Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

3.5.1 Nieuwe ambitie

Terug naar navigatie - 3.5.1 Nieuwe ambitie

Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren
Wij geven uitvoering aan het advies uit het Rekenkameronderzoek naar de dienstverlening van Gooise Meren.

Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek 
We doen gemeentebreed onderzoek om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en te bepalen hoe  inwoners en ondernemers in het proces beter geïnformeerd kunnen worden over de afhandeling van hun vraag of verzoek.

Nieuw Bibob-beleid 
Wij werken de keuzemogelijkheden uit om de Wet Bibob breder toe te passen in Gooise Meren. Op basis van de keuzes wordt er nieuw Bibob beleid vastgesteld en ingevoerd. 

Inzet Bibob-coördinator voortzetten
In 2023 hebben we een Bibob-coördinator aangesteld. Deze zorgt ervoor dat we de screenings onder de wet Bibob op juiste wijze uitvoeren om ondermijning tegen te gaan. In 2024 beslissen we of we vanaf 2025 de inzet van de Bibob-coördinator voortzetten. 

Inzet wijkadviseurs voortzetten
We besluiten in 2024 of de inzet van de extra wijkadviseurs ook in 2025 en daarna wordt voortgezet.

Democratische kwaliteit
We hebben ambities op het gebied van democratische vernieuwing en participatie. De financiële effecten zijn al meegenomen in het 1e Voortgangsverslag 2023.
Wij onderzoeken of de huidige participatievisie herijking behoeft, zodat we beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van participatie. We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers (mede) participatie en dialoogtrajecten organiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een handreiking, inclusief impactscan. We ontwikkelen pilots om ervaring op te doen met nieuwe manieren om inwoners en organisaties bij onze beleidsbepaling en besluitvorming te betrekken. 

3.5.2 Overige en autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 3.5.2 Overige en autonome ontwikkelingen

Veiligheidsregio
In de begroting 2024 van de Veiligheidsregio is rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling die onze centrale raming overstijgt.

Netwerkbeheer
De aanbesteding van het nieuwe netwerk is opgeknipt in twee fases. Voor fase I worden alleen de initiële basisfunctionaliteiten opgeleverd. Bij fase II worden extra (security verhogende) functionaliteiten toegevoegd als ad-on om naar de doelsituatie toe te werken.

Afdracht archief Muiden naar Streekarchief
Een gemeente is volgens de archiefwet verplicht om na 20 jaar het te bewaren deel van het archief over te dragen aan een archiefbewaarplaats. De gemeente Gooise Meren heeft een overeenkomst met het gemeentearchief Naarden om het archief naar hen over te brengen. Overbrengen betekent dus ook een verplaatsing van ons archief naar het gemeentearchief in Naarden. Wanneer het archief is overgebracht is dit openbaar. Burgers en bedrijven kunnen het archief daar inzien. Er kunnen hier wel uitzonderingen op zijn vanwege de AVG.
Het overgebrachte archief moet opnieuw worden beschreven door een gekwalificeerd persoon. Deze beschrijving zorgt ervoor dat informatie gemakkelijker terug te vinden is. Omdat de informatie op papier in de lengte der dagen moet worden bewaard, moet zij in speciale archiefdozen en archiefmateriaal worden verpakt.

3.5.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Terug naar navigatie - 3.5.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Ontwikkelruimte organisatie
Bij het vormgeven van de ‘toekomstgerichte organisatie’, vooral het inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt, zijn we t.o.v. de omliggende gemeente succesvol. Deze organisatie van de toekomst moet nog verder worden vormgegeven. Hier maakt het zijn van een ‘60.000 + gemeente’ deel van uit. Daar is op dit moment een aantal budgetten voor beschikbaar zoals het ‘kweekvijver-budget’, opleidingsbudget en het budget arbeidsmarkttoelage. Hierop kan een taakstelling van € 50 k worden toegepast.

Herprioritering toezicht Boa’s
Gekozen kan worden voor minder toezicht door boa's, door herverdeling van taken.

3.5.5 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.5.5 Financieel beeld
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening (bedragen in € x 1.000) Struct / inc 2024 2025 2026 2027
Saldo Begroting 2023 - 2026 -11.697 -11.345 -11.339 -11.339
Overige en autonome ontwikkelingen -180 -323 -180 -180
Veiligheidsregio S -130 -130 -130 -130
Netwerkbeheer S -50 -50 -50 -50
Afdracht Muiden naar Streekarchief I -144
Financieel technische uitgangspunten - - - -
Nieuwe ambities -624 -612 -608 -558
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2023 S -232 -370 -366 -366
Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren I -50
Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek I -100 -50 -50
Opvang vluchtelingen (Oekraïners) S -192 -192 -192 -192
Nieuw Bibob-beleid I -50
Inzet Bibob-coördinator voortzetten S PM PM PM
Inzet wijkadviseurs voortzetten S PM PM PM
Ruimte maken (oud voor nieuw) 50 120 120 120
Ontwikkelruimte organisatie S 50 50 50 50
herprioritering toezicht BOA's S - 70 70 70
Totaal mutaties na begroting -754 -815 -668 -618
Saldo Perspectiefnota 2024-2027 -12.451 -12.160 -12.007 -11.957