9. Programma baten en lasten

Financiële bijstellingen

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Terug naar navigatie - Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Op basis van de verwachte investeringsuitgaven in het begrotingsjaar worden de jaarlijkse kapitaallasten geraamd. In de praktijk blijkt al enkele jaren dat die verwachting niet wordt gerealiseerd.
Dit heeft o.a. te maken met een latere start van een investering of een langer bestuurlijk voortraject.
Om significante afwijkingen in de toekomst te voorkomen, wordt de komende maanden een speerpunt in het Programma Versterking Financiële Beheersing uitgewerkt.
In overleg met een integraal projectteam zullen alleen nog investeringen in de begroting worden opgevoerd die op elkaar zijn afgestemd, op korte termijn noodzakelijk zijn, concreet zijn uitgewerkt en passen binnen het ingestelde kapitaallastenplafond.
Omdat de afschrijving gaat lopen in het jaar na gereedkoming van een investering, verschuift het startjaar van afschrijving en ontstaat er een eenmalig voordeel.
Rente wordt jaarlijks berekend over de werkelijke uitgaven (deze zijn lager dan begroot); waardoor een voordeel ontstaat.
De lagere kapitaallasten voor tijdelijke huisvesting onderwijs leveren geen voordeel op, omdat die worden verrekend met de daarvoor ingestelde reserve.
De financiële verwerking van die boekingen (lagere afschrijving en rente) vindt plaats op de diverse programma’s. Per saldo is het voordeel op afschrijvingen € 687.000 en rente € 510.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 1.197.000 voordelig (incidenteel)

Meicirculaire 2021

Terug naar navigatie - Meicirculaire 2021

In de meicirculaire 2021 ontvangen wij ongeveer € 3,3 miljoen meer dan begroot, waarvan per saldo € 0,9 miljoen vrij besteedbare ruimte overblijft. In een raadsmededeling is e.e.a. nader toegelicht. In het 1e voortgangsverslag is hiervan al € 1,2 verwerkt (corona en bommenregeling). In dit 2e voortgangsverslag wordt van het resterende bedrag een deel direct toegevoegd aan het betreffende budget, de zogenaamde taakmutaties. De grootste toegerekende bedragen betreffen de aanpak jeugdzorg € 514.000 (programma 7) en aanpak problematiek jeugdzorg, wachtlijsten en specialistische zorg € 451.000 (programma 7). Per saldo blijft er daardoor € 1,1 miljoen in dit 2e voortgangsverslag over.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 1.093.000 voordelig (incidenteel)

OZB

Terug naar navigatie - OZB

In augustus 2020 zijn op basis van de marktontwikkeling de WOZ-waardemutaties voor de begroting 2021 bepaald, terwijl de cijfers pas in januari 2021 definitief waren. Het blijkt dat voor woningen deze 3% te laag is ingeschat. Dit komt o.a. doordat de gevolgen van corona op dat moment moeilijk waren in te schatten en een grotere vraag / lager aanbod van woningen zorgde voor extra prijsstijgingen.
Voor de niet-woningen geldt dat door corona er meer leegstand is dan normaal , waardoor er minder aanslagen aan gebruikers opgelegd kunnen worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 200.000 voordelig (structureel)

Afboeking stelposten

Terug naar navigatie - Afboeking stelposten

In de begroting 2021 is een aantal stelposten opgenomen. De belangrijkste die nu vrijvallen zijn de stelpost van € 150.000 ter dekking van het tekort op het begrotingssaldo en een bedrag van € 86.000 die bedoeld was om de extra kosten door areaaluitbreiding (met name De Krijgsman) te dekken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 63.000 nadelig (incidenteel)

Duurzame Balans

Terug naar navigatie - Duurzame Balans

De uitkomst van de exercitie Duurzame Balans bij de Perspectiefnota 2022 heeft in enkele gevallen al effect vanaf 2021. Die financiële gevolgen voor 2021 worden in dit 2e voortgangsverslag verwerkt op de diverse programma’s.
De gevolgen 2022 e.v. worden meegenomen in de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 323.000 voordelig (structureel)

Begrotingsrechtmatigheid: aanscherpen beslispunten onttrekking bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid: aanscherpen beslispunten onttrekking bestemmingsreserves

In de begroting 2021 zijn onttrekkingen aan bestemmingsreserves geraamd als dekking voor diverse activiteiten. Vanwege verscherpte wetgeving moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat door de raad is goedgekeurd (dit geldt niet voor de algemene reserves). Alleen als in het raadsbesluit expliciet is aangegeven dat de “onttrekking maximaal € XX bedraagt”, mag volstaan worden met onttrekking van de werkelijke besteding tot dit maximum. Omdat dit bij een aantal raadsbesluiten van Gooise Meren niet zo is geformuleerd, zou ondanks de werkelijke (lagere) besteding het door de raad goedgekeurde bedrag onttrokken moeten worden.
Om dit aan te passen, wat wel wenselijk is, staan hieronder aangepaste beslispunten voor de onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Dit betreft dus alleen een aanpassing c.q. aanscherping van het beslispunt en geen aanpassing van het totaalbedrag.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• In 2021 een bedrag van maximaal € 1.850.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de bestemmingsreserve Keverdijk ter dekking van de afkoop van de huurlast voor een periode van 25 jaar;
• In 2023 een bedrag van maximaal € 150.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de bestemmingsreserve Keverdijk ter dekking van de projectkosten;
• De kosten van afboeking, voorbereiding en sloop van de noodgebouwen van de Koningin Emmaschool in 2021 ter hoogte van maximaal € 544.662, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar te onttrekken aan de Algemene Reserve Grondexploitaties;
• Ter dekking van de lasten van een hekwerk bij landgoed Nieuw Cruysbergen in 2021 een bedrag van maximaal € 15.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de Algemene reserve Grondexploitatie;
• Ter dekking van de lasten van groenwerkzaamheden in de wijk Mariahoeve te Muiden in 2021 een bedrag van maximaal € 129.673, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden;
• Ter dekking van de lasten van het plan Inclusieve Arbeidsmarkt in 2021 een bedrag van maximaal € 100.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;
• Ter dekking van de lasten van het programma Inclusie in 2021 een bedrag van maximaal € 80.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;
• Ten behoeve van een innovatiebudget voor 2021 en 2022 een bedrag van maximaal € 250.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;
• Ter dekking van de lasten van het faciliteren van wijkcoaches voor 2021 en 2022 een bedrag van maximaal € 20.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;
• Ter dekking van de lasten van de lokale uitvoering Werk aan Werk in 2021 een bedrag van maximaal € 135.000, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Ontwikkeling grondstofprijzen

Terug naar navigatie - Ontwikkeling grondstofprijzen

De gevolgen van corona worden ook zichtbaar in de grondstofprijzen van o.a. staal en hout. Dit heeft, zoals te lezen in de verschillende programma’s, invloed op lopende aanbestedingen en ramingen van onze investeringskredieten.
Gelet op het vorig jaar ingestelde kapitaallastenplafond zal dit vragen om keuzes (prioritering) in de planning van toekomstige nog uit te voeren projecten en daarbij te voteren kredieten.