Programma 1 Van en voor iedereen

3.1.1 Nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.1.1 Nieuwe ambities

Zorginfrastructuur verkennen
We verkennen op welke manier we als gemeente kunnen bijdragen aan en invloed uit kunnen oefenen op het behoud van een goede zorginfrastructuur zodat zorg in Gooise Meren bereikbaar is en blijft.

Visie op vrijwilligerswerk
We stellen een visie vast op het werven, behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers (bij zorg, sport, cultuur, natuur etc.) en voeren deze uit. We maken deze samen met onze partners uit het veld. 

Actualiseren beweeg- en sportvisie
We actualiseren de beweeg- en sportvisie op basis van de evaluatie die we in 2023 uitvoeren. We nemen de inventarisatie  van beweegmogelijkheden in de openbare ruimte hierin mee. We stellen een uitvoeringsplan op en voeren dit uit.

Ledverlichting sportvelden
We stellen een structureel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Ledverlichting sportvelden vast en voeren deze uit in de periode 2025 tot 2028. 

Budgetcoaches evalueren
Op basis van een evaluatie beslissen we of het wenselijk is de budgetcoaches structureel in te zetten. 

Doorzetten inclusieagenda
In 2024 beslissen we of we de inclusieagenda 2022-2025 ‘Iedereen Doet Mee’ verder gaan uitvoeren en hoeveel budget we hiervoor beschikbaar hebben.

Evaluatie Minimabeleid
Aan de hand van de armoedemonitor evalueren we het minimabeleid. We beslissen of en hoe het minimabeleid moet worden aangepast. We willen zorgen dat het beleid effectief is en we met het beleid de juiste groepen mensen bereiken.

Evaluatie Aanpak GGZ-landing in de wijk
De aanpak GGZ-landing zet in op versterking van het voorveld door laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden, passende ondersteuning bij het herstelproces en acceptatie in de woonomgeving. In 2024 evalueren we deze aanpak.

Voorzieningenplan vaststellen 
We stellen een voorzieningenplan vast op basis van de inventarisatie en het behoeftenonderzoek. Daarin prioriteren we culturele en maatschappelijke welzijnsvoorzieningen.

Evaluatie pilot Cultuurcoach
We zetten in 2024 de pilot voor de inzet van de cultuurcoach voort. We evalueren de inzet in 2024. Op basis hiervan moet de keuze gemaakt worden of en op welke wijze we door willen gaan met de cultuurcoach.

3.1.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Terug naar navigatie - 3.1.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Sportcoaches
Ter uitvoering van onze sport- en beweegvisie werken we o.a. met de inzet van buurtsportcoaches. Dit jaar (2023) evalueren we de sport- en beweegvisie. De opdracht voor de inzet van buurtsportcoaches wordt voor 2024 opnieuw in de markt gezet. We nemen hierin een financiële taakstelling mee. In de evaluatie van de beweeg- en sportvisiegeven we aan hoe nadere invulling te geven aan die taakstelling met behoud van kwaliteit.

Versneld sluiten De Lunet i.r.t. Naarderheem
We doen een verkenning naar de  mogelijkheden om bij het nieuwe Naarderheem een nieuwe mogelijkheid voor zwemwater te realiseren. Hier aan gerelateerd onderzoeken we de mogelijkheid om het zwembad in de Lunet te sluiten. De sporthal blijft in dit scenario wel bestaan. We willen onderzoeken of versnelde sluiting van De Lunet haalbaar is. Zwemactiviteiten (voor doelgroepen) kunnen dan in afwachting van het nieuwe zwemwater bij Naarderheem eventueel tijdelijk ondergebracht worden in zwembad De Zandzee. Hier geven we de komende jaren opvolging aan.

3.1.4 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.1.4 Nieuwe investeringen

Sportvelden
In de planperiode (vanaf 2025) staan diverse toplaagrenovaties gepland van voetbalvelden

Speelvoorzieningen
Naast reguliere vervangingen (2026 en 2027) staan ook speelvoorzieningen gepland bij enkele herinrichtingsprojecten.

3.1.5 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.1.5 Financieel beeld
Programma 1 Voor en van iedereen (bedragen in € x 1.000) Struct / inc 2024 2025 2026 2027
Saldo Begroting 2023 - 2026 -22.553 -21.987 -21.946 -21.946
Overige en autonome ontwikkelingen - - - -
...
Financieel technische uitgangspunten - - - -
Nieuwe ambities -1.561 -1.451 -1.461 -1.611
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2023 S -1.251 -1.291 -1.341 -1.491
Zorginfrastructuur verkennen I -50
Uitvoeringsplan visie op vrijwilligerswerk S -20 -20 -20 -20
Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid I -80 -40
Actualiseren Beweeg- en sportvisie S -110 -50 -50 -50
Ledverlichting sportvelden S -50 -50 -50 -50
Budgetcoaches evalueren S PM PM PM
Doorzetten inclusieagenda S PM PM PM
Evaluatie minimabeleid S PM PM PM
Evaluatie aanpak GGZ-landing in de wijk S PM PM PM
Voorzieningenplan vaststellen S PM PM PM
Evaluatie pilot Cultuurcoach S PM PM PM
Ruimte maken (oud voor nieuw) 90 90 340 340
Sportcoaches S 90 90 90 90
Sluiting/verplaatsing zwembad De Lunet Naarden i.r.t. Naarderheem S - - 250 250
Totaal mutaties na begroting -1.471 -1.361 -1.121 -1.271
Saldo Perspectiefnota 2024-2027 -24.024 -23.348 -23.067 -23.217