Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

3.4.1 Nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.4.1 Nieuwe ambities

Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen
In Bussum hebben de ondernemers een fonds waaruit diverse activiteiten en festiviteiten worden gefinancierd. We onderzoeken in overleg met ondernemers of en zo ja hoe we een gemeentebreed ondernemersfonds kunnen inrichten. 

Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren
We willen, aansluitend bij de behoefte, de samenwerking met ondernemers versterken en hen beter van dienst zijn. Op basis van het onderzoek in 2023 naar de behoefte aan en mogelijkheden voor een ‘ondernemershuis’, stellen we hiervoor in samenspraak met onze partners een aanpak op en voeren deze de komende jaren uit. 

Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude 
Samen met de regio Gooi en Vechtstreek werken we de komende twee jaar aan een betere aanpak voor de bestrijding van zorgfraude. In 2021/2022 is er onderzoek gedaan naar de inrichting hiervan in de Regio. We verbeteren de gezamenlijke bestrijding van zorgfraude op basis van de onderzoeksresultaten. 

Visie op hoofdwegenstructuur 
We werken in 2023 en 2024 aan de visie op de hoofdwegenstructuur. We stellen kaders op voor de bereikbaarheid per kern. Hiervoor doen we verkeersonderzoeken met modelberekeningen en schetsen we de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de verschillende kernen.

Parkeerketen moderniseren
We vertalen de Mobiliteits- en Parkeervisie naar een concreet parkeerbeleid met belangrijke keuzes voor het moderniseren van de parkeerketen met concrete deelstappen, en voeren dit beleid de komende jaren uit. Deze deelstappen bestaan uit drie verschillende onderdelen: ‘visie en beleid’, ’techniek en implementatie’, en ‘organisatie en operatie’. Deze onderdelen zullen uitgewerkt en geïmplementeerd worden in de komende jaren.

Projectplan autoluw Muiden Vesting opstellen
We stellen een projectplan op met een stappenplan voor het autoluw maken van Muiden Vesting. Hierin onderzoeken we mogelijke maatregelen en maken we keuzes voor de uitvoering van het plan. Dit plan voeren we de komen de jaren uit.

3.4.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Terug naar navigatie - 3.4.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Inkomsten buitenreclame
De buitenreclames (abri’s A0 displays en lichtmasten) zijn opnieuw aanbesteed. Hieruit zijn extra inkomsten te verwachten. De resultaten van de aanbesteding zijn in de begroting verwerkt.


Inkomsten billboard A1
Bij de opbrengsten uit het traject ‘Duurzame balans in de begroting’ als input bij Perspectiefnota 2022 is afgezien van plaatsing van een groot billboard langs de A1. Zo’n billboard levert potentiële extra reclameopbrengsten op. We stellen voor om dit opnieuw te overwegen en te verkennen waar de plaatsing van een dergelijk billboard haalbaar is.

Parkeertarieven
We willen het parkeren in garages stimuleren. We kiezen ervoor  om de parkeertarieven over de hele linie te verhogen met hetzelfde percentage. Bovendien bevordert dit het gebruik van de fiets en lopen als alternatieven voor de auto.
De tarieven van de parkeervergunningen kunnen meegroeien met de parkeertarieven. Parkeervergunningen worden niet als leges, maar als belasting geïnd. De gemeenteraad is vrij in het bepalen hoe hoog deze parkeerbelasting wordt.
Om de inkomsten te verhogen is een nadere uitwerking alsmede communicatie nodig. Ook zal dit effect hebben op de inrichting van de organisatie (dienstverlening). 

3.4.4 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.4.4 Nieuwe investeringen

Gebiedsontwikkeling
Voor de Havenkom Naarden wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor 2024. Ook voor de realisatie van de fietsinfrastructuur rond de nieuwe VO-school op het voormalig Hocrasterrein is een voorbereidingskrediet nodig voor planvorming en voorbereiding. Uitvoering is gepland in 2025.

Mobiliteit en parkeren/Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie

Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en parkeervisie
De Uitvoeringsagenda dient als een verbijzondering op de projecten die wij via de PN24 onder de aandacht willen brengen. In de agenda staan (bijna) alle acties uit de oorspronkelijke versie uit 2021 nog steeds genoemd, maar is alleen voor projecten die in het CUP staan of waar extra krediet voor nodig is, een nadere invulling gegeven in planning en financiële strategie. Die zijn hieronder nader uitgewerkt.
Er staat inmiddels een separaat overleg met uw raad gepland, waarin een toelichting zal worden gegeven op de Uitvoeringsagenda.

Verkeersveiligheidsknelpunten
Het aanpakken van verkeersveiligheidsknelpunten vindt plaats als onderdeel van de uitvoering van het mobiliteitsplan. 
Vanuit het rijk is vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) subsidie verleend aan diverse projecten in onze gemeente die in de periode 2022 – 2025 dienen te worden besteed. Diverse herinrichtingsprojecten vinden vanaf 2024 plaats waarin van deze subsidiegelden gebruik wordt gemaakt.
Tegelijkertijd worden voor de jaren 2026 – 2027 nieuwe projecten geïnitieerd, zoals het invoeren van 30 km zones op de Laarderweg en de F. van Eedenweg.
Voor 2024  en 2025 worden onder meer de projecten snelheidsverlaging op hoofdwegen naar 30 km/uur, autoluwe vestingen Naarden en Muiden, aanpassingen Brinklaan Noord en aanleg van schoolomgevingen voorgesteld.
Er zijn nog geen concrete ramingen opgesteld voor de uitvoering van deze projecten.

Fietsroutenetwerk
In de Gooi en Vechtstreek neemt de uitgaande pendel over de weg en het spoor toe als gevolg van de krimp van werkgelegenheid. Het is belangrijk de verbeterde doorstroming van de A1 te behouden. Het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer wordt gezien als middel om het wegverkeer te verminderen. Met de MRA en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben wij de intentie om het fietsgebruik te bevorderen en OV- knooppunten beter bereikbaar te maken door aanleg van een hoogwaardig fietsroutenetwerk. 
In de komende jaren zal met de realisatie van fietsroutes via voorgenomen, dan wel separate projecten worden begonnen. De provincie Nood-Holland subsidieert 55 tot 95%.

Bevorderen fietsgebruik en gebruik openbaar vervoer
Om fietsgebruik aan te moedigen zijn goede en veilige parkeervoorzieningen nodig bij stations, bushaltes, in het centrum en bij winkels en sportvelden. Goede fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan de toegankelijkheid voor voetgangers en mindervaliden.
Vanaf 2025 zal aanleg van dergelijke voorzieningen in integrale projectplanningen worden opgenomen.
Verder stimuleren we het optimaliseren van openbaarvervoerknooppunten (mobiliteitshubs) om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van buslijnen en treinverbindingen, als onderdeel van hun totale ketenreis.

Modernisering parkeerketen
Digitalisering van de parkeerketen behelst drie verschillende onderdelen: ‘visie en beleid’, ’techniek en implementatie’, en ‘organisatie en operatie’.
Deze onderdelen zullen uitgewerkt en geïmplementeerd worden in de komende jaren.

3.4.5 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.4.5 Financieel beeld
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar (bedragen in € x 1.000) Struct / inc 2024 2025 2026 2027
Saldo Begroting 2023 - 2026 -8.572 -8.384 -8.535 -8.535
Overige en autonome ontwikkelingen - - - -
...
Financieel technische uitgangspunten - - - -
Nieuwe ambities -503 -211 -211 -181
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2023 S -223 -131 -131 -131
Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen I -40
Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren I -60
Regionale aanpak bestrijding van zorgfraude S -50 -50 -50 -50
Visie op hoofdwegenstructuur I -40
Parkeerketen moderniseren I -60
Projectplan autoluw Muiden Vesting opstellen I -30 -30 -30
Ruimte maken (oud voor nieuw) 1.070 1.170 1.170 1.170
Inkomsten buitenreclame S 70 70 70 70
Inkomsten Billboard A1 S - 100 100 100
Parkeertarieven S 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal mutaties na begroting 567 959 959 989
Saldo Perspectiefnota 2024-2027 -8.005 -7.425 -7.576 -7.546