Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Algemene ontwikkelingen

4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

BUIG

Terug naar navigatie - BUIG

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2023 bekend is geworden, laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van €  393.106 aan de inkomstenkant. Dit komt door de nieuwe werkloosheidsverwachtingen vanuit het CBP. Hierdoor verwachten wij ook lagere lasten. 
Zowel de baten als de lasten worden hiermee budgettair neutraal verlaagd.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Nieuwe Wet inburgering

Terug naar navigatie - Nieuwe Wet inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten stellen aan inburgeraars voorzieningen beschikbaar zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Deze voorlopig vastgestelde specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Het gaat om de voorzieningen leerroutes (taalaanbod), de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het Participatieverklaringstraject, de Maatschappelijke Begeleiding en de inzet van tolken. 
Gemeenten ontvangen het budget voor statushouders die moeten inburgeren verspreid over 3 jaren. Er vindt achteraf bijstelling plaats op basis van de werkelijke aantallen inburgeraars. De begroting wordt op basis van de ontvangen beschikking ter hoogte van € 615.390 aangepast aan zowel de lasten als batenkant. 

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Noodopvang Vluchtelingen

Terug naar navigatie - Noodopvang Vluchtelingen

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds gaande en vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze oorlog spoedig afgelopen zal zijn. Dat betekent dat we de 5 locaties in de gemeente Gooise Meren zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en locaties moeten bemensen. 
Ondertussen zijn we ruim bijna een jaar verder en we organiseren nog steeds op bed, bad, brood en veiligheid. Daarnaast wordt ook steeds gerichter georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Ten behoeve van kennisborging zullen de locaties in 2023 aangevuld worden met interne/vaste medewerkers en een Manager Opvanglocaties. Dat betekent dat er gedoseerd afgeschaald kan worden op externe inzet en expertise.  Op basis van de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de beschikbare plekken in gemeentelijke opvang en aantal vluchtelingen in particuliere opvang wordt de begroting budgettair neutraal aangepast. Deze is op basis van berekening, vergoeding van € 83 per dag per bed voor 438 beschikbare plaatsen in de gemeentelijke opvang en 150 in particuliere opvang van € 210 per maand per persoon, ongeveer € 13.000.000

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 5.000 nadelig)
-    Overige < € 10.000 (€ 5.000 nadelig)

Incidenteel (€ 42.000 nadelig)
-    Oplossen lekkages winkeldek/parkeergarage Nieuwe Brink (€ 17.000 nadelig)
-    Hogere beheerskosten agv correctie foutieve verdeling appartementsrecht parkeergarage Brediusdam (€ 25.000 nadelig)

4.3. Kredieten

Parkeergarage Brediusdam

Terug naar navigatie - Parkeergarage Brediusdam

De bestaande toegangsapparatuur garage Brediusdam is aan het einde van de levensduur en sommige onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. Hierdoor komt de bedrijfszekerheid van het parkeersysteem in gevaar en is vervanging op korte termijn noodzakelijk. In de begroting is geen rekening gehouden met de vervangingsinvestering toegangsapparatuur garage Brediusdam. De investering bedraagt € 60.000 en de gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 zijn circa € 6.000.

4.4. Nieuwe ambities

Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen

Terug naar navigatie - Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen

We onderzoeken of het commerciële voorzieningenniveau voor onze inwoners op orde is. Dit betreft retail (winkels), horeca en diensten. Met dit inzicht maken we een transformatiekader, waarin helder staat aangegeven welke ontwikkelingen gewenst zijn. Dat stelt ons in staat om transformatievragen beter te beoordelen en te zorgen dat  de economische/ maatschappelijke vitaliteit verbetert.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Winkeltijden actualiseren

Terug naar navigatie - Winkeltijden actualiseren

We onderzoeken of de winkeltijden zoals we die hebben vastgelegd in de winkeltijdenverordening voldoen aan de wensen van de ondernemers en inwoners. Een eventuele aangepaste verordening leggen we voor aan de gemeenteraad.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Terug naar navigatie - Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

We werken de komende jaren samen met ondernemers, de regio Gooi en Vechtstreek en diverse andere partijen aan de overgang naar een circulaire economie. Daarvoor ontwikkelen we een programma circulaire economie en voeren dat uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: p.m.

Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren

Terug naar navigatie - Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren

Deze visie is in 2020 vastgesteld en op basis daarvan is in 2021 het uitvoeringsprogramma Havens van Muiden opgesteld. We gaan uitvoering geven aan de ambities in de visie en de acties in het uitvoeringsprogramma. Eén van de acties waaraan we in ieder geval uitvoering geven, is het opstellen van een ligplaatsverordening.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude

Terug naar navigatie - Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude

Samen met de regio Gooi en Vechtstreek werken we de komende twee jaar aan een betere aanpak voor de bestrijding van zorgfraude. In 2021/2022 is er onderzoek gedaan naar de inrichting hiervan in de Regio. We verbeteren de gezamenlijke bestrijding van zorgfraude op basis van de onderzoeksresultaten. 

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen

Terug naar navigatie - Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen

We werken de uitvoeringsagenda behorend bij de mobiliteits- en parkeervisie verder uit naar plannen van aanpak met een kostenraming en prioriteren deze plannen. Onderdeel hiervan is ook het prioriteren van de aanpak van regionale fietsroutes. Deze plannen geven uitvoering aan onze ambities op het gebied van mobiliteit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen

Terug naar navigatie - Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen

We stellen een projectplan op met een stappenplan voor het autoluw maken van Naarden-Vesting. Hierin onderzoeken we mogelijke maatregelen en maken we keuzes voor de uitvoering van het plan. We voeren de maatregelen de komende jaren uit. 

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag

Terug naar navigatie - Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag

In 2023 besluiten we of we de inkomensnorm weer uitbreiden, om zo nodig  een grotere groep inwoners die het financieel moeilijk heeft, te  ondersteunen met een energietoeslag. Indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven komen wij bij het tweede Voortgangsverslag of de Decemberwijziging hierop terug.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken

Terug naar navigatie - Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken

We onderzoeken met behulp van de input van onze ondernemers hoe gemeente en ondernemers elkaar  kunnen versterken bij het realiseren van hun doelen. De gedachten gaan daarbij uit naar een vorm van een ‘ondernemershuis’ (fysiek of virtueel).

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum

Terug naar navigatie - Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum

Samen met ondernemers en de vastgoedbranche zorgen we ervoor dat het kernwinkelgebied Bussum aantrekkelijk is om te winkelen en te verblijven. De gemeente investeert bijvoorbeeld in de openbare ruimte van de Veerstraat. Hiervoor stellen we een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Bussum op.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Religieus erfgoed inventariseren

Terug naar navigatie - Religieus erfgoed inventariseren

We gaan het religieus erfgoed in Gooise Meren inventariseren en op grond daarvan een kerkenvisie vaststellen. Daarbij kijken we naar het maatschappelijk en economisch herbestemmen van de huidige kerkelijke gebouwen. We stellen in 2024 een toetsingskader op voor aanvragen voor herbestemming.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 25.000 nadelig incidenteel

Visie op hoofdwegenstructuur

Terug naar navigatie - Visie op hoofdwegenstructuur

We werken in 2023 en 2024 aan de Visie op de hoofdwegenstructuur. We stellen kaders op over de bereikbaarheid per kern. Hiervoor doen we verkeersonderzoeken met modelberekeningen en schetsen we de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de verschillende kernen.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Parkeerketen moderniseren

Terug naar navigatie - Parkeerketen moderniseren

We vertalen de Mobiliteits- en Parkeervisie naar een concreet parkeerbeleid met belangrijke keuzes voor het moderniseren van de parkeerketen met concrete deelstappen, en voeren dit beleid de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel
Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 255.000 nadelig incidenteel

Meer ondersteuning voor ondernemers

Terug naar navigatie - Meer ondersteuning voor ondernemers

We willen de ondernemers beter ondersteunen, onder andere op het gebied van de overgang naar een circulaire economie. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek breiden we het accountmanagement voor bedrijven uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig structureel

Intensivering van activiteiten wegens instroom

Terug naar navigatie - Intensivering van activiteiten wegens instroom

Naar verwachting krijgen wij als gemeente te maken met toenemende (verplichte) opvang van asielzoekers. Ook is er een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners. Het vraagt meer inzet van de gemeente om hieraan goed invulling te kunnen geven. 

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 240.000 nadelig structureel

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m april
Totaal lasten 26.406 620 14.008 41.034
Totaal baten -17.141 -63 -13.542 -30.746
Resultaat voor bestemming 9.265 557 466 10.288
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 9.265 557 466 10.288