Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Algemene ontwikkelingen

1.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Wmo

Terug naar navigatie - Wmo

Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. De totale uitgaven worden geprognosticeerd op ongeveer € 8,5 mln. voor 2023. De begroting is € 7,6 mln. voor 2023. Dit betekent dat er een tekort ontstaat van ongeveer € 850.000 op basis van deze prognose.
De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor Wmo een stabiel verloop kent gedurende het jaar. De uitgaven met name op huishoudelijke hulp en begeleiding & verzorging zijn met name toegenomen. Daarom is het voorstel om de lasten voor Wmo met € 850.000 bij te ramen.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 850.000 nadelig incidenteel

Opvang en beschermd wonen

Terug naar navigatie - Opvang en beschermd wonen

In verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase in het kader van de uitloopovereenkomsten in het kader van de vorige contractperiode, is de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager uitvallen. Het nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatie- c.q. opstartende realisatiefase. Het is nog onduidelijk hoe snel dit product zich zal ontwikkelen en daarmee is de prognose op dit specifieke product ook nog onzeker.
We ramen zowel de baten als de lastenkant met € 500.000 af.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: budgettair neutraal.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€ 35.000 nadelig)
- Bijramen toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd naar aanleiding van regio begroting (€23.000 nadelig)
- Correctie beleidsontwikkeling jeugd M&O Sociaal domein van programma 2 naar 1 (€ 30.000 nadelig)
- Correctie doelgroepenverordening en starters van programma 1 naar 3 (€ 20.000 voordelig)
- Overig < € 10.000 (€2.000 nadelig)

1.3.1.3. Voorkomen isolement

Terug naar navigatie - 1.3.1.3. Voorkomen isolement

De ontwikkeling van GGZ Landing in de wijk gaat in samenhang en dus ook gelijktijdig met het de 
uitwerking van het IZA GGZ, IZA GALA (ontwikkeling Sociale Basis) en met de ontwikkeling van het 
product beschermd thuis. Deze trajecten zijn medio 2023 gestart. Dat maakt dat de ontwikkeling van 
GGZ Landing in de wijk pas in 2024 in praktijk kan worden gebracht. Dat betekent dat er in 2023 geen 
kosten worden gemaakt. De kosten vallen dus ook niet in 2023 en 2024 maar in 2024 en 2025. We 
stellen voor om het budget van 2023 over te hevelen naar 2025, omdat in 2024 gebruik gemaakt kan 
worden van het budget dat al in de begroting is opgenomen.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 50.000 voordelig incidenteel

1.3.1.8. Aanpak effectief inzetten subsidies

Terug naar navigatie - 1.3.1.8. Aanpak effectief inzetten subsidies

De werving van de projectleider accounts-houderschap grote subsidies (aanpak effectief inzetten 
subsidies) is in de zomermaanden gestart en daarmee flink vertraagd. Hierdoor wordt het daarvoor in 
VV1 2023 toegekende budget deels uitgegeven en de kosten deels verschuiven naar 2024.
De projectleider is per 22 augustus 2023 aangesteld. Dat betekent dat een deel van de geraamde 
middelen namelijk € 40.000 (VV1 2023) wordt doorgeschoven naar 2024. 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 40.000 voordelig incidenteel

1.3. Kredieten

Geen

Terug naar navigatie - Geen

Beslispunt overhevelingen
• Budget van € 50.000 voor Voorkomen isolement over te hevelen naar 2025
• Budget van € 40.000 voor aanpak effectief inzetten subsidies over te hevelen naar 2024

Beslispunt overhevelingen

Terug naar navigatie - Beslispunt overhevelingen

• Budget van € 50.000 voor Voorkomen isolement over te hevelen naar 2025
• Budget van € 40.000 voor aanpak effectief inzetten subsidies over te hevelen naar 2024

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m augustus
Totaal lasten 26.505 3.029 183 29.717
Totaal baten -3.384 -825 509 -3.700
Resultaat voor bestemming 23.121 2.204 691 26.016
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -171 -68 0 -239
Resultaat na bestemming 22.949 2.137 691 25.777