Voorwoord

Aan de gemeenteraad

Terug naar navigatie - Aan de gemeenteraad

Vorig jaar om deze tijd voelde het gek om verder vooruit te kijken dan twee à drie weken. We zaten volop in de eerste fase van de coronacrisis en de wereld van toen vroeg al onze aandacht.
Ondanks de financiële onzekerheden lag er echter nog steeds een stevige ambitie om te blijven investeren in een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren.

Dat investeren komt echter wel met een prijs. In een gemeente waarin de woonlasten voor inwoners en ondernemers nagenoeg gelijk blijven en de samenleving tegelijkertijd forse ambities uitspreekt, wordt het steeds moeilijker om die ambities waar te maken. Dit uit zich in een hoge werkdruk, een teruglopend weerstandsvermogen en een effect op onze kengetallen. En dat alles in een omgeving waarbij we moeten inspelen op nieuwe complexe maatschappelijke opgaven met een slanke ambtelijke organisatie die daardoor kwetsbaar is.

Gooise Meren staat daarin niet alleen. Vrijwel elke gemeente in onze regio en daarbuiten ervaart de toenemende druk op de arbeidsmarkt, de urgentie van de maatschappelijke opgaven waar we verantwoordelijk voor zijn en een toenemende financiële krapte.

Na de vaststelling van de Programmabegroting 2021 zijn we het traject ‘Duurzame balans in de begroting’ gestart, wat ervoor moet zorgen dat er niet jaar op jaar maatregelen nodig zijn om de begroting net aan sluitend te krijgen. Kortom, door het voeren van anticiperend beleid willen we voldoende financiële ruimte creëren om de ambities en opgaven die nog op ons afkomen te kunnen realiseren. Uit de opbrengst van dit traject hebben we zodanige keuzes gemaakt in deze perspectiefnota dat we een meerjarenperspectief kunnen presenteren met een positief saldo vanaf 2025. Het traject heeft echter nog niet geleid tot de financiële ruimte die we nodig hebben om ambities op het terrein van onder andere handhaving, mobiliteit en biodiversiteit waar te maken. Om deze wel te kunnen realiseren, zullen er aanvullende keuzes moeten worden gemaakt.

Met het traject ‘Duurzame balans in de begroting’ zijn alle ingrediënten voorhanden om deze keuzes te maken en richting te geven voor de programmabegroting 2022-2025. Dit vraagt van ons – uw raad, ons college en de ambtelijke organisatie – dat we goed met elkaar in gesprek gaan over wat we willen bereiken en welke middelen we daarvoor overhebben. Uiteindelijk moet dit, naast een structureel sluitende begroting, tevens leiden tot voldoende ruimte voor het volgende college om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren