Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Algemene ontwikkelingen

5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Leges burgerzaken

Terug naar navigatie - Leges burgerzaken

Er zijn met name meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot. Er is meer toeloop na corona 
periode, omdat men heeft gewacht met het aanvragen van reisdocumenten.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 106.000 voordelig incidenteel

Verkiezingen

Terug naar navigatie - Verkiezingen

Er is € 60.000 nodig, omdat er Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 worden gehouden. 
Hiermee was geen rekening gehouden.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Dossier Naarderbos

Terug naar navigatie - Dossier Naarderbos

Voor juridische advisering met betrekking tot lopende procedures en vervolgprocedures van dossiers 
inzake Naarderbos wordt jaarlijks een budget geraamd bij het tweede voortgangsverslag. Voor de 
begroting 2023 stellen we voor om het werkelijk bestede bedrag uit de jaarrekening 2022 op te nemen. 
Het gaat hier om € 256.000.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 256.000 nadelig incidenteel

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€ 9.000 voordelig)
- Overig < € 10.000 (€ 9.000 voordelig)
Structureel (€ 45.000 voordelig) 
- Toezicht kinderopvang – peuterspeelzalen zit al in P-budget VTH (€ 45.000 voordelig)

5.3. Kredieten

Tabel programma 5

Terug naar navigatie - Tabel programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m augustus
Totaal lasten 12.431 344 399 13.175
Totaal baten -825 2 -129 -952
Resultaat voor bestemming 11.606 346 270 12.223
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 11.606 346 270 12.223