3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Financiële bijstellingen

Compensatie degeneratie wegen

Terug naar navigatie - Compensatie degeneratie wegen

Nutswerkzaamheden leiden tot schade aan het wegenareaal, waarvoor aan de gemeente een vergoeding wordt betaald. De baten kunnen voor 2021 incidenteel worden opgehoogd met € 105.000. Omdat de schade van deze werkzaamheden ook weer hersteld moet worden, stellen wij voor de lasten voor klein onderhoud wegen met een gelijk bedrag te verhogen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Weginspecties

Terug naar navigatie - Weginspecties

In een cyclus van twee jaar worden alle wegverhardingen in onze gemeente geïnspecteerd op schadebeelden. Dit gebeurt volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen. In 2017 is het beheerplan Wegen 2.0 vastgesteld. Dit huidige beheerplan wordt nog tot 2022 gehanteerd en is gebaseerd op de resultaten van de weginspectie 2016. Volgens de cyclus moet er dit jaar een weginspectie uitgevoerd worden. Om goed inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van ons wegenareaal, is het noodzakelijk in 2021 alle wegen in Gooise Meren in één keer te inspecteren. De kosten voor deze weginspectie worden geraamd op € 150.000.
In het nieuw nog vast te stellen beheerplan Wegen zijn de toekomstige financiële middelen ten behoeve van de weg inspecties meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadelig (incidenteel).

Bereikbaarheid bluswatervoorzieningen en brandbronnen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid bluswatervoorzieningen en brandbronnen

Gooise Meren is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de bluswatervoorzieningen en brandbronnen gelegen in ons beheer areaal. De Brandweer Gooi en Vechtstreek inventariseert en controleert deze bluswatervoorzieningen naar aanleiding van een ernstige brand in Amstelveen in 2018 en komt voort vanuit een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie. In vervolg op de nog lopende inventarisatie en controle van de Brandweer, moeten er op diverse locaties aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd worden om de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen te garanderen. Op basis van urgentie, zijn we dit jaar gestart met diverse aanpassingen, u moet dan denken aan bestrating technische oplossingen, het aanbrengen van markeringen en paaltjes of verplaatsingen bluswatervoorzieningen.
Doordat de uit te voeren werkzaamheden per locatie maatwerk zijn, waren de te maken kosten vooraf moeilijk in te schatten. Nu we een deel van de werkzaamheden hebben uitgevoerd, is de verwachting dat voor 2021 de kosten voor de gerealiseerde aanpassingen € 100.000 zijn. De inventarisatie en controle is nog niet afgerond. Voor 2022 is de verwachting dat de aanpassingen ook € 100.000 bedragen; zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij hierop zo nodig terugkomen in het 1e voortgangsverslag 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 100.000 nadelig (incidenteel).

Parkeerinkomsten

Terug naar navigatie - Parkeerinkomsten

De inkomsten van naheffingen, straat- en garageparkeren zijn in verband met coronamaatregelen lager dan voorgaande jaren. Het verschil t/m juni is ongeveer € 350.000. De verwachting is dat op basis van huidige Coronamaatregelen de inkomsten van parkeren voor het komende half jaar vergelijkbaar zijn met dezelfde periode in voorgaande jaren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 350.000 nadelig (incidenteel).

Wijzigingen investeringen gladheid en tractie

Terug naar navigatie - Wijzigingen investeringen gladheid en tractie

Er is € 55.000 opgenomen voor de fundering van de zoutsilo. Alle aanvullende onderzoeken (o.a. de sondering en de constructieberekeningen) zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de engeneeringskosten nu in beeld. De totale kosten voor de fundering van de zoutsilo komen uit op € 160.000 en vraagt om een extra investering van € 105.000.

Er was voorzien in de aanschaf van een multifunctionele machine en de vervanging van een wijktractor. Eerstgenoemde zou ook voor de gladheidsbestrijding ingezet kunnen worden. Bij nader inzien is een smalspoortractor effectiever in te zetten en dus kostenbesparend. In plaats van twee is daarom slechts één investering nodig. Daarom is besloten om een smalspoortractor (is duurder dan een wijktractor) aan te schaffen in plaats van een multifunctionele machine en een wijktractor. Deze smalspoortractor wordt ook ingezet op één van de strooiroutes en voor groenonderhoud. Per saldo een € 30.000 lagere investering.

