Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.3.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

Terug naar navigatie - 3.3.1 Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten

Doorwerking VV 2024-1
Overige wijzigingen < € 70.000

Inboeken doorschuif-btw investeringen GNR
De jaarlijkse afrekening wordt vanaf heden structureel ingeboekt.

Nedvang vergoeding prullenbakken OR
Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken.

3.3.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

Terug naar navigatie - 3.3.2 Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities

3.2 Buitenruimte en leefomgeving

Meerjarige aanpak Bosplantsoen Mouwtje en Bilderdijkpark
Om het parkgebied zijn gevarieerde en open karakter terug te geven is er een beheeradvies en uitvoeringsplan nodig voor de renovatie van het bosplantsoen in het gehele parkgebied. Het gaat dan om enerzijds herstel naar het originele ontwerp (met oog voor klimaatbestendigheid) en anderzijds inrichting van het beheer van cultuurhistorisch groen.

Herijken beheerplannen
De huidige beheerplannen hebben een looptijd tot en met 2025. Extra inzet is noodzakelijk voor het begeleiden van het werken met assetmanagement en herijken beheerplannen.

Onderhoud rondom vestingwallen Naarden
De vestingwerken waren tot 15 januari 2016 in eigendom bij het Rijk. In de praktijk deed het Rijk het groot onderhoud aan paden en parkeerplaatsen en de gemeente het klein (incidenteel) onderhoud. De financiële verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de fiets- en wandelpaden tussen vooral de binnen en buitengracht, de zogenaamde enveloppe of bedekte weg ligt bij de gemeente. Omdat dit in de toenmalige samenwerkingsovereenkomst met het Rijk niet duidelijk was uitgewerkt, is er na de overdracht van het Rijk naar de Stichting Monumentenbezit een impasse ontstaan. De komende periode zal worden gezocht naar een oplossing, eventuele (meer)kosten zullen dan ook duidelijk worden.

3.3 Duurzaamheid

Circulaire economie
De rijksoverheid heeft internationaal afspraken gemaakt over de terugdringing van de CO2-uitstoot om de klimaatverandering te beperken. Overheden op Europees, landelijk en provinciaal niveau hebben daarvoor ambities geformuleerd. Deze ambities betreffen onder andere de realisatie van een circulaire economie en de omslag naar een duurzame en gezonde voedselproductie en consumptie. De landelijke overheid ziet voor deze opgaven een belangrijke rol voor lokale en regionale overheden weggelegd. Voor de uitvoering van projecten en activiteiten is extra capaciteit nodig. Daarnaast zijn er middelen nodig om initiatieven uit de samenleving rond circulaire economie en voedsel te faciliteren.

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg
De bestaande brandweerkazerne in Muiderberg wordt vervangen door een nieuwe brandweerkazerne met daarboven appartementen. De locatie Muiderberg is gedateerd en de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is gewijzigd. Hierdoor voldoet het pand functioneel niet meer aan de huidige (wettelijke en functionele) eisen die gesteld worden aan deze brandweerlocatie.

OFGV Ontwikkelplan
Tien jaar na het oprichten van Omgevingsdiensten heeft het Rijk de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, oftewel de commissie Van Aartsen, opdracht gegeven te onderzoeken of de Omgevingsdiensten goed functioneren. Op grond van de aanbevelingen van die commissie zijn nieuwe, verplichte normen geformuleerd die het functioneren van Omgevingsdiensten naar een hoger en meer uniform niveau moeten gaan tillen. 

Het doel van het ontwikkelproces is een sterk VTH-stelsel waarin Omgevingsdiensten op een eenduidige en krachtige wijze bijdragen aan en toezien op het tot stand komen en behouden van een schone en veilige leefomgeving in Nederland en Gooise Meren.
Ook de OFGV moet zich ontwikkelen. Er is een Ontwikkelplan opgesteld en door het AB vastgesteld, waarmee de OFGV zal gaan voldoen aan nieuwe landelijke normen. Dat vergt extra geld. Want het is niet vrijblijvend. Het komende jaar zal het Ontwikkelplan nader uitgewerkt worden. Dit betreft ook nieuwe, wettelijke, taken die de OFGV voor de partners op de schouders moet nemen.

3.3.4 Verlagen reguliere taken en ambities

Terug naar navigatie - 3.3.4 Verlagen reguliere taken en ambities

3.2 Buitenruimte & leefomgeving

Verhogen afvalstoffenheffing
Structurele verhoging van de afvalstoffenheffing door de wettelijk toegestane toerekening van de (gestegen) kosten van straatreiniging.

Continuering inzet wijkadviseurs
Heroverwegen van het continueren van de inzet van de extra wijkadviseurs, conform college uitvoeringsprogramma.

