1. Blz. 1 VV2-2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 9 Doelstellingen
     1. Blz. 10 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 11 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 12 Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen
   4. Blz. 13 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 14 Doelstellingen
     1. Blz. 15 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 16 Financiële bijstellingen
   5. Blz. 17 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 18 Doelstellingen
     1. Blz. 19 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen
    2. Blz. 20 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 21 Compensatie degeneratie wegen
     2. Blz. 22 Weginspecties
     3. Blz. 23 Bereikbaarheid bluswatervoorzieningen en brandbronnen
     4. Blz. 24 Parkeerinkomsten
     5. Blz. 25 Wijzigingen investeringen gladheid en tractie
     6. Blz. 26 Brug Hooftlaan, Bussum
     7. Blz. 27 Openbare verlichting Amersfoortsestraatweg
     8. Blz. 28 Project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving
     9. Blz. 29 Beslispunten
    3. Blz. 30 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 31 Voorziening onderhoud wegen
   6. Blz. 32 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 33 Doelstellingen
     1. Blz. 34 Maatregel programma 4
      1. Blz. 35 Opstellen doelgroepenverordening
    2. Blz. 36 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 37 Omgevingsvergunningen
     2. Blz. 38 Ruimtelijke ontwikkeling – bestemmingsplannen
     3. Blz. 39 Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (Spuk IJZ)
     4. Blz. 40 Herstel dak Villa Zeezicht
     5. Blz. 41 Grondexploitatie Bredius
     6. Blz. 42 Sporthal Bredius
     7. Blz. 43 Technische wijziging dekking investering Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen
     8. Blz. 44 Verdeling aanschafkosten per levensduur sportmaterialen sporthal Bredius
     9. Blz. 45 Beslispunten
   7. Blz. 46 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 47 Doelstellingen
     1. Blz. 48 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 49 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 50 Onderhoud Groen De Krijgsman
     2. Blz. 51 Uitvoering gevelisolatie
     3. Blz. 52 Bomencompensatie A1/A6
     4. Blz. 53 Regeling Reductie Energieverbruik Woningen
     5. Blz. 54 Energietransitie Warmtenet Muiderberg
     6. Blz. 55 Revitalisering Aula begraafplaats Bussum
     7. Blz. 56 Beslispunten
   8. Blz. 57 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 58 Doelstellingen
     1. Blz. 59 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 60 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 61 Werken aan Werk
     2. Blz. 62 TONK-regeling
     3. Blz. 63 TOZO
     4. Blz. 64 BUIG
   9. Blz. 65 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 66 Doelstellingen
     1. Blz. 67 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen
    2. Blz. 68 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 69 Coronasteun Versa
     2. Blz. 70 Jeugdhulp
     3. Blz. 71 Wmo
     4. Blz. 72 Tijdelijke huisvesting onderwijs (kapitaallasten en reserve)
     5. Blz. 73 Beslispunten
   10. Blz. 74 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 75 Doelstellingen
     1. Blz. 76 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen
    2. Blz. 77 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 78 Coronasteun maatschappelijke organisaties 2e tranche
     2. Blz. 79 Coronasteun cofinanciering
     3. Blz. 80 Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
     4. Blz. 81 Indexatie Renovatie Indon school
     5. Blz. 82 Beslispunten
   11. Blz. 83 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 84 Doelstellingen
     1. Blz. 85 Maatregelen programma 9
      1. Blz. 86 Ontwikkelen beleidsindicatoren
    2. Blz. 87 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 88 Kapitaallasten (rente en afschrijving)
     2. Blz. 89 Meicirculaire 2021
     3. Blz. 90 OZB
     4. Blz. 91 Afboeking stelposten
     5. Blz. 92 Duurzame Balans
     6. Blz. 93 Begrotingsrechtmatigheid: aanscherpen beslispunten onttrekking bestemmingsreserves
     7. Blz. 94 Beslispunten
    3. Blz. 95 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 96 Ontwikkeling grondstofprijzen
   12. Blz. 97 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 98 Financiële recapitulatie programma's
   13. Blz. 99 Financiële overzichten
    1. Blz. 100 Financieel overzicht
    2. Blz. 101 Ontwikkeling algemene reserve in 2021
   14. Blz. 102 Grote projecten
    1. Blz. 103 Projecten
    2. Blz. 104 Projectenboek
  2. Blz. 105 Bijlagen
   1. Blz. 106 Bijlage 1 Projectenboek
    1. Blz. 107 Doelstellingen
     1. Blz. 108 Projectenboek
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap