Hoofdlijnen

Financiën

Hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Hoofdlijnen

 De gemeente kent ieder jaar twee voortgangsverslagen en een decemberwijziging. In deze verslagen informeert het college de raad over de realisatie van de begroting. Een voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor het rapporteren van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten. 

In dit voortgangsverslag zijn enkele algemeen inhoudelijke ontwikkelingen benoemd. Bij het deelprogramma Buitenruimte & leefomgeving gaat het om een aantal ontwikkelingen die mogelijk een financieel gevolg hebben, maar waarvan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid kan worden ingeschat. Dit betreft druk op het prijspeil in de bouwsector en onderhoudsaspecten. Eventuele financiële gevolgen zullen, zo nodig, in een volgend planning & control document worden meegenomen. Bij het deelprogramma Bestuur & organisatie is een verschuiving in tijd benoemd in het traject van de participatievisie.

Verder zijn in dit voortgangsverslag ontwikkelingen benoemd waaruit financiële effecten voortvloeien. Voor deze effecten staan in het voortgangsverslag voorstellen om de door de raad goedgekeurde baten en lasten aan te passen. Op basis van zijn budgetrecht kan de raad besluiten om de voorgestelde aanpassingen toe te staan. Voortgangsverslagen bieden de raad de gelegenheid om te sturen op deze afwijkingen en zo invulling te geven aan zijn kader stellende rol.

Financieel perspectief
In 2024 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van € 1.313.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. 

Een deel van de financiële effecten werkt door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Perspectiefnota 2025 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025-2028. In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2024 opgenomen. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde Perspectiefnota. Daarnaast geven we de raad op deze manier goed en duidelijk inzicht in het financiële beeld voor de komende jaren.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-
Wijzigingen
t/m maart
Wijzigingen 1e
Voortgangsverslag
Begroting 2024
gewijzigd
Totaal lasten 175.325 8.888 18.450 202.663
Totaal baten -172.867 -8.888 -17.138 -198.893
Resultaat voor bestemming 2.458 0 1.313 3.770
Toevoeging reserves 0 0 0 0
ontrekking reserves -2.627 0 0 -2.627
Resultaat na bestemming -169 0 1.313 1.143


Dit betreft verwachte afwijkingen op de actuele Begroting 2024. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten (bijvoorbeeld bij de noodopvang vluchtelingen in programma 4) of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting (bijvoorbeeld transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in programma 1). De wijzigingen die niet budgettair neutraal zijn en groter dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.


Lasten 
•    € 315.000     Indexering subsidie Versa Welzijn                                                    deelprogramma 1.3
•    € 230.000    Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging       deelprogramma 3.2
•    € 850.000    Vervanging asfalt rijwegen vorstschade                                         deelprogramma 3.2
•    - € 1.100.000 voordeel Openbare verlichting                                                         deelprogramma 3.2
•    - € 522.000    voordeel Esco prestatiecontract                                                       deelprogramma 3.3
•    € 213.000    Voortgang financieel pakket                                                                   deelprogramma 6.1 

Baten 
•    - € 680.000     nadeel September- en Decembercirculaire 2023                  deelprogramma 6.1


Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk Recapitulatie zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd en wordt aangegeven welke mutaties een meerjarig of structureel karakter hebben.

 

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Richtlijnen
De Financiële verordening geeft richtlijnen voor de producten uit de planning en controlcyclus. In artikel 5 zijn de richtlijnen opgenomen voor de voortgangsverslagen. Wij hanteren de volgende richtlijnen:

In het voorgangsverslag rapporteert het college:
i. per programma over afwijkingen;
ii. over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
iii. over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves per programma;
iv. over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
v. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
vi. over majeure en/of politiek relevante afwijkingen.

Programma’s
Het college rapporteert alleen over afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met ingang van 2024 gebeurt dit per deelprogramma. Afwijkingen zijn op deze manier makkelijker te relateren aan de ambities die zijn verwoord in de begroting  onder de vragen ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we ervoor doen?’. Deze lijn trekken we door naar de volgende planning & controldocumenten. Hierdoor lopen de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken beter in elkaar over.