Afschalen inzet op Ruimtelijke Ordening - Omgevingswet
Op 1 januari is de Omgevingswet ingegaan. Afgelopen jaren hebben we ons voorbereid op de komst van deze nieuwe wet. Het nieuwe instrumentarium en de nieuwe manier van werken moeten de komende jaren verder vorm krijgen en de werkwijze als nieuwe reguliere manier van werken moet worden geborgd in de organisatie. Uiteindelijk moet het werk dan worden opgevangen binnen de beschikbare capaciteit, waardoor scherpere keuzes voor inzet op andere RO dossiers moeten worden gemaakt. De structurele middelen kunnen dan deels worden afgebouwd. 

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling

Welstandstoets deels laten vervallen
De ambtelijke toets komt te vervallen. De kosten van de inzet van de leden van de welstandscommissie zullen daardoor dalen en er zullen minder ambtelijke uren nodig zijn voor de werkzaamheden die met de welstandstoetsing zijn gemoeid.

3.3.5 Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - 3.3.5 Nieuwe investeringen

3.2 Buitenruimte en leefomgeving

Renovatie gemeentewerven
Er zijn investeringen nodig in de bestaande werven in Bussum en Naarden om beide werven weer up to date te krijgen voor de komende 30 jaar. Dit is noodzakelijk omdat beide werven nu niet meer voldoen aan het minimale niveau voor een bestendige huisvesting. 

Asfaltvernieuwing Huizerweg
Vanuit een visuele weginspectie zijn diverse schadebeelden waargenomen zoals spoorvorming, rafeling, dwarsonvlakheden, boomwortelopdruk en een slechte afwatering. Deze schade moet uiterlijk in 2025 worden hersteld om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen.

Ruijterlaan-Heidezicht parkeerlocatie
De onverharde parkeerlocatie Heidezicht gelegen aan de Ruijterlaan in Bussum wordt jaarlijks vier keer hersteld. De veel voorkomende onvermijdelijke weggebreken in deze halfverharde  parkeerlocatie worden veroorzaakt door een combinatie van gebruik (wringende autobanden tijdens het in en uitparkeren), weersomstandigheden en een slechte afwatering. Om de jaarlijkse herstelwerkzaamheden te voorkomen is het de wenselijk om de halfverharding éénmalig te vervangen voor een dunne asfaltdeklaag en de parkeerhavens uit te voeren met waterdoorlatende betonelementen.

Gietijzeren afvalbakken
In de stadscentra van Bussum, Naarden en Muiden staan op diverse locaties gietijzeren afvalbakken. De levensduur van deze afvalbakken is verstreken. Hierdoor nemen de defecten zoals schade, deuken en los hangende deuren toe. Om het aanzicht en het gebruik op orde te krijgen is het wenselijk om de noodzakelijke vervanging van de bestaande gietijzeren afvalbakken met bijkomende werkzaamheden uit te voeren.

Voetpad en rijweg Burg. M.P. van Wettumweg
Het voetpad en rijweg Burgemeester M.P. van Wettumweg is in een slechte staat van onderhoud. Vanuit de recent gehouden visuele Weginspectie 2022/2023 komt deze weg naar voren om onvermijdelijk groot onderhoud uit te voeren. Deze weg is één van de drie belangrijke toegangswegen tot de Vesting Naarden. Gelet op het aanzicht van de Vesting Naarden in relatie tot de huidige staat van onderhoud en het risico voor de weggebruiker, is het noodzakelijke om niet alleen deze weg vanuit het onderhoud te herstellen maar ook om deze weg op een andere verkeerskundige manier in te richten. De rijweg is voldoende breed om er twee fietsstroken aan te kunnen leggen.

Saneringsproject verkeersborden
Veel verkeersborden zijn geplaatst in de openbare ruimte en verrommelen het beeld. Daarnaast raken de weggebruikers het (verkeerskundig) overzicht kwijt, waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzoekt alle gemeentes de verkeersborden op locaties kritisch te beoordelen en te saneren waar het kan. Het betreft ook bebording die elkaar tegenspreekt of dubbel aanwezig is. Het afgelopen jaar zijn de verkeersborden geïnspecteerd en geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie is een vervangingsplan opgesteld dat gefaseerd wordt doorgevoerd.

Diverse kleine investeringen begraafplaatsen
Het betreft hier de in- of herinrichting van grafvelden, ontwikkeling van nieuwe uitvaartmogelijkheden, vervangen of uitbreiding van voorzieningen (informatieborden, bankjes etc.), vervangen van groen, aanpassingen in het kader van klimaatadaptatie etc.  

Renovatie groen Mouwtje
De dit jaar aangestelde projectleider voor parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark constateert dat 30% van de plantvakken (geen bosplantsoen) in het Mouwtje moeten worden gerenoveerd, vooral vanwege de aanwezigheid van frambozen. De huidige aanpak van het jaarlijks korten van alle struiken gaat ten koste van het reguliere onderhoud en heeft geen structureel effect. De renovatie is een vooruitgeschoven onderdeel van het integrale uitvoerings- en beheerplan voor het Mouwtje dat in juni 2024 wordt opgeleverd. Hiermee wordt het beeld van het Mouwtje verbeterd en het onderhoud vereenvoudigd.

