Voorwoord

Aan de gemeenteraad

Terug naar navigatie - Aan de gemeenteraad

Het college wil blijven investeren in een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren. Dit wordt in de huidige omstandigheden – net als in veel andere gemeenten – uitdagender, omdat we te maken hebben met een beperking van de beschikbare middelen, onder andere door de vanaf 2026 verlaagde uitkering van het Rijk. Er is inmiddels duidelijkheid gekomen over enige compensatie via de Voorjaarsnota van het kabinet, maar die is niet afdoende. Zoals op eerdere momenten aangegeven, zullen er nog steeds keuzes nodig zijn. Enerzijds hebben we hiervoor gekeken of reguliere taken efficiënter kunnen worden uitgevoerd en naar de mogelijkheid om sommige ambities enigszins te temperen. Anderzijds is concreet gekeken naar de inkomsten. De ambities van het college blijven gericht op een aantrekkelijk woon- werk- en leefklimaat voor onze inwoners tegen een aanvaardbaar woonlastenniveau. Een bescheiden verhoging van de woonlasten is bij de huidige opstelling van het Rijk onontkoombaar. De keuzes aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant zijn noodzakelijk om op langere termijn financieel gezond en vitaal te blijven.  

Het college staat voor een uitdaging. We presenteren een meerjarenperspectief dat (nog) niet structureel sluitend is. Een belangrijke factor blijft de hoogte van de rijksbijdrage en de wijze waarop wij nog nader gecompenseerd zullen gaan worden. Mocht dat onvoldoende zijn om zwarte cijfers te schrijven, dan zijn extra maatregelen nodig. We hopen daar bij de Programmabegroting 2025 meer duidelijkheid over te kunnen bieden.

College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren