In 2023 stelt de gemeente in regioverband de nieuwe huisvestingsverordening vast.  
De huidige huisvestingsverordening heeft een looptijd van juli 2019 tot eind juni 2023.
In de huisvestingsverordening kan de gemeente onder andere vastleggen in welke mate, en op welke manier, zij gebruik maakt van de mogelijkheden voor toewijzing van schaarse sociale huurwoningen aan doelgroepen. 
De gemeente onderzoekt op welke wijze de aanpassing van de huisvestingsverordening en de inzet van het woonruimteverdelingssysteem de kans op het vinden van een woning in onze gemeente kunnen verhogen voor bijvoorbeeld leraren, zorgpersoneel, hulpverleners en eigen inwoners. 

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 stelt de gemeente in regioverband de nieuwe huisvestingsverordening vast.  
De huidige huisvestingsverordening heeft een looptijd van juli 2019 tot eind juni 2023.
Meerdere gemeenten uit de Regio Gooi en Vechtstreek hebben echter laten weten de deadline voor het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening te krap te vinden. Een tweede reden waarom de planning is aangepast, is de wens van raadsleden uit verschillende gemeenten om de gelegenheid te hebben hun eventuele amendementen op de conceptverordening met elkaar te kunnen bespreken c.q. af te stemmen. 
Beide redenen leidden ertoe dat de nieuwe huisvestingsverordening voor de
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek wordt vastgesteld op uiterlijk 31-12-2023, in plaats van in de zomer van 2023. De nieuwe Huisvestingsverordening zal per 1 januari 2024 in werking treden en tot die datum wordt de huidige wijze van woningtoewijzing (volgens de HVV2019) gehanteerd.