6. Programma Werk en Inkomen

Financiële bijstellingen

Werken aan Werk

Terug naar navigatie - Werken aan Werk

In september 2019 is het regionaal arbeidsmarkt bewerking plan Werken aan Werk 2019-2022 door de

raad vastgesteld. Voor de regio is de actualisering en aanpassing van twee bestaande arbeidsmarktplannen nodig, die beide als doel hebben om praktische werkgelegenheid op te leveren. U bent hier door middel van een brief van het college over geïnformeerd. De bijstelling was nodig om de verwachte oplopende werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis effectiever aan te pakken. De vernieuwde plannen worden grotendeels met bestaande middelen uitgevoerd, namelijk een deel van de zogenaamde huishoudelijk hulp toelage die gemeenten in 2016 van het rijk ontvingen en een extra bedrag van € 271.000. Het gaat totaal om een bedrag van € 1.245.000.

 Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 271.000 nadelig (incidenteel).

TONK-regeling

Terug naar navigatie - TONK-regeling

De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die tussen wal en schip belanden en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dus voor iedereen die te weinig inkomen heeft (door de coronacrisis) om zijn noodzakelijke kosten te betalen. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten. De regeling is bedoeld voor iedereen die door inkomensterugval in de problemen komen met de vaste lasten. Tot 1 oktober 2021 zijn 24 aanvragen toegekend en 7 nog in behandeling. De totale kosten bedragen € 108.000.
Van het Rijk hebben wij via compensatiepakket coronacrises (4e tranche) € 171.000 ontvangen en al verwerkt in het 1e voortgangsverslag 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 108.000 nadelig (incidenteel).

TOZO

Terug naar navigatie - TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De tot nu toe ontvangen inkomsten vanuit het Rijk voor 2021 zijn € 3.935.000.
Hiermee ramen wij ook de uitgaven op € 3.935.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

BUIG

Terug naar navigatie - BUIG

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2021 bekend is geworden, laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van € 838.000. Hier tegenover staat dat de inning van bijstandsvorderingen een nadeel laat zien van € 100.000.
Bovenstaande ontwikkelingen geven op dit moment een voordeel ten opzichte van de begroting. Maar omdat het Rijk in september 2021 het definitieve BUIG-budget bekendmaakt en dit sterk kan afwijken van het nu bekende budget en omdat een mogelijke toename van het aantal uitkeringen tot extra uitgaven leidt, kiezen we er nu voor om deze ontwikkelingen budgettair neutraal te verwerken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.