Financiële overzichten

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 422.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving Voordeel Nadeel Incidenteel Structureel
2021 2021
1. Inwoners en Bestuur
Naarderbos en Oud Valkeveen 150.000 I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Compensatie degeneratie wegen 105.000 105.000 I
Weginspecties 150.000 I
Bereikbaarheid blusvoorzieningen en brandbronnen 100.000 I
Parkeeropbrengsten 350.000 I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme
Omgevingsvergunningen 835.000 835.000 I
Bestemmingsplannen 133.000 I
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (Spuk IJZ) 491.000 491.000 I
Dotatie reserve kapitaallasten Villa Zeezicht 102.000 I
Grondexploitatie Bredius 1.531.000 1.535.000 I
Sportmaterialen Sporthal Bredius 70.000 I
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 200.000 200.000 I
Gevelisolatie 654.000 654.000 I
Bomencompensatie A1/A6 94.000 94.000 I
Groen De Krijgsman 228.000 I
Energietransitie Warmtenet Muiderberg 90.000 I
6. Werk en Inkomen
Werken aan Werk 271.000 I
TONK-regeling 108.000 I
TOZO 3.935.000 3.935.000 I
Buig participatiewet 738.000 738.000 I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Coronasteun Versa 150.000 I
Jeugdhulp 987.000 I
WMO 727.000 I
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Coronasteun maatschappelijke organisaties 162.000 162.000 I
Coronasteun 35% cofinanciering 11.000 11.000 I
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS-regeling) 64.000 64.000 I
9. Algemene baten en lasten
Kapitaallasten (Afschrijving en Rente) 1.197.000 I
Meicirculaire 2021 1.093.000 I
OZB 200.000 S
Afboeking stelposten 63.000 I
Duurzame balans 323.000 S
Saldo kleiner dan € 70.000 8.000 I
Totaal in € 11.861.000 12.283.000

Ontwikkeling algemene reserve in 2021

Terug naar navigatie - Ontwikkeling algemene reserve in 2021

De Algemene Reserve laat de volgende ontwikkeling zien in 2021.

Verloop Algemene Reserve
Stand Algemene Reserve per 31 december 2020 € 32.235.832
Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 (2e VV 2020) -/- € 602.334
Tijdelijke huisvesting van 2020 naar 2021 (2e VV 2020) -/- € 13.090.000
MFC Keverdijk (RV1959202) -/- € 150.000
Saldo Begrotingswijziging december 2020 -/- € 696.496
Taakstelling begroting 2021 (begroting 2021) -/- € 550.000
Herstel dak Villa Zeezicht (Rb 21-3-2021) -/- 413.000
Singelgracht Muiden (Rb 7-4-2021) -/- € 440.000
Jaarstukken 2020 (Rb 7-7-2021) -/- 971.034
Boeking reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs € 13.090.000
Begrote stand tot 2e voortgangsverslag 2021 € 28.412.968