Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de raad

Met dit voortgangsverslag informeert het college de raad over de realisatie van de begroting. Dit jaar gaat het om een begroting waarbij we de reguliere gemeentelijke taken en het bestaande beleid adequaat willen uitvoeren, maar waarin ook al een aantal ambities uit het coalitieakkoord zijn opgenomen. In de achterliggende maanden zijn door de vertaling van het coalitieakkoord naar een college uitvoeringsprogramma nog meer ambities geconcretiseerd, ook voor 2023. Op deze manier proberen we op allerlei vlakken in de maatschappij verbindingen te leggen die de som der delen vergroot.

Het college gaat met veel energie aan de slag om alle ambities te verwezenlijken. Met de oplopende kosten door inflatie, ontwikkelingen als de energietransitie en een onzekere toekomst is dit zeker een uitdaging. We stellen dan ook een ophoging voor van de budgetten om alle ambities voor dit jaar te kunnen realiseren. De financieel positieve afsluiting van 2022 leidt tot een grotere algemene reserve, die de gelegenheid biedt om een aanzienlijk deel van de bijstelling mogelijk te maken.


College van Burgemeester en Wethouders