Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

3.3.1.3. Verminderen energieverbruik

Terug naar navigatie - 3.3.1.3. Verminderen energieverbruik

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor een deel van de uitvoeringskosten van de aanpak 
energiearmoede. Het voor Gooise Meren beschikbaar gestelde bedrag wordt verwerkt zodra de 
beschikking van het rijk is ontvangen. Omdat het een specifieke doeluitkering betreft, zal het effect op 
de begroting neutraal zijn.

3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)

Terug naar navigatie - 3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)

Door de gewijzigde wet- en regelgeving vanuit het rijk en het later beschikbaar komen van de nieuwe 
subsidieregeling voor warmtenetten, is de planning voor warmtenet Muiderberg aangepast. Meer 
informatie hierover is te vinden in Raadsmededeling 685969 die u medio juli heeft ontvangen.
Daarnaast wordt op basis van de ervaringen in de pilot Muiderberg en de mogelijkheden die de nieuwe 
regeling biedt, gewerkt aan een actualisatie van de planning voor de overige wijken. U ontvangt 
hierover in het vierde kwartaal 2023 een separate raadsmededeling. Hiermee wijken we niet af van de 
beoogde S-curve, zoals beschreven in de Transitie Visie Warmte (TVW), waarin is voorzien dat de 
aanloopperiode wat meer tijd vraagt, om daarna te kunnen versnellen. Ook financieel zijn hier op dit 
moment geen consequenties aan verbonden.

Weersinvloeden

Terug naar navigatie - Weersinvloeden

Door de zomerstorm Poly is er in de openbare ruimte veel schade ontstaan aan verkeersborden, 
verkeersregelinstallatielampen, omgevallen bomen en zijn er extra straatreinigingswerkzaamheden 
verricht. Ook de warme periode heeft tot veel extra watergeven geleid. Mogelijke financiële 
consequenties worden in de decemberwijziging verwerkt.

Verschuiving groot onderhoud Kloosterstraat – Kooltjesbuurt

Terug naar navigatie - Verschuiving groot onderhoud Kloosterstraat – Kooltjesbuurt

De Kloosterstraat in Naarden staat dit jaar gepland voor groot onderhoud aan wegen. Uit een recente 
inspectie is naar voren gekomen dat de riolering vervangen moet worden. In verband met de extra 
voorbereidingstijd die hiervoor nodig is, is de uitvoering uitgesteld naar medio 2025/2026. Met de 
uitstel van de Kloosterstraat ontstaat ruimte in de uitvoeringsplanning voor groot onderhoud aan de 
Kooltjesbuurt dat gepland stond in 2026. Deze wijziging in uitvoering kan financieel neutraal 
uitgevoerd worden binnen de voorziening wegen.

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Gedeeltelijke vrijval reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden

Terug naar navigatie - Gedeeltelijke vrijval reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden

In 2021 is de reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden ter grootte van € 3.050.000 gevormd voor 
de kapitaallasten van de investering met betrekking tot het aanpassen van de Maxisweg tot een goede 
ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de 
Muidertrekvaart. De investering is in 2022 afgesloten met een totaalsaldo van € 2.730.612. Omdat een 
kapitaallastenreserve maximaal het bedrag van de afschrijvingslasten van een investering mag 
16
bevatten valt het overtollige saldo van deze reserve ter hoogte van € 319.388 vrij. Daarnaast wordt nu 
ook de definitieve jaarlijkse onttrekking aan de kapitaallastenreserve geraamd voor 2023 (€ 109.424). 
De meerjarige onttrekking wordt verwerkt in de begroting 2024. De investering grote projecten Muiden 
is afgesloten voor een lager bedrag dan de kapitaallasten reserve die hiervoor is gevormd. Omdat een 
kapitaallastenreserve maximaal het bedrag van de afschrijvingslasten van een investering mag 
bevatten valt het overtollige saldo van deze reserve ter hoogte van € 319.388 vrij.


Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 319.388 voordelig incidenteel en € 109.424
voordelig structureel

Omgevingsvergunningen/leges

Terug naar navigatie - Omgevingsvergunningen/leges

Het aantal bouwaanvragen is begin 2023 enigszins gedaald, er wordt extra fte ingezet op de 
voorbereidingen voor de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. We verwachten eind 
2023 een stijging van het aantal aanvragen als gevolg van de nieuwe omstandigheden voor de 
aanvragers die de Wet Kwaliteitsborging Bouwen met zich mee gaat brengen.
De kosten voor inhuur voor vergunningverlening zijn hoger dan begroot. Bij het destijds opstellen van 
de begroting was de verwachting dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd zou zijn, en er 
minder werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd zouden worden.
Er wordt daarom zowel aan de lastenkant (inhuur) als batenkant (leges) € 1.000.000 bijgeraamd.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Naarderheem

Terug naar navigatie - Naarderheem

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van zorgcentrum Naarderheem te 
Naarden is verleend. De legesinkomsten dienen als gevolg hiervan geraamd te worden met € 
1.592.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 1.592.000 voordelig incidenteel

Hakkelaarsbrug

Terug naar navigatie - Hakkelaarsbrug

Uit de inspectie is gebleken dat onderhoud aan de Hakkelaarsbrug niet langer uitgesteld kan worden. 
Dit komt doordat Chroom 6 is aangetroffen. Ook zijn de gelden in het verleden niet geïndexeerd. 
Omdat er daarnaast gekozen is de brug open te houden tijdens de werkzaamheden leidt deze 
samenkomst van omstandigheden tot hogere kosten. In totaal € 377.000 voor de jaren 2023 en 2024.


Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Openbare Verlichting

Terug naar navigatie - Openbare Verlichting

Op dit moment zijn er veel storingsmeldingen waarop actie wordt uitgevoerd door de 
contractaannemer om lampen te vervangen. Hierdoor is het huidige budget ontoereikend om de 
storingen te verhelpen. Vanaf 2024 starten we met het verledden waardoor het aantal storingen zal 
afnemen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 150.000 nadelig incidenteel

Geluidsisolatieproject

Terug naar navigatie - Geluidsisolatieproject

Voor de sanering van B-lijst woningen ontvangen wij als gemeente een subsidie vanuit Bureau Sanering 
Verkeerslawaai (BSV), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanwege de 
lange doorlooptijd van dit project heeft Wits Vastgoedonderhoud Nederland, de uitvoerder van het 
project, een verzoek gedaan tot indexatie. BSV heeft dit verzoek gehonoreerd. Hierdoor zullen de 
kosten voor dit project hoger worden. Deze kosten zullen verwerkt worden in de subsidie. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Arbitrage project Krijgsman

Terug naar navigatie - Arbitrage project Krijgsman

De gemeenteraad is in de besloten raad van 5 juni geïnformeerd over het eindvonnis in de 
arbitragezaak en over de hoogte van het schadebedrag. De arbitrage was als risico geformuleerd in de 
paragraaf Weerstandsvermogen, maar daarvoor was om moverende redenen geen reservering 
opgenomen in de begroting.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 2.114.000 nadelig incidenteel

Doorschuiven budget visie Wonen en Zorg

Terug naar navigatie - Doorschuiven budget visie Wonen en Zorg

Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg heeft langer op zich laten wachten. Dit komt doordat het 
vaststellen van de visie niet in begin 2023 is afgerond. De vaststelling volgt in het tweede halfjaar van 
2023. Daardoor moet een deel van het geld dat gereserveerd was voor de acties uit het uitvoeringsplan 
bij de visie, waaronder het opzetten van een stimulerings- en bewustwordingsprogramma voor 
senioren, worden doorgeschoven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 130.000 voordelig

Uittreedsom GNR

Terug naar navigatie - Uittreedsom GNR

De participanten Amsterdam en Noord-Holland zijn uit het GNR getreden en hebben hiervoor een 
uittreedsom van in totaal € 19.138.880 betaald aan het GNR. De uittreedsom wordt na rato van 
inwonersaantal verdeeld over de overgebleven participanten. Gooise Meren ontvangt na goedkeuring
van de totaalsom € 4.777.042. Dit bedrag wordt in 2023 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 4.777.042 voordelig incidenteel

3.3.1.2 Samen werken aan de energietransitie

Terug naar navigatie - 3.3.1.2 Samen werken aan de energietransitie

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de uitbreiding van capaciteit. Met 
deze middelen hebben we de interne capaciteit kunnen uitbreiden en een deel van de subsidie aan 
Wattnu, voor de inzet van energiecoaches en andere adviseurs, kunnen bekostigen. Voor Gooise Meren 
is voor 2023 een bedrag van € 1.085.543,- beschikbaar gesteld vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit 
decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Een vergelijkbaar bedrag is beschikbaar 
voor de jaren hierna. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze bedragen nog niet bekend. Via 
dit voortgangsverslag wordt dit alsnog verwerkt.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Brug Oostbeer/Boomgat/Admiraal Helfrichlaan

