Programma 1 Van en voor iedereen

3.1.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.1.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

1.3 Welzijn

Incidenteel budget beleidsontwikkeling Wmo vanaf 2025 structureel maken
In de begroting is t/m 2024 meerjarig budget gereserveerd voor beleidsontwikkeling Wmo en daarna niet meer. Dit budget is bedoeld voor de kosten van o.a. participatiebijeenkomsten met inwoners en maatschappelijke partners, publieksvriendelijke publicaties, opmaak- en drukwerk van nota's, plaatsen van artikelen/interviews in lokale media. Deze kosten blijven. Om die reden voeren we structureel nieuw beleid op voor 2025 en daarna.

Uitbreiden formatie Wmo om te kunnen voldoen aan wettelijke afhandelingstermijnen
Het is rijksbeleid dat kwetsbare inwoners langer thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken wordt er een toenemend beroep gedaan op hulp- en ondersteuning vanuit de Wmo (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding etc.). Door de vergrijzing groeit het aantal inwoners dat een beroep doet op geïndiceerde Wmo van de gemeente. We zien tegelijk dat er per kwetsbare inwoner minder mantelzorgers zijn, en bovendien zijn de mantelzorgers ook steeds ouder. Dat betekent dat de gemeente meer aanvragen (lees: zorgmeldingen) moet oppakken. Om binnen de wettelijke termijnen van afhandeling te blijven is het noodzakelijk dat het aantal consulenten structureel wordt uitgebreid. 

Wmo maatwerk (open einde regeling) budgettair op realistisch niveau brengen
De Wmo is een open-einde-regeling, oftewel hulp- en ondersteuning aan de inwoner die echt nodig is, mag door de gemeente niet geweigerd worden. Door meerjarig realistisch bij te ramen, wordt voorkomen dat budgetten ad hoc via de voortgangsverslagen telkens moeten worden opgehoogd.
Vanwege de vergrijzing is het de verwachting dat het beroep op de Wmo in de toekomst alleen maar groter gaat worden. Maatregelen zoals inzet van voorliggende voorzieningen zullen hoogstens de autonome groei van zorguitgaven temperen.

Verhogen subsidie Versa Welzijn ter compensatie van hogere loonkostenontwikkeling 2024
Versa Welzijn heeft te maken met (nieuwe) CAO ontwikkelingen waardoor de personeelslasten structureel stijgen (CAO Zorg & Welzijn). Zonder structureel extra subsidie kan Versa Welzijn de reguliere taken niet volledig blijven uitvoeren omdat er minder personeel betaald kan worden. 

Incidenteel (2025/2026) bekostigen beheer wijkontmoetingscentrum De Plataan
Sinds de opening van De Plataan in Naarden is gebleken dat de gebruikers (Versa Welzijn, bibliotheek, De Schakel) een gezamenlijke beheerder nodig hebben. Een sociaal beheerder, onafhankelijk van de drie organisaties, en met grote kennis van wijkontmoetingsplekken.


1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Third Place
In samenwerking met de bibliotheek werken we het concept uit voor het realiseren van een Third Place in Bussum. De inzet is een multifunctioneel bibliotheek gebouw waarin diverse culturele, maatschappelijke en economische functies samenkomen en kunnen floreren. Een plek waar inwoners, bezoekers en ondernemers elkaar ontmoeten, informeren, inspireren en amuseren. In 2023 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met de bibliotheek. Er zijn bovendien gesprekken geweest met een aantal cultuurspelers en de eigenaren van de naastgelegen gebouwen. In maart 2024 is een haalbaarheidsstudie en een businesscase opgeleverd, waarmee een globale schatting wordt gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van de Third Place. De businesscase kent een onrendabele top die de gemeente zou moeten dragen om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Een concreet voorstel wordt nog aan de raad voorgelegd.

 

 

3.1.4 Verlagen reguliere taken en ambities

Terug naar navigatie - 3.1.4 Verlagen reguliere taken en ambities

1.2 Sport & bewegen

Uitstel inventarisatie van beweegmogelijkheden in de buitenruimte 
We stellen de inventarisatie van de behoefte aan beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en de huidige voorzieningen daarvoor (zoals speeltuinen en sportparken) uit.

