Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.3.1 Nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.3.1 Nieuwe ambities

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties 
De prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten in 2024 weer worden herzien. Deze keer betrekken we ook de zorgpartijen. We maken onder andere afspraken over sociale koop, woningen met zorg en huisvesting van statushouders. 

Taskforce sociale woningbouw voortzetten
We werken samen met de corporaties in de taskforce sociale woningbouw om te faciliteren en prioriteren in sociale en middel dure woningbouw, zodat corporaties hun prestatieafspraken met de gemeente kunnen realiseren en beter kunnen voorzien in de groeiende vraag naar betaalbare woningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren 
We gaan de komende jaren verder met het uitvoeren van het Programma Biodiversiteit uit de omgevingsvisie en we evalueren dit plan en de toegevoegde waarde hierbij van de stadsecoloog, zodat we kunnen beslissen of deze structureel aan de formatie wordt toegevoegd. 

Herzien kapbeleid 
Bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat. We herzien in 2024 en 2025 het kapbeleid en zorgen daarbij dat de herziene kapregelgeving hieraan beter bijdraagt. 

Beleid begraafplaatsen herzien 
We actualiseren het beleid voor de begraafplaatsen op het gebied van monumentenzorg, klimaatadaptatie, uitvaartzorg en andere relevante zaken. Op basis daarvan kunnen we de begraafplaatsen toekomstbestendig beheren.

Omgevingsplannen
We stellen stapsgewijs het omgevingsplan op als vertaling van het tijdelijke omgevingsplan. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichting.

3.3.2 Overige en autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 3.3.2 Overige en autonome ontwikkelingen

Beheer areaal
Ook in 2024 wordt er vanuit diverse (bouw)plannen areaal aan de gemeente overgedragen. Het gaat hierbij om De Krijgsman deelplan 6 t/m 9, het buitenterrein van de Sporthal Bredius, het bouwplan Bredius en de Voormeerpassage.  Hiervoor zijn beheergelden noodzakelijk.

Bodemtaken
Wanneer de Omgevingswet van kracht wordt, zal de Gemeente Gooise Meren bevoegd gezag worden over de bodemlocaties waar in het verleden een bodemsanering heeft plaatsgevonden en die nu schoon dan wel voldoende gestabiliseerd en geschikt zijn voor het huidige gebruik. De nieuwe taken die de gemeente voor deze bodemlocaties  moet gaan uitvoeren betreffen toezicht, handhaving en beoordelen bodemonderzoeken (van initiatiefnemers). In feite moet de gemeente ervoor zorgen dat de bodemkwaliteit gelijk blijft of beter wordt. Deze taak zal namens de gemeente worden uitgevoerd door de OFGV, die daar de specialisten voor heeft.


Wet kwaliteitsborging
De Wkb treedt per 1 januari 2024 samen met de Omgevingswet in werking. 
De gemeente zal bij de meeste aanvragen (klasse1) het technische deel niet meer toetsen en er ook geen toezicht op houden. Dit moeten private kwaliteitsborgers gaan doen. De gemeente houdt wel haar controlerende taak op de gegevens/rapportages die de kwaliteitsborger bij de gemeente moet overleggen. 
Dit heeft gevolgen voor de legesinkomsten. Naar verwachting zullen als gevolg van de veranderende taken minder legesinkomsten ontvangen worden, ongeveer 25% per aanvraag. Er zullen ook minder uitgaven aan inhuur zijn. De precieze verhouding is nog niet duidelijk. De verwachting is dat eind 2023 extra veel aanvragen onder het oude regime zullen worden ingediend.

Externe veiligheid
Wanneer de Omgevingswet van kracht wordt, krijgt de Gemeente Gooise Meren er nieuwe taken bij op het gebied van Externe Veiligheid. Dat is onder andere het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV), een feitelijke, digitale, weergave van de veiligheidsrisico’s. Het REV wordt onder de Omgevingswet, een weergave van de risicoveroorzakers zoals deze in Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, onderdeel van de Omgevingswet) zijn benoemd en de weergave van de risico-ontvangers zoals deze in Bijlage VI van het Bkl zijn benoemd. 
Het REV moet worden “gevuld” en onderhouden, de OFGV en Veiligheidsregio ondersteunen de Gemeente Gooise Meren daarbij met de benodigde data.

