8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Financiële bijstellingen

Coronasteun maatschappelijke organisaties 2e tranche

Terug naar navigatie - Coronasteun maatschappelijke organisaties 2e tranche

Er is voor € 162.000 aan coronasteun uitbetaald aan meerdere maatschappelijke organisaties op het gebied van Kunst en Cultuur, Cultuur en Erfgoed, Welzijn en Sport op basis van het collegebesluit van 18 mei 2021. De kosten zijn ten laste gebracht van het ondersteuningsfonds.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Coronasteun cofinanciering

Terug naar navigatie - Coronasteun cofinanciering

Vanuit de Provincie Noord-Holland zijn middelen ontvangen ter ondersteuning van de culturele sector (in casu Vestingsmuseum). Hiervoor dient de gemeente zelf voor 35% cofinanciering te zorgen. Het college heeft op 18 mei 2021 besloten die € 11.000 cofinanciering ten laste te brengen van het ondersteuningsfond.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Terug naar navigatie - Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.
De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.
Het bedrag van € 64.000 wordt gebruikt om huren kwijt te schelden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Indexatie Renovatie Indon school

Terug naar navigatie - Indexatie Renovatie Indon school

Alle investeringsbedragen van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan zijn op basis van de indexatie t/m 2020 geactualiseerd en de bijbehorende kapitaallasten zijn in de Programmabegroting 2021 meegenomen. Het uitvoeringskrediet voor de Indonschool was op dat moment echter al gevoteerd op basis van het bedrag zonder indexatie. Dat wordt nu aangepast (€ 292.000) en heeft geen consequenties voor de exploitatiebegroting.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.