Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Algemene ontwikkelingen

BUIG

Terug naar navigatie - BUIG

Het BUIG budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met 
name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. De 
definitieve vaststelling van het budget voor 2023 wordt in oktober 2023 bekend gemaakt. Wij 
verwachten hierin de verwerking van de verhoging van het minimumloon waardoor het te ontvangen 
bedrag van het rijk hoger uitvalt. Desondanks verwachten wij een nadeel. Dit exacte nadeel is nog niet 
te berekenen wegens de eerdergenoemde vaststelling van dit budget in oktober. 

Verkeersborden - Optimalisatie

Terug naar navigatie - Verkeersborden - Optimalisatie

Volgens onderzoek van Veilig Verkeer Nederland en het kenniscentrum CROW staan er in heel 
Nederland teveel verkeersborden. Naar aanleiding hiervan zijn recentelijk alle verkeersborden 
geïnspecteerd en geïnventariseerd. Aan de hand van deze inspectieronde wordt een saneringsplan van 
verkeersborden uitgewerkt. Tevens worden werkzaamheden naar aanleiding van de onderhoudsstaat 
in dit plan verwerkt. Naar verwachting kunnen verkeersborden verwijderd worden wat in de toekomst 
een besparing op het onderhoudsbudget oplevert. Voor de sanering zijn uitvoeringsgelden nodig die 
momenteel worden begroot. Bij de decemberwijziging worden de benodigde bedragen opgevoerd.

4.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Loonkostensubsidie

Terug naar navigatie - Loonkostensubsidie

Wij willen u op de hoogte stellen dat zowel de baten als lasten voor de loonkostensubsidie van het 
product BUIG naar product re-integratie gaan. Dit gaat om een bedrag van circa € 404.000 en is louter 
een administratieve wijziging. Met deze wijziging worden de gelden vanuit het juiste product op de 
balans berekend. Ook zorgt deze wijziging ervoor dat de informatie voor derden juist is. 
De lasten en baten worden van het BUIG budget naar re-integratie verplaatst met € 404.000.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Handhavers Sociale Recherche

Terug naar navigatie - Handhavers Sociale Recherche

De deelnemende gemeenten aan de Regionale Sociale Recherche Gooi en Vecht (SR) hebben 
problemen met het invullen van formatie op het gebied van handhaving. Naast een uitdagende 
arbeidsmarkt lijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn dat de handhavers in hun eigen gemeente 
slechts één- of tweepitters zijn. Dit zorgt voor problemen bij o.a. vervanging, training, opleiding, 
inwerken en casusbespreking. De verwachting is dat schaalvergroting een oplossing biedt.
Door de handhavers en sociaal rechercheurs samen te brengen in één team onder één manager, kan 
bovenstaande worden bevorderd. Gooise Meren biedt betere secundaire arbeidsvoorwaarden dan 
Hilversum, waardoor de functie aantrekkelijker wordt. Het in dienst nemen van alle handhavers en 
sociaal rechercheurs bij Gooise Meren zorgt voor gelijke arbeidsvoorwaarden en een sterker team.
Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren 3 fte extra handhavers gaat aannemen ad € 222.000 op 
jaarbasis vanaf 2024. Voor 2023 betreft het geen heel jaar en is het effect van € 55.000 te zien in de overige wijzigingen. De 
hiermee samenhangende kosten worden aan de gemeenten Hilversum en Wijdemeren doorberekend. 
Derhalve budgettair neutraal.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Flankerend beleid energiearmoede

Terug naar navigatie - Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt middelen beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen 
als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2023 wordt aan gemeenten geld beschikbaar 
gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om 
gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 108.000 nadelig incidenteel (op programma 6 zijn 
de middelen van het Rijk geraamd; per saldo budgetneutraal)

Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden

Terug naar navigatie - Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden

Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen, onder 
wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen 
onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten 
hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. Deze 
uitkering is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor maken met
betrekking tot de periode januari tot en met juli 2023. Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte 
mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie 
te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden
en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de 
Nederlandse taal essentieel. De middelen hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs 
aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 260.000 nadelig incidenteel (op programma 6 zijn 
de middelen van het Rijk geraamd; per saldo budgetneutraal)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (budgettair neutraal)
- 3 fte Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren, €55.500 (budgettair neutraal)

Incidenteel (€ 14.000 nadelig)
- Meicirculaire indexatie WSW (€ 11.000 nadelig)
- Gas en elektra gebouwen FIA (€ 10.000 voordelig)
- Overig < € 10.000 (€ 13.000 nadelig)

4.3. Kredieten

Verkeersregelinstallaties (VRI) Nulmeting

Terug naar navigatie - Verkeersregelinstallaties (VRI) Nulmeting

Dit jaar zijn alle 27 verkeersregelinstallaties (VRI) geïnspecteerd volgens de Nulmeting methode omdat 
we gaan aansluiten bij de regionale meldkamer. Het resultaat van de inspectie geeft weer dat er veel 
herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd zowel reparaties als vervangingen. 
Op dit moment worden de herstel- en vervangingskosten begroot. Bij de decemberwijziging worden de 
benodigde bedragen opgevoerd. 
De vervanging van de VRI Bussumergrindweg duldde geen uitstel; de vervanging van deze installatie is 
al in gang gezet (€ 56.000).

Tabel programma 4

Terug naar navigatie - Tabel programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2023 gewijzigd
t/m augustus
Totaal lasten 26.406 16.752 427 43.585
Totaal baten -17.141 -13.477 -55 -30.673
Resultaat voor bestemming 9.265 3.275 372 12.912
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 -102 0 -102
Resultaat na bestemming 9.265 3.173 372 12.810