Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Wonen

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Algemene hogere druk op prijspeil in bouwsector

Terug naar navigatie - Algemene hogere druk op prijspeil in bouwsector

In 2024 staan diverse nieuwe aanbestedingen van onderhoudswerkzaamheden gepland. We verwachten (zo blijkt ook uit de marktconsultaties die daaraan vooraf gingen) dat het prijspeil onder hogere druk staat in de bouwsector dan gemiddeld wordt aangenomen. Schaarste van technische personeel, hout, olie- en staalprijzen maken dat er druk staat op het prijspeil, die later zich ook openbaart in de CBS-indexcijfers. We houden rekening met deze prijsstijgingen in de Perspectiefnota 2025.

Onderhoud civiele kunstwerken & Onderhoud openbare verlichting

Terug naar navigatie - Onderhoud civiele kunstwerken & Onderhoud openbare verlichting

Voor deze assets is er geen eigen beheersysteem. Dit leidt tot veel extra werk om het areaal inzichtelijk en up to date te houden. Door momenteel het beheersysteem van een aannemer te gebruiken, krijgen wij meer inzicht in het areaal. Deze areaalkennis gecombineerd met nieuwe technische inspecties leidt mogelijk tot discrepanties ten opzichte van het huidige budget. In de nabije toekomst is het de wens om een eigen beheersysteem te gaan gebruiken, zodat de data van de assets beter geborgd kunnen worden.

Onderhoud groen en gras

Terug naar navigatie - Onderhoud groen en gras

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw groenonderhoudsbestek. Om dit bestek beter aan te laten sluiten bij de huidige markt, is er een markconsultatie gehouden. In juni wordt het schoffel- en maaiwerk aanbesteed. De verwachte start van de werkzaamheden is 1 september. Op basis van een conceptraming, die is opgesteld door een extern bureau, is het zeer waarschijnlijk dat er extra budget nodig is voor het groenonderhoud. Na de aanbesteding zal duidelijk zijn wat de exacte kosten zijn, een deel van de kosten komt nog in 2024. Het restant wordt meegenomen in de Begroting 2025.

Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging

Terug naar navigatie - Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging

De uitbreiding van het areaal, met de daarbij horende inrichting openbare ruimte Krijgsman, wordt gefaseerd gerealiseerd en opgeleverd aan de gemeente Gooise Meren. Voor de straatreiniging en het bestrijden van onkruid op verhardingen is vanaf 2024 een structurele verhoging van het budget met € 230.000 nodig. Bij een eerdere algemene ophoging in 2023 (€ 395.000) voor areaaluitbreiding is de extra inspanning voor straatreiniging niet meegenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 230.000 nadelig (structureel)

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg 
Met de vervanging van het asfalt op het kruispunt Bussummergrindweg is er een koppelkans ontstaan om alle detectielussen te vervangen. Hiermee kan ook een hardnekkige storing aan een van de lussen worden verholpen. In totaal wordt hiervoor wordt een investeringskrediet gevraagd van € 95.000.

Beslispunt 2b kredieten: Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg.    

Nieuwe investering openbare verlichting 2024


In de meerjarenbegroting is voor 2024 en 2025 een budget opgenomen van in totaal € 2,2 mln.,  waarmee versneld lichtmasten afgeboekt worden wegens het versneld verledden van het areaal. Het verledden gebeurt door de ‘oude armaturen’ te vervangen door led armaturen.  Daarbij hoeven niet de lichtmasten vervangen te worden, waardoor het opgevoerde budget vervangen wordt door jaarlijkse investeringen in armaturen voor de jaren 2024 tot en met 2028. De in de meerjarenbegroting (vanaf 2025) ingeboekte besparingen op de energielasten zal, gelet op gefaseerde uitvoering, nu nog niet volledig gerealiseerd worden. In het 2e Voortgangsverslag zal hierover verder geïnformeerd worden.
In 2024 wordt een krediet gevraagd van € 300.000. De investeringen voor de jaarschijven 2025 en verder worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 1.100.000 voordelig (incidenteel) in 2024 en 2025 
Beslispunt 2c kredieten: Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor verledden openbare verlichting 2024

Riolering Tesselschadelaan

Om de bouw van kindcentrum De Meerstroom op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Muiderberg mogelijk te maken, moet het huidige riooltracé worden omgelegd. Vervanging van dit deel van de riolering in Muiderberg was gepland als onderdeel van het project Tesselschadelaan, waarvoor in 2026 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 
Het vervangen en verleggen van de riolering wordt in tijd naar voren getrokken, zodat ondergronds ruimte ontstaat voor de nieuwbouw. Hiervoor wordt een nieuwe investering riolering (€ 238.000) opgevoerd die voor de start van de bouw van het kindcentrum moet zijn afgerond. Tegelijkertijd worden met het bouwrijp maken enkele optimalisaties t.b.v. de riolering doorgevoerd, een aangetroffen bodemverontreiniging gesaneerd (€ 92.000 ten laste van de exploitatie) en kansen benut om de situatie duurzaam te verbeteren.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 92.000 nadelig (incidenteel)
Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 238.000 beschikbaar te stellen voor riolering Tesselschadelaan.

Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark

Er zijn  acht monumentale elementen in het Bilderdijkpark en het Mouwtje met een hoge historische  waarde. Hiervan zijn twee elementen beschadigd. Het gaat in het Bilderdijkpark om twee stenen bankjes met ontbrekende houten zitting die beide omringd zijn door een terras van flagstones. In het Mouwtje gaat het om twee bankjes in slechte staat. Ook deze bankjes zijn op een plateau van flagstones gesitueerd. Werkzaamheden bestaan uit houten zittingen plaatsen, metselwerk schoonmaken en herstellen, flagstones schoonmaken en herstellen. De totale kosten 4 plateau’s met bankjes bedragen € 55.000.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark.

Renovatie groen Bilderdijkpark

De dit jaar aangestelde projectleider voor parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark constateert dat 70% van de plantvakken in het Bilderdijkpark moeten worden gerenoveerd vanwege de aanwezigheid van frambozen. Het voorstel is om dit jaar een renovatie van de plantvakken uit te voeren. Hiermee wordt het beeld van het Bilderdijkpark sterk verbeterd en het onderhoud vereenvoudigd. De renovatie is een vooruitgeschoven onderdeel van het integrale uitvoerings- en beheerplan voor het Mouwtje dat in juni 2024 wordt opgeleverd.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor renovatie groen Bilderdijkpark.

Bijstellen lopende kredieten tractie


In de begroting is rekening gehouden met een investering van € 897.000 (initieel voor 12 auto’s). Door een andere manier van werken kan echter met 10 voertuigen worden volstaan. 8 auto’s die 100% elektrisch rijden en werken (bv kiepen) en 2 voertuigen op fossiele brandstof voor de inzet in de winter (totaal voor 10 voertuigen € 970.000).
Daarnaast gaan we uit van een langere afschrijvingstermijn voor elektrische voertuigen (10 jaar) dan voor auto’s op fossiele brandstof (8 jaar). Hierdoor blijven de kapitaallasten van de vervangingen tractie wel binnen het hiervoor geraamde budget.

Beslispunt 2g kredieten: Een aanvullend krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van voertuigen. 

Aanschaf extra strooier/noodstrooier 

Uit de evaluatie van gladheidsseizoen 2023-2024 is naar voren gekomen dat Beheer & Service een operationeel risico loopt door niet de beschikking te hebben over een noodstrooier. Er zijn weliswaar voldoende strooiers beschikbaar voor de vastgestelde routes, maar bij een (onvoorzien) defecte strooier kunnen wij niet terugvallen op een andere strooier. Een extra aanhangerstrooier (de best inzetbare en goedkope variant) vraagt een investering van € 38.000.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor een aanhangerstrooier.

Vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg 

Naar aanleiding van rioolklachten in de Nieuwe Hilversumseweg is er een rioolinspectie uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het hoofdriool over twee strenglengtes ( 110 m1 ) verzakt is. Dit heeft tot gevolg dat de afstroming van het bovenliggende rioolwater niet gewaarborgd kan worden. Om dit wel te waarborgen, wordt de riolering met spoed vervangen. Hiervoor wordt een nieuwe investering opgevoerd (€ 110.000). De kapitaallasten van deze investering worden ten laste van de kostendekkende rioolheffing gebracht. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Beslispunt 2i kredieten: Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg.

Elektrakasten

Bij het opstellen van de Begroting 2024 is verzuimd de investering in elektrakasten markt en evenementen (€ 135.000) op te nemen in de bijlage 2 (een overzicht van de bij het raadsvoorstel programmabegroting 2024 te voteren kredieten van de voorgenomen investeringen in 2024). In dit voortgangsverslag wordt de raad alsnog gevraagd dit krediet te voteren.

Beslispunt 2j kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor elektrakasten.

Vervanging asfaltdeklagen

Terug naar navigatie - Vervanging asfaltdeklagen

De asfaltrijweg van de Bussumergrindweg en de Struikheiweg zijn in een slechte staat. De afgelopen winter zijn de asfaltdeklagen door de vorst sterk achteruitgegaan. Er zijn diverse schadebeelden, zoals rafeling, scheurvorming en grote gedeeltes van de deklaag die er uit zijn gereden. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen is het vervangen van de asfaltdeklagen Bussumergrindweg (€ 500.000) en Struikheiweg (€ 350.000) op korte termijn noodzakelijk.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 850.000 incidenteel nadelig.Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Voetgangersbewegwijzering op orde houden op 80 locaties met nieuwe handwijzers: € 6.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 52.000 voordelig 

Incidenteel
-    Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 22.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 40.000 nadelig 

3.3. Duurzaamheid

Aanvulling budget duurzaamheidslening

Terug naar navigatie - Aanvulling budget duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening voor inwoners is per 1 februari 2023 op slot gegaan. Het door de raad beschikbare bedrag (revolverend) was begin 2023 namelijk volledig besteed. Bovendien zijn de mogelijkheden voor een Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds in 2023 verruimd. Met de (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) SVn is op dat moment afgesproken om de lopende aanvragen nog te behandelen, maar geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Het aantal lopende aanvragen was echter groter dan gedacht. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan, waar we op dit moment rente over betalen. Daarom stellen we voor om een bedrag ter hoogte van € 250.000 bij te storten.
Door alle periodieke aflossingen van de duurzaamheidslening komt het saldo op deze manier eind 2025 weer boven nul. Op dat moment kan de keuze worden gemaakt om dit bedrag weer terug te laten vloeien naar onze BNG-rekening of om het bedrag via de SVn beschikbaar te houden voor het verstrekken van nieuwe duurzaamheidsleningen aan onze inwoners, bijvoorbeeld omdat de landelijke regelingen in de toekomst voor specifieke doelgroepen niet toereikend blijken.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: Financieel effect wordt

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht programma 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Wonen 758 -758 - 0
Buitenruimte en leefomgeving 33.815 50 88 33.953
Duurzaamheid 1.866 60 -88 1.838
Ruimtelijke ontwikkeling 5.964 4.660 55 10.679
Totaal lasten 42.403 4.013 54 46.470
Wonen -51 51 - 0
Buitenruimte en leefomgeving -17.584 0 - -17.584
Duurzaamheid -1.095 0 - -1.095
Ruimtelijke ontwikkeling -4.063 -6.806 - -10.869
Totaal baten -22.793 -6.755 0 -29.548
Resultaat voor bestemming 19.610 -2.743 54 16.922
Wonen 0 0 - 0
Buitenruimte en leefomgeving 0 0 - 0
Duurzaamheid 0 0 - 0
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Wonen 0 0 - 0
Buitenruimte en leefomgeving -342 0 - -342
Duurzaamheid 0 0 - 0
Ruimtelijke ontwikkeling -309 200 - -109
Onttrekking reserves -651 200 0 -451
Resultaat na bestemming 18.959 -2.543 54 16.470