5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Financiële bijstellingen

Onderhoud Groen De Krijgsman

Terug naar navigatie - Onderhoud Groen De Krijgsman

Het KNSF terrein (de Krijgsman) is nog niet in zijn geheel gereed en overgedragen aan de gemeente. Hierdoor valt een deel van het geraamde budget voor het onderhoud vrij.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 228.000 voordelig (incidenteel).

Uitvoering gevelisolatie

Terug naar navigatie - Uitvoering gevelisolatie

De gemeente Gooise Meren ontvangt subsidie (€ 654.000) vanuit het Rijk om woningen die volgens de wettelijke norm te hoge geluidsbelasting aan de gevel ondervinden, te saneren. Het saneringsproject van de B-lijsten woningen heeft in 2021 geleid tot geluidsisolatie van meerdere woningen in Gooise Meren. De verwachte totale uitgaven voor 2021 zijn afhankelijk van externe factoren. Het project verloopt budget neutraal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Bomencompensatie A1/A6

Terug naar navigatie - Bomencompensatie A1/A6

Voor de compensatie van het groen voor de verplaatsing en verbreding van de A1 en A6 zijn door de gemeente bomen geplant. Hiervoor is compensatie (€ 94.000) van Rijkswaterstaat ontvangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Terug naar navigatie - Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Gooise Meren heeft € 200.000 aan subsidiegeld ontvangen vanuit de regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) van Binnenlandse Zaken. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie.De middelen worden als subsidie verstrekt aan Wattnu.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Energietransitie Warmtenet Muiderberg

Terug naar navigatie - Energietransitie Warmtenet Muiderberg

Opdracht die het Rijk de gemeente heeft opgelegd om in 2050 aardgasvrij te zijn, brengt voor de gemeente een verantwoordelijkheid met zich mee om koppelkansen te benutten en te gaan starten met voorbereidende werkzaamheden. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat vanwege de complexiteit intern projectmanagement nodig is voor het project Muiderberg.
De kosten voor een projectmanager hebben betrekking op de voorbereidende werkzaamhedendoor de gemeente zelf en er is in de begroting geen rekening gehouden met deze extra kosten. De inzet van de projectmanager zorgt er voor dat de gemeentelijke organisatie effectief en efficiënt wordt betrokken waardoor kosten worden gecontroleerd en dat de opgedane kennis & ervaring wordt geborgd binnen de gemeente en de provincie.
Daarnaast is in 2021 externe advisering noodzakelijk, omdat op bepaalde gebieden inhoudelijke expertise binnen de gemeente ontbreekt. Een concreet voorbeeld hiervan is juridische kennis op het gebied van staatsteun. De kennis die wordt opgedaan door middel van externe advisering is van wezenlijk belang voor de uitvoering van de Transitievisie warmte in de komende jaren. Op 22 juni 2021 heeft het college besloten om de kosten van € 90.000 mee te nemen in het 2e voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 90.000 nadelig (incidenteel).

Revitalisering Aula begraafplaats Bussum

Terug naar navigatie - Revitalisering Aula begraafplaats Bussum

In verband met onverwacht extra asbest en niet geraamde interne uren is er een overschrijding van
€ 50.000 ten opzichte van de raming. De extra kapitaallasten worden meegenomen in de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.