7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Financiële bijstellingen

Coronasteun Versa

Terug naar navigatie - Coronasteun Versa

Het college heeft op 18 mei 2021 besloten om aan versa eenmalig € 150.000 coronasteun te gegeven voor extra activiteiten. De coronamaatregelen duren nu al ruim een jaar. Om te zorgen dat onze inwoners voldoende ondersteuning en ontspanning kunnen vinden, zijn er plannen ingediend voor extra activiteiten, die aansluiten bij al bestaande netwerken/structuren of activiteiten. Het gaat hierbij om activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid, en om verbindingen tussen inwoners onderling te bevorderen, met name (kwetsbare) doelgroepen.
Van het Rijk hebben wij via compensatiepakket coronacrises (4e tranche) geld ontvangen en al verwerkt in het 1e voortgangsverslag 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadelig (incidenteel).

Jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jeugdhulp

Zowel in het gedwongen kader als het vrijwillige kader is er een toename van de vraag te zien. Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van per saldo € 1,4 miljoen zien voor jeugd in 2021. De ervaring leert echter dat de ontwikkeling van de lasten voor Jeugdhulp soms een grillig verloop kent en zich ondanks prognoses gedurende het jaar lastig laat voorspellen. Daarom ramen we de lasten voor Jeugd vooralsnog bij met het bedrag dat wij voor 2021 extra van het rijk hebben ontvangen voor Jeugdhulp, namelijk € 987.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 987.000 nadelig (incidenteel).

Wmo

Terug naar navigatie - Wmo

 Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen is een prognose voor de kosten van verstrekking van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van € 727.000 voor Wmo in 2021 zien. De stijging wordt veroorzaakt door maatregelen om inwoners langer thuis te laten wonen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 727.000 nadelig (incidenteel).

Tijdelijke huisvesting onderwijs (kapitaallasten en reserve)

Terug naar navigatie - Tijdelijke huisvesting onderwijs (kapitaallasten en reserve)

Er is nog geen noodzaak voor tijdelijke huisvesting in het Voortgezet Onderwijs. De afschrijvingslasten van de investering in tijdelijke huisvesting onderwijs van de VO scholen vallen daardoor incidenteel (verschuiving in de tijd) € 2.170.000 lager uit, waardoor ook de bijdrage vanuit de reserve tijdelijke huisvesting lager € 2.170.000 uitvalt.
We werken aan de ontwikkeling van het Hocras terrein, inclusief de bouw van een school, waarbij de eerder ingestelde Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs niet meer nodig is. De in 2021 geplande dotatie (€ 13.090.000) van de Algemene Reserve aan de Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs komt daarmee te vervallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• De geplande dotatie van de Algemene Reserve aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs ad € 13.090.000 niet uitvoeren.