Per deelprogramma zijn achtereenvolgens aangegeven de algemene ontwikkelingen, de ontwikkelingen met een financieel effect, de ontwikkelingen in de kredieten en kleine financiële mutaties. Aan het eind van ieder programma is een financieel overzicht opgenomen met de effecten op de Begroting 2024 per deelprogramma. 

Algemene ontwikkelingen zijn inhoudelijk van aard of bevatten een ‘winstwaarschuwing’. Van deze ontwikkelingen kan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid worden ingeschat en wordt eerst geprobeerd om die afwijkingen zoveel als mogelijk binnen het betreffende programma op te lossen.

Bij de ontwikkelingen met een financieel effect is aangegeven of dit alleen op dit jaar betrekking heeft (incidenteel) of meerjarig (structureel) is. Bij deze ontwikkelingen is een bedrag aangegeven of de opmerking dat de ontwikkeling budgettair neutraal is. Deze term betekent dat het om een verschuiving gaat naar een andere plek in de begroting of dat de wijziging in de lasten gelijk is aan de wijziging in de baten.

Onder de ontwikkelingen in de kredieten zijn beslispunten opgenomen. Deze zijn genummerd als ‘beslispunt kredieten ...’. . Deze beslispunten zijn nodig om aan de wettelijke regels (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten) te voldoen. Ze zijn hier expliciet benoemd om hierover zo transparant mogelijk te zijn. Deze beslispunten staan in het raadsvoorstel onder het kopje ‘beslispunten’.


Aan het eind van ieder deelprogramma zijn financiële wijzigingen opgesomd die kleiner zijn dan € 70.000. Omdat het gaat om relatief geringe afwijkingen van de begroting worden deze wijzigingen niet toegelicht. Doorberekende kosten van het ambtelijk apparaat en wijzigingen die kleiner zijn dan € 10.000 worden hier niet benoemd, maar zijn wel verwerkt in de begrotingswijziging die bij dit voortgangsverslag hoort. 

Ontwikkelingen die over programma’s heen gaan (bijvoorbeeld de verschuiving budget transformatie voorveld jeugd, Septembercirculaire 2023 en Esco prestatiecontract) zijn zoveel mogelijk in één deelprogramma als tekst toegelicht. Op de plaatsen waar dit effect financieel doorwerkt is dit benoemd als ‘tegenhanger’ met daarbij het onderwerp. De tegenhangers van de subsidieadviseur en tegenhangers van de structurele mutaties VV2 2023 die kleiner zijn dan € 20.000 staan niet apart benoemd, maar meegenomen als overige kleine wijzigingen. Het gaat hierbij om ruim 20 zeer kleine tegenhangers, waarbij specifieke vermelding ten koste zou gaan van de leesbaarheid van het document.

Financieel overzicht 
Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. 

Het financieel overzicht aan het eind van ieder programma geeft per deelprogramma de financiële standen en mutaties weer. Het overzicht kan als volgt worden gelezen: 
•    De 1e kolom (Begroting 2024) bevat de cijfers uit de Begroting 2024, zoals die door de raad op 8 november 2023 is vastgesteld. 
•    De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m maart) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die zijn besloten na vaststelling van de Begroting 2024 en uiterlijk 31 maart 2024. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2024 te vinden. 
•    De 3e kolom (wijzigingen 1e Voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen, wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. 
•    De 4e kolom (Begroting 2024 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen. 

Recapitulatie programma’s
Na de programma’s volgen enkele financiële overzichten die het totaal van de wijzigingen in alle programma’s weergeven. Als eerste is een financiële recapitulatie opgenomen. Hierin zijn de financiële overzichten uit de programma’s samengebracht. Het totale financiële effect is hier zichtbaar. In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 dat hierop volgt is dit totale financiële effect weergegeven aan de hand van de financiële voor- en nadelen in de programma’s. Tot slot zijn de meerjarige financiële effecten aangegeven in een overzicht. Deze effecten komen terug in de Perspectiefnota 2025.

Begrotingswijzigingen
Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met maart 2024.

Bijlage
Aan dit voortgangsverslag is de Motiemonitor als losse bijlage toegevoegd. De Motiemonitor betreft de lijst met moties en toezeggingen van en aan de raad. In de lijst staat welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij voorstellen om op afgehandeld te zetten. De opgeschoonde monitor wordt telkens aan het eerste en aan het tweede voortgangsverslag toegevoegd.