Programma 2 Kansrijk opgroeien

3.2.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

Terug naar navigatie - 3.2.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

Kinderraad
De kinderraad komt voort uit de ambitie van het college om jeugd meer te betrekken bij beleid. Door een samenwerking met het onderwijs, is er ook aandacht voor het educatieve aspect. De kinderraad is gericht op scholieren tot 12 jaar (het primair onderwijs). Een voorstel van het college voor het instellen van een kinderraad is door de raad medio mei 2024 vastgesteld. 

Doorwerking VV 2024-1
Overige wijzigingen < € 70.000

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Op basis van de planning van het aan de raad voorgelegde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) blijven de kapitaallasten voor de periode 2024-2028 in totaal ongeveer € 1 mln. onder de raming in de begroting. Zoals al eerder bij de visie IHP aangegeven moet rekening worden gehouden met een gemiddelde toename (over een periode van 15 jaar) van de kapitaallasten van ongeveer € 775.000 structureel per jaar.
Om de kapitaallasten gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen zullen we bij de komende Programmabegroting 2025 een voorstel doen voor het instellen van een bestemmingsreserve IHP.

3.2.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.2.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

2.1 Jeugdbeleid

Extra coördinator integraal beleidsplan
In 2025 en verder dient te worden zorggedragen voor uitvoering van het integraal jeugdbeleid. Er is structurele capaciteit nodig voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid en het implementeren daarvan. Ook wordt verwacht dat de landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario extra capaciteit vergen. Tot op heden is er nog geen coördinatie voor dit onderwerp geborgd

Integrale aanpak beleidsdoelen Jeugd
Vaststelling van het integrale beleidsplan jeugd is voorzien in het tweede kwartaal 2024, waarna de uitvoering van dit beleidsplan volgt. Omdat er in 2024 alleen een incidenteel budget beschikbaar was, is vanaf 2025 structureel budget nodig dat ingezet kan worden voor participatietrajecten, publiekscampagnes, vormgeving beleidsnota’s en ontwikkeling regelgeving. 

2.2 Jeugdzorg

Structureel maken versterking jeugdteam
In 2023 en in 2024 is het jeugdteam tijdelijk versterkt met 3 fte. Daarmee is meer deskundigheid en meer tijd en ruimte beschikbaar gekomen voor regievoering door het jeugdteam. Wij constateren dat de jeugdconsulenten nu beter regie kunnen voeren conform het Verbeterplan Versterkte procesregie juli 2022 'Eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid'. Daarom maken wij deze tijdelijke uitbreiding structureel.


Jeugd maatwerk realistisch structureel bijramen
De Jeugdwet is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de gemeente een individuele jeugdhulpvoorziening op grond van de Jeugdwet, die echt nodig is, moet toekennen. Door meerjarig realistisch bij te ramen, wordt voorkomen dat budgetten ad hoc via de voortgangsverslagen telkens moeten worden opgehoogd. Wij tekenen hierbij aan dat het Rijk en de VNG afspraken hebben gemaakt over de verwerking van de maatregelen Hervormingsagenda Jeugd in de gemeentelijke begroting: gemeenten moeten de besparing uit de Hervormingsagenda van ongeveer € 1 miljard uiteindelijk volledig verwerken in hun begrotingen. Deze maatregelen zijn voor Gooise Meren in ontwikkeling. Denk o.a. aan basishulp verlenen door eigen jeugdconsulenten en het faciliteren van huisartsen met een praktijkondersteuner Jeugd.

Praktijkondersteuner Jeugd
De huisarts is de belangrijkste verwijzer naar specialistische jeugdhulp. Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen eerder en passender ondersteuning kunnen krijgen met naar verwachting lagere kosten voor de gemeente, indien Gooise Meren huisartsen faciliteert met een Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd).  Door de inzet van deze ondersteuner kan ook een slag worden geslagen in het normaliseren en de-medicaliseren en is de verwachting dat er minder jeugdigen instromen in de specialistische jeugdhulp. Vanaf 2026 gaan we de voordelen terugzien in de vorm van een oplopende kostenbesparing.

 

[3.2.3 Extra inkomsten toevoegen]

3.2.4 Verlagen reguliere taken en ambities

Terug naar navigatie - 3.2.4 Verlagen reguliere taken en ambities

2.2 Jeugdzorg

Praktijkondersteuner Jeugd
Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen eerder passendere ondersteuning kunnen krijgen met naar verwachting lagere kosten voor de gemeente, indien Gooise Meren huisartsen faciliteert met een Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd). Vanaf 2026 gaan we de voordelen terugzien in de vorm van een oplopende kostenbesparing.

3.2.6 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.2.6 Financieel beeld
Financieel beeld Programma 2 bedragen in € x 1.000 2025 2026 2027 2028
Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024 24.111 N 25.592 N 25.603 N 25.603 N
Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten 134 N 70 N 70 N 70 N
Kinderraad 25 N 25 N 25 N 25 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 109 N 45 N 45 N 45 N
Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities 1.280 N 1.280 N 1.280 N 1.280 N
2.1 Jeugdbeleid
Extra coördinator integr beleidsplan 90 N 90 N 90 N 90 N
Integrale aanpak beleidsdoelen Jeugd 30 N 30 N 30 N 30 N
2.2 Jeugdzorg
Structureel maken versterking jeugdteam 360 N 360 N 360 N 360 N
Jeugd maatwerk realistisch structureel bijramen 700 N 700 N 700 N 700 N
Praktijkondersteuner Jeugd 100 N 100 N 100 N 100 N
Verlagen reguliere taken en ambities 100 V 200 V 300 V
2.2 Jeugdzorg
Praktijkondersteuner Jeugd 100 V 200 V 300 V
Saldo Perspectiefnota 2025 25.525 N 26.842 N 26.753 N 26.653 N