Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

1.1. Gezondheid

Terug naar navigatie - 1.1. Gezondheid

Overige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
-    Rijksvaccinatieprogramma, tegenhanger van septembercirculaire deelprogramma 6.1: € 14.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen: € 7.000 voordelig

1.2. Sport & bewegen

Kleedkamer Rugbyclub ‘t Gooi

Terug naar navigatie - Kleedkamer Rugbyclub ‘t Gooi

Rugbyclub ’t Gooi heeft een tekort aan kleedkamers voor het aantal teams/leden dat sport bij de vereniging. Om dit probleem op te lossen is het mogelijk om de huidige opslag in het kleedkamergebouw om te bouwen tot kleedkamer. De vereniging realiseert op eigen kosten elders op het sportpark een mogelijkheid voor opslagruimte.

Beslispunt 1 kredieten: Een budget beschikbaar te stellen van € 40.000 voor het ombouwen van een opslagruimte naar een kleedkamer.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 16.000 nadelig

Incidenteel
- Rugbyclub ’t Gooi kleedkamers op onderhoudsniveau 3 brengen extra dotatie aan voorziening: € 30.000 nadelig
- IHP gymzalen Gooise Meren opstellen: € 50.000 nadelig
- FCC De Kombocht gemeentelijke bijdrage aan renovatie fietscrossbaan € 20.000 nadelig in 2025
- Projecten ‘Versterken maatschappelijke sector’ onderdeel Sport om de hoek (uitgevoerd in 2023): € 13.000 budgettair neutraal en in 2025 € 3.000.
- Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

1.3. Welzijn

Structurele dekking indexeren subsidie 2024 Versa Welzijn

Terug naar navigatie - Structurele dekking indexeren subsidie 2024 Versa Welzijn

De reguliere subsidie aan Versa Welzijn is voor 2024 verleend met een extra indexering. Deze verhoging is gebaseerd op de cao Zorg en Welzijn, die de organisatie moet hanteren voor zijn personeel. Hierdoor hoeft Versa Welzijn de dienstverlening in 2024 niet verder te versoberen. In het collegevoorstel van de subsidieverlening is opgenomen dat in het eerste voortgangsverslag 2024 dekking wordt gezocht voor het ontstane tekort ad € 315.000,-. Binnen de begroting is echter geen dekking voor deze extra verhoging. Omdat een indexatie jaarlijks wordt toegepast op de subsidie van het voorgaande jaar is het effect van deze verhoging structureel.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 315.000 nadelig (structureel)

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Terug naar navigatie - Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Verschuiving van budget ad € 125.000 van deelprogramma Jeugdzorg (2.2) naar deelprogramma Welzijn (1.3) voor de transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in 2024. Deze verschuiving is in het 2e Voortgangsverslag 2023 voorgesteld, maar abusievelijk alleen doorgevoerd voor dat jaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 62.000 nadelig
- Tegenhanger handhavers sociale recherche, deelprogramma 4.3: € 53.000 nadelig

Incidenteel
- Projecten ‘Versterken maatschappelijke sector’ onderdeel kwartiermaker visie ontwikkeling en aanjager ontmoetingsplekken in de wijk: € 34.000 budgettair neutraal en in 2025 € 9.000.
- Diverse kleine wijzigingen: € 17.000 nadelig

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Financieel overzicht programma 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Gezondheid 3538 0 8 3.546
Sport en Bewegen 4189 170 118 4.477
Welzijn 18956 418 607 19.980
Maatschapelijke en culturele voorzieningen 3522 200 7 3.728
Totaal lasten 30.205 788 739 31.732
Gezondheid -383 0 9 -375
Sport en Bewegen -885 1 -13 -897
Welzijn -2.691 0 -34 -2.725
Maatschapelijke en culturele voorzieningen -55 0 - -55
Totaal baten -4.014 0 -38 -4.052
Resultaat voor bestemming 26.191 788 701 27.679
Gezondheid 0 - 0
Sport en Bewegen 0 - 0
Welzijn 0 - 0
Maatschapelijke en culturele voorzieningen 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Gezondheid 0 - 0
Sport en Bewegen -141 - -141
Welzijn 0 - 0
Maatschapelijke en culturele voorzieningen 0 - 0
Onttrekking reserves -141 0 0 -141
Resultaat na bestemming 26.050 788 701 27.538