Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

3.4.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.4.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

4.1 Economie

Minder huur vs. onderhoud na aankoop damwanden Muiden
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeboden om de kade van Muiden, waar nu de Bruine Vloot aan gelegen is, aan te kopen voor €1. Er wordt onderzocht welke invloed dit heeft op de huurkosten en de kosten van beheer en onderhoud.

Uitvoeringsregels voor ligplaatsen (handhaving)
De ligplaatsverordening is in de maak. Op basis van het huidige concept worden jaarlijks inkomsten verwacht uit zowel de ontheffingen van vaste ligplaatsen als uit het innen van liggelden voor passantenplekken. Hiertegenover staan wel extra handhavingskosten. 

4.3 Werk & inkomen / minimaregelingen

Schuldhulpverlening structureel bekostigen
Met de huidige capaciteit van het team schuldhulpverlening kunnen wij in 2024 ons niveau van dienstverlening handhaven. Met ingang van 2025 is uitbreiding van het team met 1,5 fte nodig omdat we een toename verwachten van het aantal hulpvragen.

4.4 Mobiliteit

Stimuleren deelmobiliteit en beleid plaatsingscriteria
Vanuit de Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 worden voor het stimuleren van deelmobiliteit plaatsingscriteria opgesteld en locaties aangewezen voor (parkeermogelijkheden van) deelfietsen en deelauto’s.

Parkeerregisseur
In de huidige parkeerketen ontbreekt er een coördinerende functie tussen het beleid en de operationele uitvoering. Deze schakel is onmisbaar om de parkeerketen goed te laten functioneren. Ook na de modernisering/digitalisering van de parkeerketen is een parkeerregisseur noodzakelijk. Tot de taken van de parkeerregisseur behoren onder andere de aansturing en coördinatie van dagelijkse operationele processen, de vertaling van beleid naar praktijk en de terugkoppeling aan de beleidsadviseur vanuit praktijkervaringen. In het derde kwartaal 2024 leggen we de 'Afwegingsnotitie techniek en organisatie' voor aan de raad om duidelijkheid te krijgen over de gekozen inrichting van de parkeerketen.

Extra onderhoud bij uitstel nieuwbouw parkeergarage De Olmen
De huidige parkeergarage De Olmen is aan het einde van de technische levensduur. Daarom staat nieuwbouw gepland.  In afwachting van een mogelijke subsidie in het kader van de Impulsaanpak winkelgebieden starten we een of twee jaar later (2026 of 2027) met de bouw. Het is dan nu wel nodig om de kaartautomaten en de leesapparatuur te vervangen en extra onderhoud uit te voeren aan de vloer en de liftinstallatie.

Parkeergarage Veldweg opbrengst woningbouw
De raad heeft ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar bebouwing van de parkeerplaats op de Veldweg. Op basis van de uitkomsten zal de raad een keuze maken. Daarna wordt er een nieuwe startnotitie vastgesteld met kaders waarbij de visie centrum Bussum het uitgangspunt is. De ontwikkeling vereist afstemming in de tijd rekening houdend met project Olmengarage en Veerplein/Veerstraat.
Deze ontwikkeling maakt het realiseren van woningbouw in Bussum Centrum mogelijk, namelijk naar verwachting circa 30 woningen in het betaalbare segment.

3.4.4 Verlagen reguliere taken en ambities

Terug naar navigatie - 3.4.4 Verlagen reguliere taken en ambities

4.3 Werk & inkomen / minima(regelingen)

Nader beoordelen minimaregelingen 
In aanloop naar de Programmabegroting 2025 beoordelen we de verschillende minimaregelingen. Mogelijk is sprake van enige overlap, maar daartegenover staan wellicht ook regelingen waarbij de doelgroep juist onvoldoende wordt bereikt.  

Re-integratie voorziening 50% verlagen
De gemeente is wettelijk verplicht om bijstandsgerechtigden en andere bewoners die niet zelfstandig een baan kunnen vinden, begeleiding en voorzieningen te bieden naar werk. Een re-integratievoorziening kan gericht zijn op het leren van vaardigheden of het opdoen van werkervaring. Maar kan ook als doel hebben dat je weer onder de mensen bent. Het is aan de gemeente om de mate en manier van de re-integratievoorziening te bepalen. In dit voorstel worden deze uitgaven met 50% verlaagd. We gaan monitoren of dit leidt tot lagere uitstroom en stijging van de uitgaven voor de bijstand en informeren u daarover.

