Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten
Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren
over:
1. afwijkingen per programma;
2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves per programma;
4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn
voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.
Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag
vermeld. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

Financiën op hoofdlijnen 2021- 2024
In 2021 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 422.000. Dit betreft een saldo van mee
en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt
het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor
2022 e.v. worden de wijzigingen meegenomen in de Programmabegroting 2022-2025.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2021 -2 2021
Saldo Programmabegroting 2021-2024 (november 2020) 60 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 aug  992 N

Mutaties 2e voortgangsverslag

422  N
Nieuw saldo meerjarenbegroting 1354 NEnkele grote wijzigingen (vanaf € 250.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 422.000 in 2021 worden
hieronder kort genoemd.


Nadelen


· Parkeren: door corona minder opbrengsten (€ 350.000 incidenteel, programma 3);
· Werken aan Werk: Het budget is bijgesteld om de verwachte oplopende werkloosheid ten
gevolge van de coronacrisis effectiever aan te pakken (€ 271.000 incidenteel, programma 6);
· Jeugdhulp: Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de
gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp gemaakt
(€ 987.000 incidenteel, programma 7);
· WMO: Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van
verstrekking van individuele voorzieningen Wmo gemaakt (€ 727.000 incidenteel, programma 7).


Voordelen
· Duurzame Balans: De uitkomst van de exercitie Duurzame Balans bij de Perspectiefnota 2022
heeft in enkele gevallen al effect vanaf 2021. (€ 323.000 incidenteel, programma 9);
· Kapitaallasten: Er zijn lagere kosten voor afschrijving en rente omdat de realisatie van de
investeringen achter blijven op de begrote uitgaven (€ 1.197.000 incidenteel, programma 9);
· Algemene uitkering uit het Gemeentefonds: De meicirculaire 2021 laat een voordelig saldo zien
(€ 1.093.000 structureel, programma 9);

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk “financiële
overzichten” zijn de mutaties van het 2e voortgangsverslag gespecificeerd.