Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad


Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2021.

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het
voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de
programmabegroting.

Doordat het eerste en tweede voortgangsverslag gelijktijdig met respectievelijk de
perspectiefnota/jaarrekening en begroting verschijnen, is er vaak sprake van tweemaal dezelfde
informatie. Wij nemen daarom voortaan in de voortgangsverslagen geen informatie meer op die
tegelijkertijd ook in andere documenten aan de orde komt, maar alleen nog incidentele
begrotingswijzigingen en echt significante (financiële) informatie. Dit betreft dus alleen wijzingen op de
lopende begroting. Meerjarige effecten dienen ter integrale afweging te worden meegenomen in resp.
Perspectiefnota en Programmabegroting. Hierdoor wordt het voortgangsverslag dunner en beter
leesbaar.

Maatregelen uit de begroting
Alleen de maatregelen die significant afwijken en/of politiek gevoelig liggen, lichten we toe. Over de
maatregelen die (nagenoeg) conform planning of afspraak verlopen, melden we niets.

Financiële afwijkingen
In tegenstelling tot voorgaande jaren nemen we vanaf dit tweede Voortgangsverslag alleen incidentele
mee- of tegenvallers op. Alle structurele mee- of tegenvallers worden in de Programmabegroting 2022
opgenomen en bij de bespreking in het college integraal afgewogen. Hiermee voorkomen we dat
meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde begroting. Daarnaast
geven we de raad op deze manier beter en duidelijker inzicht in het financiële beeld voor de komende
jaren.
Wel zal in december nog een aanvullende begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Hierin
zullen met name investeringsbedragen worden geactualiseerd en niet gebruikte budgetten naar 2022
worden doorgeschoven. Hierdoor wordt de kans op onrechtmatigheden in de jaarrekening verkleind.

Investeringen, reserves, voorzieningen, onderhoudsplannen
Net als bij de maatregelen worden alleen die investeringen, reserves, voorzieningen en
onderhoudsplannen toegelicht die significant afwijken en/of politiek de aandacht hebben, zoals door
grondstoffenprijzen en macro-economische ontwikkelingen.


Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op de volgende pagina’s vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op
het begrotingssaldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de beleidsinhoudelijke
afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten aan. Daarnaast worden ook financiële
bijstellingen genoemd. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder
het kopje “beslispunten” expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in het BBV (= Besluit
Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje “beslispunten” hiernaar
verwezen. Tot slot volgt een samenvattend financieel overzicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een
bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat
deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. De wijzigingen hebben betrekking op
2021. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2021 doorwerken. Deze
bedragen zijn in de Programmabegroting 2022 e.v. meegenomen.