Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's

Per programma wordt hieronder een financieel overzicht gegeven.
• De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
• De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus 2021) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.
• De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
• De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Begroting Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2021 gewijzigd
(bedragen x € 1.000) Baten 2021 t/m 1 augustus
Programma 1 L 4.209 361 53 4.623
B -823 13 -40 -850
Resultaat voor bestemming 3.386 374 13 3.773
Programma 2 L 6.042 654 -92 6.604
B -52 -143 0 -195
Resultaat voor bestemming 5.990 511 -92 6.409
Programma 3 L 9.602 1.424 -128 10.898
B -2.773 -110 245 -2.638
Resultaat voor bestemming 6.829 1.314 117 8.260
Programma 4 L 15.184 851 -2.872 13.163
B -8.241 -2.450 230 -10.461
Resultaat voor bestemming 6.943 -1.599 -2.642 2.702
Toevoeging reserves L 0 3125 3.050 6.175
Onttrekking reserves B -1.850 -545 0 -2.395
Resultaat na bestemming 5.093 981 408 6.482
Programma 5 L 19.573 1.831 522 21.926
B -14.804 -150 -842 -15.796
Resultaat voor bestemming 4.769 1.681 -320 6.130
Toevoeging reserves L 0 130 0 130
Onttrekking reserves B -21 -130 0 -151
Resultaat na bestemming 4.748 1.681 -320 6.109
Programma 6 L 20.766 233 5.110 26.109
B -12.925 -63 -4.673 -17.661
Resultaat voor bestemming 7.841 170 437 8.448
Toevoeging reserves L 0 0 0 0
Onttrekking reserves B -180 -135 0 -315
Resultaat na bestemming 7.661 35 437 8.133
Programma 7 L 41.504 1.533 176 43.213
B -6.377 250 12 -6.115
Resultaat voor bestemming 35.127 1.783 188 37.098
Toevoeging reserves L 0 13.090 -13.090 0
Onttrekking reserves B -2.540 -195 2.170 -565
Resultaat na bestemming 32.587 14.678 -10.732 36.533
Programma 8 L 7.336 325 -156 7.505
B -667 0 2 -665
Resultaat voor bestemming 6.669 325 -154 6.840
Toevoegingen in reserves L 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves B -158 0 0 -158
Resultaat na bestemming 6.511 325 -154 6.682
Programma 9 L 19.708 194 -62 19.840
B -91.963 -2.753 -2.283 -96.999
Resultaat voor bestemming -72.255 -2.559 -2.345 -77.159
Toevoegingen in reserves L 0 195 0 195
Onttrekkingen reserves B -550 -17.535 13.090 -4.995
Resultaat na bestemming -72.805 -19.899 10.745 -81.959
Saldo 0 0 422 422