen we het programma van eisen en het krediet op. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Visie wonen en zorg

Terug naar navigatie - Visie wonen en zorg

We stellen een visie Wonen en zorg op, maken een uitvoeringsprogramma en voeren dit de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen
Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2024 e.v.: € 25.000 nadelig structureel

Woonvisie herzien

Terug naar navigatie - Woonvisie herzien

We herzien de woonvisie, maken een uitvoeringsprogramma en voeren deze de komende jaren uit. We leggen het accent op: hoogbouw en groen, inbreiding, 1-2-persoonshuishoudens, meer sociale huur en middenhuur,  en aanbod voor jongeren en senioren. Afspraken over minimale kwaliteit en duurzaamheid van sociale woningbouw maken er deel van uit. Eén van de activiteiten waar we mee aan de slag gaan, is het stimulering- en voorlichtingsprogramma wonen voor senioren. Deze visie kent nauwe samenhang met de visie wonen en zorg.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 120.000 nadelig structureel 

Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje

Terug naar navigatie - Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje

We werken het toekomstbeeld uit voor parkgebied het Mouwtje in een uitvoeringsplan en een beheerplan, zodat de projecten in een planning worden opgenomen en het beheer wordt aangepast aan het toekomstbeeld.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

Terug naar navigatie - Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

We zorgen voor coördinatie op en uitvoering van het Programma Biodiversiteit uit de omgevingsvisie. En we vergroten kennis en capaciteit op landschappelijke opgaven (inpassing RES en gebiedsontwikkeling Bussum Zuid). Ook voeren we de acties uit het Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren uit. Zo vergroten we de kennis over ecologie en stellen we een monitoringsplan op om de effecten en de voortgang van de vergroeningsopgave te kunnen volgen. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023 en 2024: € 50.000 nadelig incidenteel
Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2025 e.v.: € 150.000 nadelig structureel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 41.877 958 1.716 44.551
Totaal baten -27.047 -3.169 -471 -30.687
Resultaat voor bestemming 14.830 -2.212 1.245 13.864
Toevoeging reserves 0 2.190 0 2.190
Onttrekking reserves -80 -80 0 -160
Resultaat na bestemming 14.750 -101 1.245 15.894