Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de raad

Met dit voortgangsverslag informeren wij uw raad over de realisatie van de begroting. De begroting 2023 is ambitieus, mede doordat de vertaling van het college uitvoeringprogramma voor dit jaar is toegevoegd via het eerste voortgangsverslag. Wij zijn daarom vol energie bezig om de ambities te verwezenlijken en veel zaken zijn sinds de vaststelling van het eerste voortgangsverslag in gang gezet. Er zit echter weinig tijd tussen die vaststelling en het opstellen van dit tweede voortgangsverslag. Daarom is nog niet van alle ambities zeker of ze daadwerkelijk in 2023 kunnen worden ingevuld. Van enkele maatregelen bij de ambities verwachten we nu dat ze vertraging oplopen. Dit is benoemd in dit voortgangsverslag, met een voorstel om het bijbehorend budget over te hevelen. We maken ons echter sterk om onze ambities zoveel mogelijk te realiseren, zowel inhoudelijk als financieel.

U ziet in dit voortgangsverslag diverse budget- en kredietvoorstellen met betrekking tot het beheer in de openbare ruimte. Doordat we steeds meer grip krijgen op ons beheer komen er soms nieuwe zaken aan het licht, maar zien we tegelijkertijd kansen om slimmer om te gaan met geplande activiteiten. Dat laatste gaat gepaard met enkele voorstellen voor herprioritering van die werkzaamheden.

Een nieuw onderdeel van dit voortgangsverslag betreft de rechtmatigheid. In de financiële verordening staat opgenomen dat dit het moment is om, in aanloop naar de verantwoording bij de jaarstukken, te rapporteren over de stand van zaken in het lopende boekjaar. Dit onderwerp proberen we in stapjes steeds verder in te kleuren. 

In de bijlage treft u, zoals afgesproken met het Presidium in oktober 2021, de Motiemonitor aan. In het overzicht in de bijlage leest u welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij in de afgelopen periode hebben afgehandeld. Ook ziet u hoe en wanneer wij u inhoudelijk hebben geïnformeerd (of verwachten te kunnen informeren) over de wijze van afhandelen van de motie/ toezegging. Uw raad kan aangeven of zij het eens is met de status van afhandeling en of er aanvullende vragen zijn over de uitvoering van een motie of toezegging. In het raadsvoorstel bij dit voortgangsverslag is het proces verder toegelicht.
 


College van Burgemeester en Wethouders