Terug naar navigatie - Brug Oostbeer/Boomgat/Admiraal Helfrichlaan

Deze bruggen zijn nog in eigendom van Stichting Monumenten Beheer (SMB). De gemeente heeft een 
samenwerkingsovereenkomst voor totaal onderhoud en beheer. 
Bij inspectie is gebleken dat de landhoofden dringend vervangen moeten worden. Hiervoor is geen 
budget gereserveerd. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is besloten deze werkzaamheden dit jaar 
al uit te gaan voeren.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 104.000 nadelig incidenteel

Groene uitweggelden

Terug naar navigatie - Groene uitweggelden

Voor verschillende projecten zijn subsidies aangevraagd vanuit de pot groene uitweggelden, omdat de 
beschikkingen van de subsidies zijn verleend kan de subsidie bijdrage geraamd worden op de 
desbetreffende projecten. Muiden Noord West wordt nog € 31.153 voor geraamd en voor Waterpoort 
Vecht Muiden € 265.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal 

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€91.000 nadelig)
- Drainageplan begraafplaats Muiden (€ 14.000 nadelig)
- Electrakast markt vervangen (€ 15.000 nadelig)
- Openbare kunstobjecten verlichting Empty Eyes vervangen (€12.000 nadelig)
- Correctie doelgroepenverordening en starters van programma 1 naar 3 (€ 20.000 nadelig) 
- Gas en elektra gebouwen FIA (€ 13.000 voordelig)
- Geactualiseerde berekening kostendekking riolering (€ 33.000 nadelig)
- Overig < € 10.000 (€ 10.000 nadelig)

3.3. Kredieten

Spieringbrug

Terug naar navigatie - Spieringbrug

De hoofdcilinder van de aandrijving van de Spieringbrug is defect. Als beheermaatregel wordt er een 
reserve cilinder aangeschaft. De kans dat het defect weer optreedt is gering maar de gevolgen zijn 
groot. De verwachte aanschafkosten hiervan bedragen € 96.000.
De brug is in onderhoud bij derden. Stappen voor een juridisch traject worden onderzocht.

Kerkstraat/Schoolstraat

Terug naar navigatie - Kerkstraat/Schoolstraat

Kerkstraat/Schoolstraat is opgeleverd en wordt in het derde kwartaal financieel afgerond met een 
overschrijding van € 56.000. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door noodzakelijk 
archeologisch onderzoek, scopewijzigingen, (nieuwe stenen, in plaats van hergebruik) en extra uren.

Gemaal IJsselmeerweg

Terug naar navigatie - Gemaal IJsselmeerweg

Met een tijdelijke aanpassing van de installatie is de afvoer van het rioolwater geborgd tijdens 
werkzaamheden aan het huidige gemaal. De meerkosten van € 25.000 worden bijgeraamd.

Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet)

Terug naar navigatie - Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet)

Een voorbereidingskrediet van € 150.000 is nodig om het Functioneel/Ruimtelijk Programma Van Eisen 
op te stellen waar de huidige werflocaties en de huisvesting voor medewerkers en opslag op de 
begraafplaats voor de toekomst aan moeten voldoen inclusief financiële onderbouwing. Het gaat 
concreet om de huisvesting van BORG medewerkers, boa’s van VTH en om opslagruimte. Het 
voorbereidingskrediet was opgevoerd in de perspectiefnota 2024 maar om de voortgang erin te 
houden is besloten om het mee te nemen in dit voortgangsverslag in plaats van in de begroting 2024. 

Beslispunten kredieten

Terug naar navigatie - Beslispunten kredieten

• Een krediet van € 96.000 beschikbaar te stellen voor een reserve cilinder Spieringbrug 
• Een aanvullend krediet van € 56.000 beschikbaar te stellen voor de Kerkstraat/Schoolstraat
• Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het gemaal IJsselmeerweg
• Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 
gemeentewerven

Beslispunt reserves

Terug naar navigatie - Beslispunt reserves

• Een bedrag ter hoogte van € 319.388 vrij te laten vallen en een bedrag van € 109.424 te 
onttrekken uit de reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
19
• Een bedrag ter hoogte van € 4.777.042 te storten in de bestemmingsreserve afkomstig uit de 
uittreedsom GNR 

Beslispunt overhevelingen

Terug naar navigatie - Beslispunt overhevelingen

• Budget van € 130.000 voor uitvoering visie Wonen en Zorg over te hevelen naar 2024

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m augustus
Totaal lasten 41.877 2.254 4.335 48.466
Totaal baten -27.047 -496 -8.644 -36.186
Resultaat voor bestemming 14.830 1.758 -4.308 12.280
Toevoeging reserves 0 0 4.777 4.777
Onttrekking reserves -80 0 -429 -509
Resultaat na bestemming 14.750 1.758 40 16.549