Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de raad

Met dit voortgangsverslag informeren wij uw raad over de stand van zaken van de realisatie van de begroting. Doordat dit voortgangsverslag is opgesteld aan het eind van het eerste kwartaal zijn de verwachte inhoudelijke afwijkingen van de begroting beperkt. We zijn dan ook met veel energie aan de slag om onze ambities voor 2024 te realiseren. Dit betekent dat we aandacht hebben voor onderwerpen uit het coalitieakkoord en tegelijk de reguliere taken goed willen uitvoeren. 

In dit voortgangsverslag worden diverse budget- en kredietvoorstellen gedaan met betrekking tot het beheer in de openbare ruimte. Veel kredietvoorstellen zijn gedaan om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met investeringen in de openbare ruimte. Hiervoor is expliciet toestemming nodig van uw raad. Doordat we steeds meer grip krijgen op het beheer van de openbare ruimte komen soms ook nieuwe zaken aan het licht, maar zien we tegelijkertijd kansen om slimmer om te gaan met geplande activiteiten. Dat doen we door herprioritering van die werkzaamheden. Zo gaan we efficiënt om met de beschikbare middelen. 

In de begroting 2023 is de ambitie uitgesproken om de planning & controlcyclus (de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken) als vanzelf in elkaar te laten overlopen. In dit voortgangsverslag zijn ontwikkelingen daarom aangegeven per deelprogramma. Ze kunnen hierdoor makkelijker worden gelinkt aan de doelen en beoogde effecten die in de begroting zijn opgenomen. Wij denken hiermee een mooie stap te zetten in deze ambitie en volgen de indeling van de Begroting 2024 in de andere planning & control documenten.

 

College van Burgemeester en wethouders