Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Economie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Overige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
-    Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1:  € 47.000 voordelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen € 8.000 nadelig

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen

Terug naar navigatie - Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen

Zoals in de begroting benoemd staat in paragraaf 4.2 ‘Haven van Muiden’, wordt dit jaar de ligplaatsverordening voor Gooise Meren opgesteld. Om hier gemeente breed uitvoering aan te kunnen geven moet de wildgroei van stijgers en boten en de achterstallige handhaving hierop aangepakt worden. Daardoor zijn er éénmalige kosten voor het verwijderen van de illegale stijgers, het verwijderen van wrakken en het aanbrengen van eenduidige aanlegvoorzieningen in de gebieden waar aangelegd mag worden.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 100.000 nadelig (incidenteel) in 2024 en 2025

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Tegenhanger Streekarchief, deelprogramma 6.1: € 58.000 voordelig
-    Tegenhanger Esco prestatiecontract, deelprogramma 6.2: € 29.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 10.000 nadelig

Incidenteel
-    Projecten ‘Versterken maatschappelijke sector’ onderdeel open monumentendag: € 5.000 budgettair neutraal en in 2025 € 1.000.
-    Diverse kleine wijzigingen € 3.000 nadelig

4.3. Werk & inkomen

Toevoeging SISA gelden inburgering

Terug naar navigatie - Toevoeging SISA gelden inburgering

Gemeenten stellen op basis van de Wet inburgering voorzieningen beschikbaar voor inburgeraars, zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. De voorlopig vastgestelde specifieke uitkering Inburgering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Het gaat om de voorzieningen leerroutes (taalaanbod), de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het Participatieverklaringstraject, de Maatschappelijke Begeleiding en de inzet van tolken. Gemeenten ontvangen het budget voor statushouders die moeten inburgeren verspreid over 3 jaren. Er vindt achteraf bijstelling plaats op basis van de werkelijke aantallen inburgeraars. De begroting wordt op basis van de ontvangen beschikking verhoogd met € 628.000 aan zowel de lasten- als de batenkant. 


Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (structureel)

Noodopvang vluchtelingen

Terug naar navigatie - Noodopvang vluchtelingen

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds gaande en vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze oorlog spoedig afgelopen zal zijn. Dat betekent dat we de 4 locaties in de gemeente Gooise Meren zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en bemensen. Dit gebeurt op basis van bed, bad en brood. Daarnaast wordt steeds gerichter georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Verder zal de capaciteit van het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen naar verwachting in Q3 en Q4 worden opgehoogd met in totaal 216 plekken.
Op basis van de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de beschikbare plekken in gemeentelijke opvang en aantal vluchtelingen in particuliere opvang wordt de begroting budgettair neutraal aangepast. Deze is op basis van berekening, vergoeding van € 61,- per dag per bed voor 403 beschikbare plaatsen in de gemeentelijke opvang inclusief een uitbreiding naar 619 plaatsen later in het jaar en gemiddeld 144 in particuliere opvang van € 92,- per maand per persoon, ongeveer  € 10.500.000. 


Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Transitiekosten Oekraine

Terug naar navigatie - Transitiekosten Oekraine

TTransitiekosten zijn kosten die gemeenten maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van ontheemden. Deze worden 100% vergoed door het Rijk. Voor 2024 zijn de transitiekosten € 5.767.000 verdeeld over 3 projecten.
De gemeente heeft besloten om het pand aan Gooimeer 11 van kantoorruimte te verbouwen naar woonruimte voor 112 personen, en daarna weer terug naar kantoorruimte te bouwen. De transitiekosten die volledig door het Rijk worden vergoed bedragen € 4.211.000 in totaal inclusief de terugbouw (herstellen naar de oorspronkelijke staat).
Om de bewoners van IJsselmeerweg 3 en 3a op een veilige manier naar het openbaar vervoer te laten lopen is aanpassing van de openbare weg nodig. De transitiekosten hiervoor zijn € 13.000.
De eigenaar van IJsselmeerweg 3A heeft aangeboden om op eigen terrein, naast twee bestaande gehuurde opvanglocaties van de gemeente, 26 flexunits en een algemene ruimte te plaatsen. De gemeente zal deze turnkey huren voor een periode van 5 jaar. De transitiekosten hiervoor zijn inclusief herstelkosten € 1.543.000.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Terug naar navigatie - Bijzondere bijstand en vroegsignalering