Asfalt rijweg Brinklaan
De asfaltrijweg Brinklaan vanaf de rotonde Kerkstraat tot de rotonde Ceintuurbaan verkeert in slechte staat van onderhoud. Vanuit de recent gehouden visuele weginspectie 2022/2023 was dit gedeelte Brinklaan in 2029 gepland voor onderhoud. De afgelopen winter (2023/2024) zijn er diverse bijkomende schadebeelden opgetreden zoals: rafeling, gaten, scheurvorming, en dwarsonvlakheden en dit heeft de levensduur van deze asfaltweg verkort. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen is het vervangen van de asfaltrijweg noodzakelijk en in 2025 gepland.

Verledden omzetten naar investeringen
Het in de begroting opgenomen exploitatiebudget voor verledden, wordt omgezet in investeringskredieten.

Inrichtingsplan begraafplaats Muiden
Begraafplaats Muiden kent een beperkte grafcapaciteit in verband met de hoge grondwaterstand. We willen een inrichtingsplan laten opstellen om ook meer asbestemmingen te kunnen realiseren en de biodiversiteit op deze begraafplaats te vergroten.

Vervangen voetpaden rondom sportvelden
Op een aantal sportcomplexen in Bussum en Muiderberg zijn de tegelpaden aan vervanging toe. In het dagelijks beheer kunnen we de paden niet meer onderhouden, omdat de tegels oud en versleten zijn (veel onkruidgroei en alg). Dit kost veel inzet om het geheel veilig te houden. 

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling

Brug bij Amsterdamse Poortbrug
Op 19 april 2023 is de Kadernota Muiden Noordwest door de gemeenteraad vastgesteld. In de Kadernota zijn de ruimtelijk en functionele uitgangspunten voor de beoogde herontwikkeling van Muiden Noordwest vastgelegd. In de Kadernota is met betrekking tot mobiliteit opgenomen dat in geval van een herontwikkeling van de wijk Noordwest waarbij extra woningen worden toegevoegd, voor een afdoende ontsluiting van de wijk een extra brug over de Muidertrekvaart is vereist. Het alternatief is het verhogen van de verkeerscapaciteit van de Amsterdamse Poortbrug (verbreding/verhoging). 

3.3.6 Financieel beeld

Terug naar navigatie - 3.3.6 Financieel beeld
Financieel beeld Programma 3 bedragen in € x 1.000 2025 2026 2027 2028
Saldo 2025-2028, Programmabegroting 2024 19.197 N 18.137 N 17.714 N 17.725 N
Autonome ontwikkelingen en raadsbesluiten 1.067 V 33 N 33 N 33 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 128 N 128 N 128 N 128 N
Doorwerking 1e Voortgangsverslag 2024 1.100 V
Inboeken doorschuif-btw investeringen GNR 50 V 50 V 50 V 50 V
Nedvang vergoeding prullenbakken OR 45 V 45 V 45 V 45 V
Onvermijdelijke ontwikkelingen en nieuwe ambities 485 N 431 N 461 N 591 N
3.2 Buitenruimte en leefomgeving
Meerjarige aanpak Bosplantsoen Mouwtje en Bilderdijkpark 60 N
Herijken beheerplannen 50 N
Onderhoud rondom vestingwallen Naarden PM PM PM PM
Circulaire economie 150 N
Renovatie gemeentewerven (kapitaallasten) PM PM PM PM
Asfaltvernieuwing Huizerweg (kapitaallasten) 40 N 40 N 40 N
Ruijterlaan-Heidezicht parkeerlocatie (kapitaallasten) 20 N 20 N 20 N
Gietijzeren afvalbakken (kapitaallasten) 15 N 15 N 15 N
Voetpad en rijweg Burg. van Wettumweg (kapitaallasten) 95 N 95 N 95 N
Saneringsproject verkeersborden (kapitaallasten) 30 N 60 N 90 N
Kleine investeringen begraafplaatsen (kapitaallasten) 5 N 5 N 5 N
Renovatie groen Mouwtje (kapitaallasten) 6 N 6 N 6 N
Asfalt rijweg Brinklaan (kapitaallasten) 35 N 35 N 35 N
Verledden omzetten naar investeringen (kapitaallasten) 45 N 45 N 45 N
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden (kapitaallasten) 5 N 5 N 5 N
Vervangen voetpaden rondom sportvelden 90 N
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
Brug bij Amsterdamse Poortbrug (kapitaallasten) PM PM
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg (kapitaallasten) 100 N
OFGV Ontwikkelplan 135 N 135 N 135 N 135 N
Verlagen reguliere taken en ambities 450 V 450 V 600 V 600 V
3.2 Buitenruimte & leefomgeving
Verhogen afvalstoffenheffing ivm straatreiniging 375 V 375 V 375 V 375 V
Continuering inzet wijkadviseurs - - - -
Afschalen inzet op Ruimtelijke Ordening - Omgevingswet 150 V 150 V
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
Welstandstoets deels laten vervallen 75 V 75 V 75 V 75 V
Saldo Perspectiefnota 2025 18.165 N 18.151 N 17.608 N 17.749 N