Omgevingswet
De invoerdatum is nu definitief vastgesteld op 1 januari 2024. We zijn nog bezig de uiteindelijke (financiële) consequenties in kaart te brengen. Het streven is om dit voor de vaststelling van de begroting 2024 in beeld te hebben.

Verplaatsbare verzamelgraven
Het realiseren van verplaatsbare bekistingen ten behoeve van 3 verzamelgraven op de begraafplaatsen in Bussum, Muiden en Muiderberg in 2024/2025 bestaat uit het herinrichten van het bestaande verzamelgraf (Muiden) en het leveren en plaatsen van een drietal verzamelgraven (aluminium grafbekisting en afsluitbare (betondeksels). Met deze verzamelgraven kan het ruimen van graven piëteitsvol en efficiënter worden uitgevoerd.

3.3.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Terug naar navigatie - 3.3.3 Ruimte maken (oud voor nieuw)

Welstandsvrije gebieden
Door, voorafgaand aan het nieuwe omgevingsplan, een beleidsregel voor welstandsvrij bouwen in te voeren komen we tegemoet aan een belangrijk verbeterpunt van de Omgevingswet: dienstverlening richting initiatiefnemers op het gebied van kortere doorlooptijd procedures. We willen deze beleidsregel vooral toepassen op bouwplannen voor bestaande panden in een aantal welstandsgebieden. Nieuwbouw, bouwplannen van monumenten en bouwplannen voor bestaande panden in  gebieden met een bijzonder welstandsniveau vallen hier niet onder.

Verledden lichtmasten
In het beheerplan 2022-2025 is de ambitie uitgesproken om het onderhoud waar mogelijk te verduurzamen. In deze lijn past het overstappen naar energiezuinige ledverlichting bij het vervangen van ‘oude lampen’. Op dit moment hebben we 12.000 masten binnen de gemeente Gooise Meren waarvan er inmiddels 3.000 zijn verled. Om de duurzaamheidsopgave te versnellen en een structurele besparing op de energielasten te realiseren zullen de resterende 9.000 lantaarns versneld worden verled.

3.3.4 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.3.4 Nieuwe investeringen

Wegen
In de planperiode zijn nieuwe investeringen opgevoerd voor de Graaf Wichmanlaan, Keverdijk, Huizerweg en de Amsterdamse Straatweg alsmede het fietspad Over de Tol-Abri. Tegelijkertijd zijn enkele investeringen uit de begroting 2023 (Olmenlaan, Veerstraat/Veerplein en Slochterenlaan) verder in de tijd weggezet in afwachting van een concrete projectdefinitie.
Voor een aantal reeds eerder voorgenomen investeringen in Muiderberg hangt de planning af van de voortgang van het project Warmtenet.

Riolering
Het voornemen is om de uitvoering van zowel de riolering Keverdijk als Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen in 2025 te starten.

3.3.5 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.3.5 Financieel beeld
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving (bedragen in € x 1.000) Struct / inc 2024 2025 2026 2027
Saldo Begroting 2023 - 2026 -15.628 -15.224 -15.312 -15.312
Overige en autonome ontwikkelingen -340 -275 -275 -275
Beheer areaal S -107 -107 -107 -107
Bodemtaken S -158 -158 -158 -158
Wkb (Omgevingswet) S PM PM PM PM
Externe veiligheid S -30 -10 -10 -10
Verplaatsbare bekisting verzamelgraven I -45
Financieel technische uitgangspunten - - - -
Nieuwe ambities -1.023 -1.135 -1.135 -1.135
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2023 S -713 -1.015 -1.015 -1.015
Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties I -40
Taskforce sociale woningbouw voortzetten I -30
Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren S -120 -120 -120 -120
Herzien kapbeleid I -40
Beleid begraafplaatsen herzien I -50
Omgevingsplannen I -30
Ruimte maken (oud voor nieuw) -1.063 -988 387 387
Welstandsvrije gebieden S 37 37 37 37
Verledden lichtmasten S - 75 350 350
Verledden Openbare Verlichting incidentele afboeking huidige armaturen I -1.100 -1.100 - -
Totaal mutaties na begroting -2.426 -2.398 -1.023 -1.023
Saldo Perspectiefnota 2024-2027 -18.054 -17.622 -16.335 -16.335