4.4 Mobiliteit 

Uitstel nieuwbouw parkeergarage De Olmen
De huidige parkeergarage De Olmen is aan het einde van de theoretische levensduur. Daarom staat nieuwbouw gepland. Onderzocht is of renoveren mogelijk is, echter dat is niet mogelijk door de destijds opgezette "stramien bouw" op basis van de afmeting van de auto's in de jaren 70. De vakken en de in- en uitrij mogelijkheden zijn te krap voor de huidige auto's. Het stramien kan niet vergroot worden. Een toegankelijke parkeergarage is essentieel voor een vitaal centrum. De ontwikkeling van de Olmengarage is vanwege zijn grote onrendabele top en zijn essentiële functie in een kernwinkelgebied onderdeel van de Impulsaanpak winkelgebieden. Met het toekennen van deze subsidie kan de gemeente een substantiële bijdrage in de investering tegemoet zien. Waarschijnlijk starten we dan een of twee jaar later (2026 of 2027) met de bouw

Moderniseren parkeerketen
In het derde kwartaal 2024 wordt een ‘Afwegingsnota techniek en organisatie’ voorgelegd. Vanaf dat moment is de begroting per variant bekend. Er kan dan een keuze worden gemaakt tussen zelf doen (investering) dan wel uitbesteden (exploitatie).

3.4.5 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.4.5 Nieuwe investeringen

Parkeergarage Veldweg
De raad heeft ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Op basis van de uitkomsten zal de raad een keuze maken. Daarna wordt er een nieuwe startnotitie vastgesteld met kaders waarbij de visie centrum Bussum het uitgangspunt is. De ontwikkeling moet goed worden ingepland in de tijd rekening houdend met project Olmengarage en Veerplein/Veerstraat. Het project draagt bij aan een vergroening van het centrum. En door de rijrichting de parkeergarage in en uit goed te positioneren draagt het project bij aan centrum Bussum autoluw.

Aanleg regionale doorfietsroutes
Realisatie van doorfietsroutes is een lopend project waarbij voor de aanleg een intentieverklaring is afgegeven en een inspanningsverplichting is aangegaan.

Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO
De toekomstige Solar Carport biedt door de bouwhoogte geen ruimte meer aan touringcars om van de Kuil gebruik te maken. Zonder alternatief voorzien wij dat touringcars op de dr. Abraham Kuyperlaan met draaiende motor passagiers in en uit zullen laten stappen. Dit leidt tot stank- en geluidoverlast voor omwonenden. Het realiseren van een parkeerterrein voor touringcars ten behoeve van Spant en SDO voorkomt deze overlast. Dit vloeit voort uit een inspanningsverplichting van het college bij de beantwoording van de zienswijze over de definitieve verklaringen van geen bedenkingen voor de bouw van een Solar Carport op het parkeerterrein van sportpark de Kuil.

3.4.6 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.4.6 Financieel beeld
Financieel beeld Programma 4 bedragen in € x 1.000 2025 2026 2027 2028
Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024 9.840 N 10.270 N 10.064 N 10.064 N
Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten 73 V 173 V 175 V 194 V
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 173 V 173 V 175 V 194 V
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 100 N
Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities 131 N 135 N 1.260 V 340 N
4.1 Economie
Minder huur en onderhoud na aankoop damwanden Muiden PM PM PM PM
uitvoeringsregels voor ligplaatsen (handhaving) 80 V 80 V 80 V 80 V
4.3 Werk & inkomen
Schuldhulpverlening structureel bekostigen 80 N 80 N 80 N 80 N
4.4 Mobiliteit
Stimuleren deelmobiliteit en beleid plaatsingscriteria 40 N
Parkeerregisseur 91 N 75 N 75 N 75 N
Extra onderhoud bij uitstel nieuwbouw parkeergarage De Olmen 35 N 35 N 35 N
Parkeergarage Veldweg (kapitaallasten) 200 N
Parkeergarage Veldweg opbrengst woningbouw 1.400 V
Aanleg regionale doorfietsroutes (kapitaallasten) 25 N 25 N 25 N
Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO (kapitaallasten) 5 N 5 N
Meer inkomsten 870 V 870 V 870 V 870 V
4.4 Mobiliteit / parkeren
Parkeertarieven verhogen 870 V 870 V 870 V 870 V
Verlagen reguliere taken en ambities 100 V 500 V 500 V 500 V
4.3 Werk & inkomen
Nader beoordelen minimaregelingen PM PM PM PM
Re-integratie voorziening 50% verlagen 100 V 100 V 100 V 100 V
4.4 Mobiliteit
Uitstel nieuwbouw parkeergarage De Olmen 400 V 400 V 400 V
Moderniseren parkeerketen PM PM PM PM
Saldo Perspectiefnota 2025 8.928 N 8.862 N 7.259 N 8.840 N

3.4.3 Extra inkomsten

Terug naar navigatie - 3.4.3 Extra inkomsten

4.4 Mobiliteit / parkeren

Tarieven parkeren verhogen
Er zijn drie soorten parkeeropbrengsten: (1) kort parkeren op straat, (2) parkeervergunningen, (3) parkeren ‘achter de slagboom’. Er kan daartussen en daarbinnen differentiatie worden toegepast.
We willen met de verhoging van de tarieven € 900.000 extra opbrengsten genereren. We komen bij de begroting met een concreet voorstel voor tariefverhoging per onderdeel.