Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1 Dienstverlening & communicatie

5.2. Veiligheid & handhaving

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel
-    Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 25.000 voordelig
-    Diverse kleine wijzigingen € 29.000 nadelig

Incidenteel
-    Diverse kleine wijzigingen € 13.000 nadelig

5.3. Bestuur & organisatie

Meerkosten audiovisuele apparatuur

Terug naar navigatie - Meerkosten audiovisuele apparatuur

De investeringsstijging van €350.000 is een toevoeging op het reeds beschikbare bedrag van €311.000. Deze toename in investering kan hoofdzakelijk worden verklaard door inflatiecorrecties (voor kostprijzen van mens en materieel) ten opzichte van zeven jaar geleden. Daarnaast is er een uitbreiding van de AV-oplossing uitgevraagd, inclusief verbeterde regiefunctionaliteit. Ook zijn noodzakelijke aanpassingen aan vloeren en plafonds opgenomen, en wordt de Raadszaal aangepast om plaats te bieden aan twee extra raadsleden.

Beslispunt 2m kredieten: Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor meerkosten audiovisuele apparatuur.

Realistische dienstverlening

Terug naar navigatie - Realistische dienstverlening

Het programma Dienstverlening wordt niet meer gebruikt. Het bestaande budget voor realistische dienstverlening en rekenkameronderzoek dienstverlening wordt daarom verschoven van deelprogramma Bestuur en organisatie (5.3) naar deelprogramma Financiën (6.1).

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 150.000 voordelig, in 2025 en verder € 50.000 (structureel)

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Per 1 januari 2024 is het Streekarchief Gooi en Vechtstreek van start gegaan. In de begroting 2024 van de gemeente Gooise Meren was dit nog niet financieel verwerkt. Per saldo betekent dit een voordeel van € 60.000, omdat na de overgang van medewerkers de gemeente tevens minder overheadkosten heeft.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 438.000 nadelig (structureel), daar tegenover op programma 4 een structureel voordeel van € 58.000 en op programma 6 structurele voordelen van € 373.000 en € 67.000.

Financieel overzicht programma 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e Voortgangsverslag Begroting 2024 gewijzigd
t/m maart
Dienstverlening en communicatie 3.249 -268 62 3.043
Veiligheid en handhaving 7.514 0 17 7.531
Bestuur en organisatie 2.738 278 -141 2.874
Bestuurlijke samenwerking 439 0 275 714
Totaal lasten 13.940 10 213 14.162
Dienstverlening en communicatie -1.194 -8 -2 -1.204
Veiligheid en handhaving -78 0 - -78
Bestuur en organisatie 0 0 - 0
Bestuurlijke samenwerking -88 0 88 0
Totaal baten -1.360 -8 86 -1.282
Resultaat voor bestemming 12.580 1 299 12.880
Dienstverlening en communicatie 0 0 - 0
Veiligheid en handhaving 0 0 - 0
Bestuur en organisatie 0 0 - 0
Bestuurlijke samenwerking 0 0 - 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Dienstverlening en communicatie 0 0 - 0
Veiligheid en handhaving 0 0 - 0
Bestuur en organisatie 0 0 - 0
Bestuurlijke samenwerking 0 0 - 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 12.580 1 299 12.880