Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Dividend BNG

Terug naar navigatie - Dividend BNG

De nettowinst van de BNG over 2023 is een stuk lager dan over 2022. BNG Bank zag de winst met bijna € 50 miljoen dalen. Ondanks de lagere nettowinst van € 300 miljoen (2022) naar € 254 miljoen (2023) spreekt de BNG over goede financiële resultaten. Het renteresultaat was hoger, maar het resultaat financiële transacties van de liquiditeitsportefeuille pakte lager uit. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit € 70.000 minder dividend dan waarmee was begroot.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 70.000 nadelig (incidenteel) 

Septembercirculaire 2023

Terug naar navigatie - Septembercirculaire 2023

De septembercirculaire 2023 valt voor alle jaren positief uit. Hier is in de Begroting 2024-2027 voor een groot deel al rekening mee gehouden. Met de raadsmededeling (709807) van 10 oktober 2023 is de raad hierover geïnformeerd. De begroting moet hierop nog worden aangepast. Een deel van het bedrag wordt direct toegevoegd aan het betreffende budget binnen de diverse deelprogramma’s. Dit zijn de zogenaamde taakmutaties. Voor 2024 betreft dit bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 99.000 op deelprogramma 4.3), rijksvaccinatieprogramma (€ 14.000 op deelprogramma 1.1), LPO jeugdzorg (€ 111.000 deelprogramma 2.2), veilig wonen (€ 7.000, op deelprogramma 5.3) en WSW aanpassing (€ 21.000, deelprogramma 4.3). Per saldo levert de septembercirculaire een structureel voordeel op (m.u.v. 2026), in 2024 bedraagt dit € 180.000.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: Programma’s 1 t/m 5 diverse nadelen, daartegenover op Programma  6 € 433.000 voordelig. 
Programma 6 structureel voordeel van € 80.000 in 2025 tot € 1,4 mln. in 2027; in 2026 een nadeel van € 250.000.

Decembercirculaire 2023

Terug naar navigatie - Decembercirculaire 2023

De Gemeentefondsbeheerder heeft een actualisatie van de maatstaf ‘aantal huishoudens met laag inkomen’ uitgevoerd, waardoor onze uitkering uit het Gemeentefonds structureel afneemt.
Met de raadsmededeling (735847) van 9 januari 2024 is de raad hierover geïnformeerd. De begroting moet hierop nog worden aangepast.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 1.113.000 nadelig, structureel nadeel vanaf 2025 ca. € 500.000 

Voortgang nieuw financieel systeem

Terug naar navigatie - Voortgang nieuw financieel systeem

Met ingang van 1 januari 2024 is het nieuwe financieel systeem ERPx  in gebruik genomen. Sinds de start hiervan is de werking / stabiliteit van deze applicatie zeer onstabiel. Hierdoor kan de administratie van Gooise Meren aanzienlijk minder  handelingen verrichten in alle processen. Dit leidt tot een vertraging in de vastlegging bij  financiële administratie. 
De leverancier werkt al drie maanden  aan een oplossing. De verbetering heeft nog niet het gewenste resultaat, daarom worden juridische stappen ondernomen in de vorm van een in gebreke stelling.
Door de instabiliteit ondervinden relaties van Gooise Meren hinder. Via communicatie zijn de relaties meerdere malen op de hoogte gesteld. Er is extra inzet ingehuurd (applicatiebeheer en financieel administratief) om de ontstane achterstanden weg te werken en om de hoge werkdruk die is ontstaan op te vangen. Op dit moment schatten we de totaal kosten voor de extra inzet aan extern personeel op ruim € 426.000. 
In dit 1e voortgangsverslag wordt de helft van het eerder geraamde bedrag geraamd, namelijk een bedrag van € 213.000. Wij houden rekening met het feit dat we een groot deel van de kosten bij de leverancier zullen terughalen. Daarnaast is er bij het 2e voortgangsverslag een duidelijker beeld van de werkelijk bestede kosten. 


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 140.000 nadelig (incidenteel), daarnaast op programma 3 € 22.000, op programma 4 € 6.000 en op programma 6 € 45.000.

Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023

Terug naar navigatie - Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023

Bij verwerking van de structurele mutaties uit het 2e Voortgangsverslag 2023 in de Begroting 2024 en verder zijn enkele administratief technische onvolkomenheden opgetreden, die nu worden hersteld. De mutaties hebben betrekking op diverse deelprogramma’s. 
Het totale effect van de mutaties bedraagt in 2024 € 73.000 voordelig, vanaf 2025 oplopend van € 82.000 tot € 122.000 in 2027 e.v. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 48.000 nadelig in 2024 en € 94.000 in latere jaren

Subsidieadviseur

Terug naar navigatie - Subsidieadviseur

Om uitwerking te geven aan de inrichting van de subsidiecoördinatie op inkomende subsidies, gaan we de rollen van subsidieadviseur en -beheerder(s) uitwerken en organiseren. Daarnaast gaan we aansluiten op een subsidiedatabase en een registratiesysteem om de subsidiemogelijkheden breder in beeld te krijgen, het beheer van de verkregen subsidies en de daaraan gestelde voorwaarden beter te kunnen bewaken en duidelijke procesafspraken vast te leggen. De kosten hiervoor voor 2024 zijn in totaal € 60.000, deze worden verdeeld over diverse deelprogramma’s in de begroting.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 9.000 nadelig (incidenteel)

Realistische dienstverlening

Terug naar navigatie - Realistische dienstverlening

Het programma Dienstverlening wordt niet meer gebruikt. Het bestaande budget voor realistische dienstverlening en rekenkameronderzoek dienstverlening wordt daarom verschoven van deelprogramma Bestuur en organisatie (5.3) naar deelprogramma Financiën (6.1).


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 150.000 nadelig, in 2025 en verder € 50.000 (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:
-    Diverse kleine wijzigingen € 190.000 voordelig

Incidenteel:
-    Onderzoek uitvoeren naar financiële effecten fusie met Wijdemeren en impactanalyse: € 40.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 125.000 voordelig

6.2. Vastgoed

Eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren i.v.m. de fors gestegen energielasten

Terug naar navigatie - Eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren i.v.m. de fors gestegen energielasten

Sportfondsen Gooise Meren wordt per 1 januari 2024 geconfronteerd met aanzienlijk hogere jaarlijkse energielasten. De kosten zullen naar verwachting stijgen met circa €306.000 per jaar. Dit komt doordat Sportfondsen Nederland per 1 januari 2024 een nieuw energiecontract heeft moeten afsluiten. De nieuwe tarieven zijn fors hoger dan de tarieven in het vorige contract. Om te voorkomen dat de tegenvallende energiekosten worden doorbelast aan de gebruikers van de zwem- en sportvoorzieningen met opnieuw een hoge indexatie van de tarieven tot gevolg wil de gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren uitkeren. In het restant van het voorziene gat in de begroting van Sportfondsen Gooise Meren zal (na de hierboven genoemde eenmalige financiële bijdrage vanuit de gemeente en de door te voeren huurindexatie van max 3,5% voor verenigingen en 6,5% voor zwemwatergebruikers) worden voorzien door Sportfondsen Nederland.


Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Esco prestatiecontract

Terug naar navigatie - Esco prestatiecontract

De kapitaallasten van de duurzaamheidsinvesteringen Esco naar aanleiding van het raadsbesluit van eind 2022 zijn verwerkt in de begroting 2024. De daartegenover staande dekking komt uit de besparing op het planmatig onderhoud, lagere energiekosten en subsidiebijdragen vanuit het afgesloten prestatiecontract. Deze zijn nog niet verwerkt in de begroting. Het totale structurele voordeel bedraagt € 522.000. 

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 898.000 voordelig (structureel), daar tegenover op programma 4 een structureel nadeel van € 29.000 en op programma 6 structurele nadelen van € 122.000 en € 225.000.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1  € 21.000 nadelig
-    Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek, deelprogramma 5.4 € 67.000 voordelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 6.000 nadelig


Incidenteel
-    Herstelwerkzaamheden muren Beerensteijnerhof bij in beheer name: € 30.000 nadelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

6.3. Grondbeleid

6.4. Belastingen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Diverse kleine wijzigingen € 5.000 nadelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen € 22.000 nadelig
-    Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 45.000 nadelig

Financieel overzicht programma 6

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Financien 27.708 30 -109 27.629
Vastgoed 6.696 769 -516 6.949
Grondbeleid 290 2.190 254 2.734
Belastingen 763 12 72 847
Totaal lasten 35.457 3.001 -299 38.159
Financien -110.178 -1.668 757 -111.089
Vastgoed -2.915 -39 -309 -3.263
Grondbeleid -46 0 - -46
Belastingen -13.352 -1 - -13.353
Totaal baten -126.491 -1.707 448 -127.750
Resultaat voor bestemming -91.034 1.294 149 -89.591
Financien 0 0 - 0
Vastgoed 0 0 - 0
Grondbeleid 0 0 - 0
Belastingen 0 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Financien -1.500 0 - -1.500
Vastgoed 0 0 - 0
Grondbeleid 0 -200 - -200
Belastingen 0 0 - 0
Onttrekking reserves -1.500 -200 0 -1.700
Resultaat na bestemming -92.534 1.094 149 -91.291