In 2021 maken we de omslag van droog naar nat strooien. Dit leidt tot verlaging in de investeringsbedragen voor de gladheidbestrijding met € 14.000.

Met name door de langere levensduur van de nieuwe investeringen zijn de totale kapitaallasten
€ 28.000 lager dan begroot. Dit voordeel wordt meegenomen in de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Brug Hooftlaan, Bussum

Terug naar navigatie - Brug Hooftlaan, Bussum

De verkeersbrug gelegen in de Hooftlaan (Bussum) is aan herstel/vervanging toe. Deze brug komt vanuit de constructieve veiligheid toets als onacceptabel risico naar voren. Een vervolg inspectie met een variantenstudie is uitgevoerd om de herstelmogelijkheden van deze brug te bepalen. Om de voorbereiding voor deze noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden op te starten, is een voorbereidingskrediet nodig van € 75.000.
Dit kapitaallasten van het nog door de raad vast te stellen uitvoeringskrediet (inclusief het voorbereidingskrediet) worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Openbare verlichting Amersfoortsestraatweg

Terug naar navigatie - Openbare verlichting Amersfoortsestraatweg

Uit een veiligheidsinspectie is gebleken dat de lichtmasten aan de Amersfoortsestraatweg onveilig en onstabiel zijn. Het gaat om de lichtmasten vanaf de A1 tot de Huizerweg. De meeste lichtmasten staan in een groenstrook. Het deel onder de grond is doorgerot. Om de onveilige situatie op te heffen, is met spoed opdracht gegeven om 43 lichtmasten te vervangen. Omdat de armaturen op de bestaande lichtmasten verouderd zijn, worden deze gelijk met de uit te voeren werkzaamheden vervangen voor Led armaturen.
Om de noodzakelijke werkzaamheden te realiseren is een investering benodigd van € 79.000.
De gemiddelde kapitaallasten van deze investering Openbare verlichting Amersfoortsestraatweg bedragen € 2.600 en worden in de begroting 2022 e.v. verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving

Terug naar navigatie - Project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving

Bij de rioolwerkzaamheden bij de Herenstraat/Spiegelstraat, onderdeel van project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving, verwachten we een tekort op de post riolering als gevolg van onbekende ondergrondse obstakels. Hierdoor moest het rioolontwerp tijdens de uitvoeringsfase worden herzien en is er circa 4 maanden vertraging op het totale project. Dit leidt tot hogere projectkosten. Voor het project is subsidie aangevraagd bij zowel de provincie Noord-Holland als het Rijk. Vanuit het Rijk is een rijksbijdrage (SPV) van € 210.000 toegekend aan het project en verwerkt in het 1e voortgangsverslag 2021). Vanuit de provincie wordt een subsidiebedrag van minimaal € 400.000 verwacht. Afhankelijk van de berekeningsmethode van de provincie kan het subsidiebedrag hoger uitvallen tot maximaal € 690.000. De BDU subsidie was nog niet opgenomen in de begroting. Met deze extra subsidie-inkomsten van in ieder geval € 400.000 is er voor dit project een besteedbaar budget van € 4.700.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Met de actuele eindprognose van € 4.800.000 aan projectkosten is er op dit project een verwacht tekort van circa € 100.000. De extra kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2022 verwerkt.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• Het krediet voor de fundering zoutsilo met € 105.000 te verhogen;
• Het krediet van de multifunctionele machine (€ 80.000) te laten vervallen;
• Het krediet voor de tractor te verhogen met € 50.000;
• De diverse kredieten betreffende de omslag van droog naar nat strooien met per saldo € 14.000 te verlagen;
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor herstel/vervanging Brug Hooftlaan;
• Een krediet beschikbaar te stellen van € 79.000 voor openbare verlichting Amersfoortsestraatweg;
• Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van per saldo € 100.000 (€ 500.000 uitgaven en
€ 400.000 inkomsten) voor project Herinrichting Beerensteinerlaan).

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Voorziening onderhoud wegen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud wegen

Door krapte op de arbeidsmarkt van civiel-technisch personeel stagneren geplande onderhoudswerkzaamheden en/of projecten in tijd. Het tekort aan civiel-technisch personeel betreft alle lagen van deze bedrijfstak, van opdrachtgever, ingenieursbureau tot externe leverancier en/of aannemer. Door deze stagnatie moet de voorgenomen uitvoeringsplanning ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden worden aangepast en schuiven enkele projecten in Muiden en Muidenberg in tijd naar achteren.