Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Algemene ontwikkelingen

Jeugdzorg

Terug naar navigatie - Jeugdzorg

Zowel in het gedwongen kader als in het vrijwillige kader blijft sprake van een toename van de vraag naar individuele jeugdhulp. Ook is sprake van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep.
Op basis van de actuele indicaties voor individuele voorzieningen jeugdhulp is een prognose voor de totale kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp in 2023 gemaakt. Deze prognose laat vanwege bovengenoemde ontwikkelingen een verwachte overschrijding van ongeveer € 800.000 zien voor jeugd in 2023. De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor Jeugdhulp een grillig verloop heeft en zich ondanks prognoses gedurende het jaar lastig laat voorspellen. Daarom ramen we de lasten nu niet bij. Eventuele aanpassingen volgen bij de decemberwijziging van de begroting 2023 op basis van realistischere prognoses.

2.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Raming onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

Terug naar navigatie - Raming onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

In 2022 is de reserve ´dekking kapitaallasten Tijdelijke Huisvesting Onderwijs´ gevormd voor de wissellocatie aan de Amersfoortsestraatweg 12a en 12b in Naarden, zoals gemeld in het tweede Voortgangsverslag 2022.
De in 2022 gerealiseerde locatie leidt vanaf 2023 tot kapitaallasten (zie voor het totaalbeeld aan kapitaallasten ook Programma 6 in dit voortgangsverslag). Tegelijkertijd kunnen nu, ter dekking van die kapitaallasten, de definitieve jaarlijkse onttrekkingen aan de kapitaallastenreserve worden geraamd. De meerjarige onttrekking is verwerkt in de begroting 2024.

Financiële gevolgen Programma 2 Begroting 2023: € 19.127 voordelig structureel (in combinatie met bijbehorende kapitaallasten budgettair neutraal)

Onttrekking aan reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

Terug naar navigatie - Onttrekking aan reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

In het tweede voortgangsverslag 2022 is besloten om de jaarlijkse exploitatielasten van de tijdelijke huisvesting onderwijs ad € 225.000 te dekken uit de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs. Deze mutatie, zowel de lasten als de dekking zijn verwerkt voor 2022, maar nog niet voor 2023 t/m 2028. Het deel 2024-2028 wordt verwerkt in de begroting 2024. Het deel voor 2023 wordt nu verwerkt in dit voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programma 2 Begroting 2023: budgettair neutraal

Aanpassing naar aanleiding van regio begroting

Terug naar navigatie - Aanpassing naar aanleiding van regio begroting

Wij passen onze begroting aan naar aanleiding van administratieve aanpassingen van de regiobegroting. Dit heeft per saldo een voordelig effect van € 24.000 over meerdere programma’s.
Voordelig effect op jeugd van € 227.000, daar tegen over staat een nadelig effect op overhead van € 165.000 (zie programma 6) en enkele afrondingen < € 70.000

Financiële gevolgen programma 2 Begroting 2023: € 227.000 voordelig incidenteel

Lokale huisartsenroute

Terug naar navigatie - Lokale huisartsenroute

Verschuiving van budget € 150.000 van programma 1 naar 2 voor de lokale huisartsenroute in 2024.

Financiële gevolgen Programma 2 Begroting 2023: budgettair neutraal

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€ 71.000 voordelig)
- Correctie beleidsontwikkeling jeugd M&O Sociaal domein van programma 2 naar 1 (€ 30.000 voordelig)
- Sloop Tweemaster (€ 45.000 voordelig), opgenomen in tabel recapitulatie onder tegenhanger kapitaallasten
- Overig < € 10.000 (€ 4.000 nadelig)

2.3. Kredieten

Speellokaal Jozefschool

Terug naar navigatie - Speellokaal Jozefschool

Voor het realiseren van een speellokaal voor de Jozefschool is, naast het daarvoor al gereserveerde bedrag, € 110.000 extra investeringsbudget nodig. Op dit moment is er nog ruimte in het investeringskrediet kleine investeringen, waarvoor nog geen concrete plannen bekend zijn. Wij stellen voor om dit krediet gedeeltelijk (€ 110.000) in zetten ten behoeve van het speellokaal voor de Jozefschool.

Beslispunt kredieten

Terug naar navigatie - Beslispunt kredieten

• Een aanvullend krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor het speellokaal voor de Jozefschool. Het krediet voor kleine investeringen Onderwijshuisvesting te verlagen met € 110.000.

Beslispunt reserves

Terug naar navigatie - Beslispunt reserves

• Ter dekking van de kapitaallasten van de tijdelijke onderwijshuisvesting in de jaren 2023 tot en met 2029 jaarlijks een bedrag van € 19.127 te onttrekken aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m augustus
Totaal lasten 20.798 733 -367 21.165
Totaal baten -957 125 0 -832
Resultaat voor bestemming 19.841 858 -367 20.333
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -91 0 -244 -335
Resultaat na bestemming 19.750 858 -611 19.998