In de septembercirculaire 2023 heeft het kabinet voor 2024 middelen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Het budget van € 99.000 is de tegenhanger van septembercirculaire vroegsignalering deelprogramma 6.1, waar de hogere algemene uitkering is opgenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 99.000 nadelig (incidenteel)

Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren

Terug naar navigatie - Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdemeren

In het 2e Voortgangsverslag 2023 is opgenomen dat Gooise Meren 3 fte handhavers sociale recherche extra in dienst neemt en de hiermee samenhangende kosten aan de gemeenten Hilversum en Wijdemeren doorberekent. Deze budgettair neutrale wijziging was abusievelijk alleen doorgevoerd voor dat jaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 172.000 voordelig (structureel), daar tegenover structurele nadelen op programma 1 € 53.000, op programma 2 € 42.000 en op programma 6  € 77.000

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Tegenhanger septembercirculaire WSW aanpassing deelprogramma 6.1: € 21.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 65.000 nadelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen € 5.000 nadelig

4.4. Mobiliteit

Aanleg nieuwe bushaltes

Terug naar navigatie - Aanleg nieuwe bushaltes

Concessiehouder Transdev publiceert jaarlijks rond april een concept vervoerplan met de aanstaande wijzigingen in routes, bushaltes en frequenties. Dit doet zij binnen de afspraken van de ov-concessie Gooi en Vechtstreek. Voor 2025 zijn een nieuwe en een gewijzigde route binnen de gemeente opgenomen in het concept vervoerplan. De wijziging zorgt voor een betere bereikbaarheid met het OV voor onze inwoners. Het is noodzakelijk om hiervoor 10 nieuwe bushaltes aan te leggen voor het begin van de dienstregeling op 15 december 2024. De totale kosten hiervan bedragen € 635.000, het aandeel uitvoeringskosten van dit bedrag is naar schatting € 585.000. In het verleden heeft de provincie 100% van de uitvoeringskosten gesubsidieerd. De verwachting is dat de provincie ook nu doet. De aanleg van nieuwe haltes is afhankelijk van een akkoord op de routewijziging en op voorwaarde van subsidieverlening door de provincie.

Beslispunt 2l kredieten: Een krediet van € 635.000 beschikbaar te stellen voor aanleg van 10 nieuwe bushaltes.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Diverse kleine wijzigingen € 8.000 nadelig

Incidenteel
-    Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 6.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 18.000 nadelig

Financieel overzicht programma 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Ruimtelijke Ontwikkeling 722 -722 0
Economie 1.692 922 -40 2.574
Toerisme en cultureel erfgoed 937 -11 147 1.073
Werk en inkomen 21.490 252 17.179 38.921
Mobiliteit 3.422 340 57 3.819
Totaal lasten 28.263 779 17.344 46.386
Ruimtelijke Ontwikkeling -67 67 0
Economie -889 -67 - -956
Toerisme en cultureel erfgoed -115 16 -63 -162
Werk en inkomen -13.132 -140 -17.161 -30.433
Mobiliteit -3.538 -30 -26 -3.594
Totaal baten -17.741 -154 -17.250 -35.144
Resultaat voor bestemming 10.522 626 94 11.242
Ruimtelijke Ontwikkeling 0 0 0
Economie 0 0 - 0
Toerisme en cultureel erfgoed 0 0 - 0
Werk en inkomen 0 0 - 0
Mobiliteit 0 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Ruimtelijke Ontwikkeling 0 0 0
Economie 0 0 - 0
Toerisme en cultureel erfgoed 0 0 - 0
Werk en inkomen 0 0 - 0
Mobiliteit 0 0 - 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 10.522 626 94 11.242