Omschrijving (toelichting)

In de Programmabegroting zijn verplichte indicatoren opgenomen. Over het algemeen zeggen de verplichte indicatoren onvoldoende over de effectiviteit van het beleid. We streven ernaar indicatoren te ontwikkelen die deze informatie wel bieden en die daarmee ook sturingsmogelijkheden geven. In de voorliggende Programmabegroting 2021 zijn voor het product Duurzaamheid (Programma 5) de eerste indicatoren opgenomen.

Omschrijving (label)
VV2-2021Toelichting

--

Kwaliteit

We zijn in 2021 gestart met het ontwikkelen van eigen indicatoren. Het plan was om voor programma 2 Veiligheid, programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Leefbaarheid, programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen, programma 6 Werk en Inkomen en programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie indicatoren te ontwikkelen en in de Programmabegroting 2022 op te nemen. Vanwege andere ambities, zoals het traject Duurzame balans in de begroting, is dit niet voor alle programma's gelukt. Er zijn indicatoren ontwikkeld voor programma 2, programma 5 (onderdeel Duurzaamheid) en programma 6.