Voorwoord

Aan de gemeenteraad

Terug naar navigatie - Aan de gemeenteraad

Met deze perspectiefnota schetst het college de kaders voor de komende jaren. Een nieuw college dat energiek aan de slag wil om ambities te verwezenlijken zoals ook verwoord in het college-uitvoeringsprogramma. Gezien het huidige, onzekere tijdsgewricht is dat een pittige opgave. De enige zekerheid vandaag de dag lijken de fors opgelopen kosten, of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen, energie, grondstoffen of personeel. Met die zekerheid heeft het college te dealen. We willen blijven investeren in een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren. Ambities zijn er om te verwezenlijken, niet om ze door te schuiven of te schrappen. Stilstand is achteruitgang, dat gaat ook op voor een gemeente die niet meer investeert in nieuw beleid, de openbare ruime en/of jaar inwoners.  De ambities van het college zijn erop gericht om de inwoners van Gooise Meren een aantrekkelijk woon- werk- en leefklimaat te blijven bieden, zonder dat dit hen de hoofdprijs kost.  Dat betekent dat er stevige keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes aan de inkomsten- en uitgavenkant die niet allen even populair zullen zijn, maar wel noodzakelijk om financieel gezond en vitaal te blijven.  

Het college staat voor een uitdaging. We presenteren een meerjarenperspectief dat (nog) niet in alle komende jaren sluitend is. Het college ziet echter wel mogelijkheden om straks een sluitende begroting voor te leggen. Belangrijke factor is de hoogte van de rijksbijdrage en de wijze waarop wij straks gecompenseerd worden. Mocht dat onvoldoende zijn om zwarte cijfers te schrijven, dan zijn nadere maatregelen nodig.

College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren