Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

2.2. Jeugdzorg

Overbruggingszorg

Terug naar navigatie - Overbruggingszorg

Voor het bieden van extra overbruggingszorg ontvangen we incidenteel een specifieke uitkering van € 339.000 voor ‘het zorgen voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen’. Omdat het een specifieke uitkering betreft moeten de middelen die niet hieraan worden besteed worden terugbetaald. Het effect op de begroting is budgettair neutraal.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

Terug naar navigatie - Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

In de septembercirculaire 2023 zijn loon- en prijsbijstelling 2022 over de rijksreserveringen voor jeugdzorg toegekend. Voor deze taakmutatie is het budget jeugdzorg in 2024 verhoogd met € 111.000 en in 2025 met € 64.000. Dit betreft de tegenhanger van de septembercirculaire LPO jeugdzorg deelprogramma 6.1, waar de hogere algemene uitkering is opgenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 111.000 nadelig (incidenteel) en € 64.000 in 2025

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 32.000 nadelig
- Tegenhanger handhavers sociale recherche, deelprogramma 4.3: € 42.000 nadelig

Incidenteel
- Diverse kleine wijzigingen: € 4.000 nadelig

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Financieel overzicht programma 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Jeugdbeleid 1.881 0 - 1.881
Jeugdzorg 16.376 0 404 16.780
Onderwijs en onderwijshuisvesting 6.800 297 -4 7.094
Totaal lasten 25.057 297 400 25.754
Jeugdbeleid -65 0 -46 -110
Jeugdzorg 0 0 -339 -339
Onderwijs en onderwijshuisvesting -403 -263 - -666
Totaal baten -468 -263 -384 -1.116
Resultaat voor bestemming 24.589 34 16 24.638
Jeugdbeleid 0 0 - 0
Jeugdzorg 0 0 - 0
Onderwijs en onderwijshuisvesting 0 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Jeugdbeleid -26 0 - -26
Jeugdzorg 0 0 - 0
Onderwijs en onderwijshuisvesting -309 0 - -309
Onttrekking reserves -335 0 0 -335
Resultaat na bestemming 24.254 34 16 24.303