1.3 Welzijn

Subsidies kleiner dan € 25.000 nader beoordelen 
Bij de Programmabegroting 2025 zal een voorstel worden gedaan voor het, waar mogelijk, terugbrengen van de hoogte van de subsidies.

Verlagen subsidie Versa Welzijn/efficiency activiteiten
Afhankelijk van de uitkomst van herijking van het accounthouderschap grote subsidies kan de subsidie mogelijk in stappen worden verlaagd, door te kijken naar overlap tussen subsidies aan verschillende instanties en het type werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verleend.

1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Efficiënt inrichten activiteiten bibliotheek
Afhankelijk van de uitkomst van herijking van het accounthouderschap grote subsidies zal, in overleg met de bibliotheek, gezocht worden naar manieren om activiteiten efficiënter in te richten 

Geen inventarisatie behoefte maatschappelijke- en culturele organisaties
Geen inventarisatie uitvoeren van de behoeften bij maatschappelijke- en culturele voorzieningen en gereserveerd budget schrappen.

Efficiency cultuurregisseurs 
We gaan de activiteiten efficiënter uitvoeren. 

3.1.5 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.1.5 Nieuwe investeringen

1.2 Sport & bewegen

Kunstgrasveld rugbyclub ’t Gooi
Rugbyclub ’t Gooi beschikt op dit moment over twee natuurgrasvelden. In de periode oktober 2023 t/m februari 2024 zijn 40% van de trainingsavonden, 5 competitierondes en 7 jeugdtoernooien afgelast i.v.m. de weersomstandigheden. Met de huidige klimaatverandering is het goed voor te stellen dat er meer zeer natte periodes volgen.  Wanneer we één veld omkatten naar kunstgras zal dit probleem aanzienlijk afnemen. Een kunstgrasveld kan altijd gebruikt worden met uitzondering van periodes met (strenge) vorst. Het is voor rugbyclub ’t Gooi daarnaast belangrijk om een kunstgrasveld te krijgen, om op het hoogste niveau (eredivisie) mee te kunnen blijven doen.

3.1.6 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.1.6 Financieel beeld
Financieel beeld Programma 1 bedragen in € x 1.000 2025 2026 2027 2028
Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024 25.883 N 25.239 N 25.276 N 25.276 N
Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten 171 N 149 N 158 N 158 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 171 N 149 N 158 N 158 N
Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities 1.452 N 1.505 N 1.393 N 1.393 N
1.2 Sport & bewegen
Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi (kapitaallasten) 70 N 70 N 70 N
1.3 Welzijn
Structureel maken beleidsontwikkeling Wmo 30 N 30 N 30 N 30 N
Uitbreiden fte USD/Wmo tbv wett termijnen 178 N 178 N 178 N 178 N
WMO maatwerk realistisch structureel bijramen 800 N 800 N 800 N 800 N
Extra subsidie Versa Welzijn 315 N 315 N 315 N 315 N
Uitvoering visie ontmoeting voor en van iedereen 50 N 50 N
Subsdie De Plataan 79 N 62 N
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen
Third Place PM PM PM PM
Verlagen reguliere taken en ambities 200 V 350 V 450 V 550 V
1.2 Sport & bewegen
Uitstel inventarisatie beweegmogelijkheden in de buitenruimte 50 V 50 V
1.3 Welzijn
Subsidies kleiner dan € 25.000 nader beoordelen PM PM PM
Verlagen subsidie Versa Welzijn/efficiency activiteiten 100 V 200 V 300 V
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen
Efficiënt inzetten activiteiten bibliotheek 50 V 100 V 150 V 150 V
Geen inventarisatie behoefte maatschappelijke- en culturele organisaties 50 V 50 V 50 V 50 V
Efficiency cultuurregisseurs 50 V 50 V 50 V 50 V
Saldo Perspectiefnota 2025 27.306 N 26.543 N 26.377 N 26.277 N