Programma 2 Kansrijk opgroeien

3.2.1 Nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.2.1 Nieuwe ambities

Integraal beleidsplan jeugd
We stellen een integraal beleidsplan Jeugd op (van speeltuinen, sport en cultuur tot onderwijs en van jeugd en jongerenwerk tot jeugdbescherming en jeugdreclassering). Een belangrijk aandachtspunt is het terugdringen van middelengebruik door jongeren. We voeren dit beleidsplan uit op basis van een uitvoeringsprogramma.

Voortzetting uitbreiding jeugdteam
In 2023 is het jeugdteam tijdelijk versterkt met 3 fte extra. We verwachten dat we de extra inzet gaan voortzetten. Daarbij kijken we naar de effecten van de extra inzet en ook naar de plannen van het rijk om de jeugdzorg te verbeteren.

Aanpak doorverwijzing huisartsen 
We bepalen samen met de huisartsen welke maatregelen we kunnen nemen om doorverwijzingen naar jeugdzorg efficiënter en effectiever te laten verlopen. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek.

3.2.4 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.2.4 Nieuwe investeringen

Onderwijshuisvesting
De planning van renovatie dan wel nieuwbouw is gebaseerd op het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en betreft nog geen geactualiseerde cijfers. Binnenkort leggen we u een nieuw voorstel voor. Afhankelijk van de keuzes wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Gelet op de stijgende bouwkosten zal dit om substantiële aanpassingen gaan.

3.2.5 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.2.5 Financieel beeld
Programma 2 Kansrijk opgroeien (bedragen in € x 1.000) Struct / inc 2024 2025 2026 2027
Saldo Begroting 2023 - 2026 -18.832 -18.712 -19.493 -19.493
Overige en autonome ontwikkelingen - - - -
...
Financieel technische uitgangspunten - - - -
Nieuwe ambities -3.928 -3.831 -3.969 -3.969
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2023 S -3.208 -3.201 -3.219 -3.219
Integraal beleidsplan jeugd S -270 -270 -270 -270
Voortzetting uitbreiding jeugdteam S -300 -360 -480 -480
Aanpak doorverwijzing huisartsen I -150 - - -
Ruimte maken (oud voor nieuw) - - - -
...
Totaal mutaties na begroting -3.928 -3.831 -3.969 -3.969
Saldo Perspectiefnota 2024-2027 -22.760 -22.543 -23.462 -23.462