Sitemap

VV2-2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 8
Doelstellingen Blz. 9
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 10
Financiële bijstellingen Blz. 11
Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen Blz. 12
2. Programma Veiligheid Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 15
Financiële bijstellingen Blz. 16
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 17
Doelstellingen Blz. 18
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 19
Financiële bijstellingen Blz. 20
Compensatie degeneratie wegen Blz. 21
Weginspecties Blz. 22
Bereikbaarheid bluswatervoorzieningen en brandbronnen Blz. 23
Parkeerinkomsten Blz. 24
Wijzigingen investeringen gladheid en tractie Blz. 25
Brug Hooftlaan, Bussum Blz. 26
Openbare verlichting Amersfoortsestraatweg Blz. 27
Project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving Blz. 28
Beslispunten Blz. 29
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 30
Voorziening onderhoud wegen Blz. 31
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 32
Doelstellingen Blz. 33
Maatregel programma 4 Blz. 34
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 35
Financiële bijstellingen Blz. 36
Omgevingsvergunningen Blz. 37
Ruimtelijke ontwikkeling – bestemmingsplannen Blz. 38
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (Spuk IJZ) Blz. 39
Herstel dak Villa Zeezicht Blz. 40
Grondexploitatie Bredius Blz. 41
Sporthal Bredius Blz. 42
Technische wijziging dekking investering Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen Blz. 43
Verdeling aanschafkosten per levensduur sportmaterialen sporthal Bredius Blz. 44
Beslispunten Blz. 45
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 46
Doelstellingen Blz. 47
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 48
Financiële bijstellingen Blz. 49
Onderhoud Groen De Krijgsman Blz. 50
Uitvoering gevelisolatie Blz. 51
Bomencompensatie A1/A6 Blz. 52
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Blz. 53
Energietransitie Warmtenet Muiderberg Blz. 54
Revitalisering Aula begraafplaats Bussum Blz. 55
Beslispunten Blz. 56
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 57
Doelstellingen Blz. 58
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 59
Financiële bijstellingen Blz. 60
Werken aan Werk Blz. 61
TONK-regeling Blz. 62
TOZO Blz. 63
BUIG Blz. 64
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 67
Financiële bijstellingen Blz. 68
Coronasteun Versa Blz. 69
Jeugdhulp Blz. 70
Wmo Blz. 71
Tijdelijke huisvesting onderwijs (kapitaallasten en reserve) Blz. 72
Beslispunten Blz. 73
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 74
Doelstellingen Blz. 75
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 76
Financiële bijstellingen Blz. 77
Coronasteun maatschappelijke organisaties 2e tranche Blz. 78
Coronasteun cofinanciering Blz. 79
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) Blz. 80
Indexatie Renovatie Indon school Blz. 81
Beslispunten Blz. 82
9. Programma baten en lasten Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
Maatregelen programma 9 Blz. 85
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 86
Financiële bijstellingen Blz. 87
Kapitaallasten (rente en afschrijving) Blz. 88
Meicirculaire 2021 Blz. 89
OZB Blz. 90
Afboeking stelposten Blz. 91
Duurzame Balans Blz. 92
Begrotingsrechtmatigheid: aanscherpen beslispunten onttrekking bestemmingsreserves Blz. 93
Beslispunten Blz. 94
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 95
Ontwikkeling grondstofprijzen Blz. 96
Recapitulatie programma's Blz. 97
Financiële recapitulatie programma's Blz. 98
Financiële overzichten Blz. 99
Financieel overzicht Blz. 100
Ontwikkeling algemene reserve in 2021 Blz. 101
Grote projecten Blz. 102
Projecten Blz. 103
Projectenboek Blz. 104
Bijlagen Blz. 105
Bijlage 1 Projectenboek Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Projectenboek Blz. 108
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap